• 1
  Sallë gjyqi
 • 2
  Salla e Mbledhjeve te gjyqtareve
 • 3
  Gjykata e Lartë
 • 4
  Salla e Kolegjeve te Bashkuara

Shënim: Brenda tre ditëve nga arsyetimi, vendimi u komunikohet palëve, nëpërmjet shpalljes në faqen e internetit të Gjykatës së Lartë dhe me njoftim individual kur palët ose përfaqësuesit e tyre kanë lënë të dhënat elektronike të kontaktit.

PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE PENALE

PËR SHQYRTIM NË DHOMË KËSHILLIMI

KOLEGJI PENAL

ANËTARËT

ILIR PANDA

SOKOL BINAJ

SANDER SIMONI

DATË 27 SHTATOR 2022

Nr.

RRETHI

NR. AKT

PALËT NDËRGJYQËSE

BAZA LIGJORE

RELATORI

U VENDOS

1.

TIRANË

71008-00827-2017

GANI LUSHI, HEJDIE LUSHI

KUJTIM LLORJA, EDUART NASTA

Neni 329 i KPP

S.SIMONI

Prishjen e vendimit nr.124 dtë 08.02.2017 të Gjykatës së Apelit Tiranë dhe dërgimin e çështjes për rishqyrtim në atë Gjykatë me tjetër trup gjykues.

2.

TIRANË

71008-00829-2017

SHPËTIM BALLA,

ILIRJAN (ILIR) KOKERI, BURHAN KALOTI

 

Neni 329 e vijues i KPP

‘’

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga personat e interesuar Ilirian Kokeri dhe Burhan Kaloti, kundër vendimit nr.452 datë 29.03.2017 të Gjykatës së Apelit Tiranë.

3.

VLORË

56250-01594-2017

KEJVIN ZOGO

KLAUDIO PERCUKE

Neni 283/2 KP

‘’

Prishjn e vendimit nr.424 datë 14.06.2017 të Gjykatës së Apelit Vlorë dhe lënien në fuqi të vendimit nr.178 datë 20.03.2017 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Vlorë.

4.

GJIROKASTËR

71008-00333-2017

MYZAFER ALIKO

Neni 291 KP

‘’

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga ankuesi Muzafer Aliko, kundër vendimit nr.300 datë 24.11.2016 të Gjykatës së Apelit Gjirokastër.

5.

TIRANË

53104-00321-2017

ALBAN RAMADANI

Neni 137/2 KP

‘’

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga Prokuroria, kundër vendimit nr.1496 datë 21.11.2016 të Gjykatës së Apelit Tiranë.

6.

TIRANË

52801-00323-2017

TATJANA ÇUKA

GURALI ALUSHI

Neni 113/1/2 KP

 

‘’

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga të gjykuarit Gurali Alushi dhe Tatjana Çuka, kundër vendimit nr.36 datë 20.01.2017 të Gjykatës së Apelit Tiranë.

7.

TIRANË

52303-00313-2017

BLERIM REXHA

REIS OSMENA

Neni 88/1,300 KP

‘’

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga Prokuroria, kundër vendimit nr.1895datë 27.12.2016 të Gjykatës së Apelit Tiranë.

8.

GJ.K.K.O

52105-00917-2016ALEKSANDER KUQJA

Nenet 79/b, 22, 112/1 i K.Penal

‘’

Mospranimin e rekursit kundër vendimit nr.50 datë 05.05.2016 të Gjykatës së Posaçme të Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar

9.

ELBASAN

71008-01025-2017

AGIM ELEZI

Neni 329 KPP

‘’

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga ankuesi Agim Elezi, kundër vendimit nr.10-2017-555/55 datë 15.03.2017 të Gjykatës së Apelit Durrës.

10.

GJKR

71008-00943-2017

GAZMIR SARDI

Neni 291/2 e vijues KPP

‘’

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga kërkuesi Gazmir Sardi, kundër vendimit nr.56 datë 04.05.2017 të Gjykatës së Apelit për Krime të Rënda.

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte