LISTA E DATES 27 SHTATOR SI ME POSHTE SHTYHET PER DATEN 25 TETOR PER ARSYE TE MOSFORMIMIT TE TRUPIT GJYKUES

LISTA E ÇËSHTJEVE CIVILE

PËR SHQYRTIM NË DHOMË KËSHILLIMI,

KOLEGJI CIVIL

TRUPI GJYKUES

ARTUR KALAJA

ERVIN PUPE

ARBENA AHMETI

DATË 27 SHTATOR 2022

NR.

RRETHI

NR. AKTI

PALËT NDËRGJYQËSE

OBJEKTI

RELATORI

ORA

1.

TIRANË

11231-00128-00-2014

AGRON GOREZI-SHOQËRIA “INTERSIG”SHA

Shpërblim dëmi

A.KALAJA

11.10

2.

PËRMET

11118-00142-00-2014

DANIEL BERZANI-ANDILIKO,MARIGLEN FELAU

Shpërblim dëmi

‘’

11.20

3.

TIRANË

11243-01035-00-2014

MARK EJLLI- AGJENSIA E TRAJTIMIT TË PRONAVE TIRANË (ish-AGJENSIA E KTHIMIT DHE KOMPESIMIT TË PRONAVE TIRANË)

AVOKATURA E SHTETIT

Shfuqizim vendimi

‘’

11.30

4.

BERAT

11112-02449-00-2018

BLERINA ÇELA-ALKET ÇELA

(me kërkesë për përshpejtim të pranuar)

Pjestim pasurie

‘’

11.40

5.

DURRËS

11243-01796-00-2017

SHOQËRIA "EGNATIA 1" SH.P.K-

AUTORITETI PORTUAL DURRES,

MINISTRIA E INFRASTRUKTURËS DHE ENERGJITIKËS (ISH- MINISTRIA E TRANSPORTIT

DHE INFRASTRUKTURES TIRANE,

ZYRA VENDORE E AVOKATURES

SE SHTETIT DURRES,

SHOQËRIA “EMS ALBANIA PORT

OPERATOR” SHPK

(me kërkesë për përshpejtim të pranuar)

Detyrim për pagim dëmi të shkaktuar nga zgjidhja e kontratës.

‘’

11.50

U SHPALL SOT MË DATË 27.09.2022

LISTA E DATES 27 SHTATOR SI ME POSHTE SHTYHET PER DATEN 25 TETOR PER ARSYE TE MOSFORMIMIT TE TRUPIT GJYKUES

LISTA E ÇËSHTJEVE CIVILE

PËR SHQYRTIM NË DHOMË KËSHILLIMI,

KOLEGJI CIVIL

TRUPI GJYKUES

ARTUR KALAJA

ERVIN PUPE

ARBENA AHMETI

DATË 27 SHTATOR 2022

NR.

RRETHI

NR. AKTI

PALËT NDËRGJYQËSE

OBJEKTI

RELATORI

ORA

1.

TIRANË

11243-00124-00-2014

BANKA E TIRANËS SHA-SHPRESA KOÇIRAJ

Pavlefshmëri veprimi juridik

A.KALAJA

10.00

2.

DURRËS

11111-01954-00-2014

FLAMUR NANUSHI-SHABAN GJURA,RAMAZAN ÇIKU,MARGARITA BAJLOZI,VALENTINA BAJLAOZI, FLAMUR NANUSHI,

BASHKIA SUKTH,

AGJENSIA SHTETËRORE E KADASTRËS , DREJTORIA RAJONALE DURRËS ( ISH-ZYRA VENDORE E RREGJISTRIMIT TË PASURIVE TË PALUAJTËSHME DURRËS )

Lirim e dorëzim trualli

‘’

10.10

3.

TIRANË

11243-03538-00-2015

SINAN MËNERI-RAMAZAN KRASNIQI.

(me kërkesë për përshpejtim të pranuar)

Kthim trualli, pagim qeraje.

‘’

10.20

4.

FIER

11243-03444-00-2017

FLAMUR HODAJ-AGJENSIA E TRAJTIMIT TË KREDIVE , AGJENSIA SHTETËRORE E KADASTRËS , DREJTORIA RAJONALE MALLAKASTËR ( ISH-ZYRA VENDORE E RREGJISTRIMIT TË PASURIVE TË PALUAJTËSHME MALLAKASTËR ).

(me kërkesë për përshpejtim të pranuar)

Pavlefshmëri e kontratës së hipotekimit

‘’

10.30

5.

TIRANË

11243-01535-00-2018

ARTAN ALIAJ-SHOQËRIA PËRMBARIMORE “BASHA&I”, SHPK SAMI XHABRAHIMI

(me kërkesë për përshpejtim të pranuar)

Kundërshtim veprimi përmbarimor

‘’

10.40

6.

TIRANË

11112-00130-00-2020

SHOQËRIA PËRMBARIMORE “STRATI BAILIFF`S SERVICE”SHPK -BLEDAR ÇABEJ,VOLTAN ÇABEJ, ETLEVA ÇABEJ, DIANA TUSHE, ELDA KOZMA

(me kërkesë për përshpejtim të pranuar)

Veçim pjese takuese

‘’

10.50

U SHPALL SOT MË DATË 27.09.2022.

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte