Shënim : Brenda tre ditëve nga arsyetimi, vendimi u komunikohet palëve, nëpërmjet shpalljes në faqen e internetit të Gjykatës së Lartë dhe me njoftim individual kur palët ose përfaqësuesit e tyre kanë lënë të dhënat elektronike të kontaktit.

PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE PENALE

PËR SHQYRTIM NË SEANCË GJYQËSORE

KOLEGJI PENAL

TRUPI GJYKUES

ILIR PANDA

SANDËR SIMONI

SOKOL BINAJ

DATË 27 SHTATOR 2022

NR.

RRETHI

NR. AKT

PALËT NDËRGJYQËSE

BAZA LIGJORE

RELATORI

U VENDOS

1.

DURRËS

70001-00840-00-2017

ILIRJAN MEMAJ

Neni 512, 514, 516 të K.Pr.Penale

S.BINAJ

Prishjen e vendimit nr. 10-2017-775 (73), datë 05.04.2017, të Gjykatës së Apelit, Durrës, dhe lënien në fuqi të vendimit nr. 556 (11.2016-2927), datë 25.11.2016, të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor, Durrës.

PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE PENALE

PËR SHQYRTIM NË DHOMË KËSHILLIMI

KOLEGJI PENAL

TRUPI GJYKUES

ILIR PANDA

SOKOL BINAJ

SANDËR SIMONI

DATË 27 SHTATOR 2022

NR.

RRETHI

NR. AKT

PALËT NDËRGJYQËSE

BAZA LIGJORE

RELATORI

U VENDOS

SHKODËR

71008-01108-00-2017

ARTAN RECI,ARDITA RECI,

PERSONA TË INTERESUAR:

ARTAN HAXHI, MIMOZA PRIKU,GENC BORICI.

Neni 291/2 i K.Pr.Penale.

I.PANDA

Mospranimin e rekursit të shtetases Mimoza Priku dhe Artan Haxhi, kundër vendimit nr.71, datë 29.05.2017 të Gjykatës së Apelit Shkodër.

SHKODËR

71008-01287-00-2017

DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE SHKODER

PERSONA TË INTERESUAR:

MARTIN KOLAJ

Neni 329/1 i K.Pr.Penale.

-//-

Mospranimin e rekursit të ankuesit Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqërore Shkodër, kundër vendimit nr.76, datë 19.06.2017 të Gjykatës së Apelit Shkodër.

GJIROKASTËR

71008-00984-00-2017

LEONORA RUCI (ZOI)

PERSONA TË INTERESUAR:

JORGJI RUCI,

ALQI RUCI,

GRETA KALLOJERI.

Neni 329/1 i K.Pr.Penale.

-//-

Mospranimin e rekursit të ankueses Leonora Zoi, kundër vendimit nr.20-2017-290/77, datë 13.04.2017 të Gjykatës së Apelit Gjirokastër.

POGRADEC

71008-01140-00-2017

ANILA TOKA (SHKURTI)

Neni 329/1 i K.Pr.Penale

-//-

Mospranimin e rekursit të ankueses Anila Toka (Shkurti), kundër vendimit nr.68, datë 13.06.2017 të Gjykatës së Apelit Korçë.

FIER

71008-01170-00-2017

ARBEN MYZEQARI

PERSONA TË INTERESUAR:

TOMOR ALLKUSHI,

VASILIKA HYSI

,GJYZELA MURATI, LINDITA AZIZAJ

Neni 329/1 i K.Pr.Penale

-//-

Mospranimin e rekursit të ankuesit Arben Myzeqari, kundër vendimit nr.67, datë 20.04.2017 të Gjykatës së Apelit Vlorë.

GJIROKASTËR

53801-00519-00-2017


GRETA KALLOJERI


JORGJI RUCI

Neni 186/2, 186/3 i K.Penal.

-//-

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga Prokurori pranë Gjykatës së Apelit Gjirokastër dhe i gjykuari Jorgji Ruci, kundër vendimit nr.58/15, datë 01.02.2017 të Gjykatës së Apelit Gjirokastër.

KURBIN

56420-01074-00-2017

VLASH KOLAJ

Neni 289/1 i K.Penal.

-//-

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga prokurori pranë Gjykatës se Apelit Tiranë, kundër vendimit nr.778, datë 19.05.2017 të Gjykatës së Apelit Tiranë.

VLORË

56280-01597-00-2017

BESIM BARAJ

Neni 284/1 i K.Penal.

-//-

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga prokurori pranë Gjykatës se Apelit Vlorë, kundër vendimit nr.562, datë 19.07.2017 të Gjykatës së Apelit Vlorë.

DURRËS

53104-01612-00-2017

BESNIK DOMI

Neni 137/2 i K.Penal.

-//-

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga prokurori pranë Gjykatës se Apelit Durrës, kundër vendimit nr.1910(612), datë 25.07.2017 të Gjykatës së Apelit Durrës.

KRUJË

56180-01645-00-2017

EMËRLLA STAFA

Neni 278/3, 284/1 i K.Penal

-//-

Prishjen e vendimit nr.704, datë 05.05.2017 të Gjykatës së Apelit Tiranë dhe dërgimin e çështjes për rishqyrtim në Gjykatën e Apelit Tiranë, me tjetër trup gjykues.

TIRANË

71008-00828-00-2017

Ankues: UNIVERSITETI I TIRANËS-REKTORATI,

Persona të interesuar:

HYSAMEDIN FERAJ


Neni 11, 13, 24, 150, 277, 304, 329 e vijues të K.Pr.Penale

-//-

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga ankuesi Universiteti i Tiarnës-Rektorati, ndaj vendimit nr.540, datë 07.07.2017 të Gjykatës së Apelit Tiranë.

GJIROKASTËR

71008-00868-00-2017

NJAZI GOXHA

RAJ

Neni 291 i K.Pr.Penale

-//-

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga ankuesi Njazi Goxharaj, ndaj vendimit nr.332/88 datë 24/04/2017 të Gjykatës së Apelit Gjirokstër.

PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE PENALE

PËR SHQYRTIM NË DHOMË KËSHILLIMI

KOLEGJI PENAL

TRUPI GJYKUES

ILIR PANDA

SOKOL BINAJ

SANDËR SIMONI

DATË 27 SHTATOR 2022

NR.

RRETHI

NR. AKT

PALËT NDËRGJYQËSE

BAZA LIGJORE

RELATORI

U VENDOS

1.

ELBASAN

70007-00906-00-2019

BARDHYL IBRO

Neni 190 i K.Penal, nenet 58, 59, 60, 61, 63, 283, 316, 317, 318, 319, 310 e K.Pr.Penale

S.BINAJ

Mospranimin e rekursit të kërkuesit Bardhyl Ibra, kundër vendimit nr. 10-209-1175/217, datë 13.06.2019, të Gjykatës së Apelit, Durrës.

2.

BERAT

56430-00318-00-2017

MARIGLEN MUÇO

Neni 290/3 i K.Penal

-//-

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga Prokuroria pranë Gjykatës së Apelit, Vlorë, kundër vendimit nr. 731, datë 15.12.2016, të Gjykatës së Apelit, Vlorë.

3.

TIRANË

53101-00602-00-2017

GEG GJONAJ

Neni 134/1 e 22 i K.Penal

-//-

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga Prokuroria pranë Gjykatës së Apelit, Tiranë, kundër vendimit nr. 146, datë 10.02.2017, të Gjykatës së Apelit, Tiranë.

4.

TIRANË

57060-00734-00-2017


FLOGERT SOPJANI

Neni 305 i K.Penal

-//-

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga Prokuroria pranë Gjykatës së Apelit, Vlorë, kundër vendimit nr. 179, datë 02.03.2017, të Gjykatës së Apelit, Vlorë.

5.

KURBIN

56180-01075-00-2017

QEMAL BRAHJA

Neni 278/1 i K.Penal

-//-

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga Prokuroria pranë Gjykatës së Apelit, Tiranë, kundër vendimit nr. 902, datë 07.06.2017, të Gjykatës së Apelit, Tiranë.

6.

GJIROKASTËR

52303-01624-00-2017

OZDEJON GABA

Neni 88/1 i K.Penal

-//-

Prishjen e vendimit nr. 20-2017-689/174, datë 14.09.2017, të Gjykatës së Apelit, Gjirokastër, dhe kthimin e çështjes për rishqyrtim në atë gjykatë, me tjetër trup gjykues.

7.

SHKODËR

61004-00521-00-2022

ALI KOPLIKU

Nenet 228, 229, 230, 244, 251, 252, dhe 238, 245 te K.Pr.Penale

-//-

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga personi nën hetim, Ali Kopliku, ndaj vendimit nr. 151, datë 30.06.2022, të Gjykatës së Apelit, Shkodër.

PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE PENALE

PËR SHQYRTIM NË DHOMË KËSHILLIMI

KOLEGJI PENAL

TRUPI GJYKUES

ILIR PANDA

SOKOL BINAJ

ALBANA BOKSI

DATË 27 SHTATOR 2022

NR.

RRETHI

NR. AKT

PALËT NDËRGJYQËSE

BAZA LIGJORE

RELATORI

U VENDOS

1.

DURRËS

71001-00514-00-2022

VILSON MIMINI

Nenet 147, 417 të K.Pr.Penale

S.BINAJ

Mospranimin e rekursit të kërkuesit, Vilson Mimini, kundër vendimit nr. 10-2022-641 (133), datë 04.04.2022, të Gjykatës së Apelit, Durrës.

PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE PENALE

PËR SHQYRTIM NË DHOMË KËSHILLIMI

KOLEGJI PENAL

ANËTARËT

ILIR PANDA

SOKOL BINAJ

SANDER SIMONI

DATË 27 SHTATOR 2022

Nr.

RRETHI

NR. AKT

PALËT NDËRGJYQËSE

BAZA LIGJORE

RELATORI

U VENDOS

1.

TIRANË

71008-00827-2017

GANI LUSHI, HEJDIE LUSHI

KUJTIM LLORJA, EDUART NASTA

Neni 329 i KPP

S.SIMONI

Prishjen e vendimit nr.124 dtë 08.02.2017 të Gjykatës së Apelit Tiranë dhe dërgimin e çështjes për rishqyrtim në atë Gjykatë me tjetër trup gjykues.

2.

TIRANË

71008-00829-2017

SHPËTIM BALLA,

ILIRJAN (ILIR) KOKERI, BURHAN KALOTI

 

Neni 329 e vijues i KPP

‘’

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga personat e interesuar Ilirian Kokeri dhe Burhan Kaloti, kundër vendimit nr.452 datë 29.03.2017 të Gjykatës së Apelit Tiranë.

3.

VLORË

56250-01594-2017

KEJVIN ZOGO

KLAUDIO PERCUKE

Neni 283/2 KP

‘’

Prishjn e vendimit nr.424 datë 14.06.2017 të Gjykatës së Apelit Vlorë dhe lënien në fuqi të vendimit nr.178 datë 20.03.2017 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Vlorë.

4.

GJIROKASTËR

71008-00333-2017

MYZAFER ALIKO

Neni 291 KP

‘’

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga ankuesi Muzafer Aliko, kundër vendimit nr.300 datë 24.11.2016 të Gjykatës së Apelit Gjirokastër.

5.

TIRANË

53104-00321-2017

ALBAN RAMADANI

Neni 137/2 KP

‘’

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga Prokuroria, kundër vendimit nr.1496 datë 21.11.2016 të Gjykatës së Apelit Tiranë.

6.

TIRANË

52801-00323-2017

TATJANA ÇUKA

GURALI ALUSHI

Neni 113/1/2 KP

 

‘’

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga të gjykuarit Gurali Alushi dhe Tatjana Çuka, kundër vendimit nr.36 datë 20.01.2017 të Gjykatës së Apelit Tiranë.

7.

TIRANË

52303-00313-2017

BLERIM REXHA

REIS OSMENA

Neni 88/1,300 KP

‘’

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga Prokuroria, kundër vendimit nr.1895datë 27.12.2016 të Gjykatës së Apelit Tiranë.

8.

GJ.K.K.O

52105-00917-2016ALEKSANDER KUQJA

Nenet 79/b, 22, 112/1 i K.Penal

‘’

Mospranimin e rekursit kundër vendimit nr.50 datë 05.05.2016 të Gjykatës së Posaçme të Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar

9.

ELBASAN

71008-01025-2017

AGIM ELEZI

Neni 329 KPP

‘’

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga ankuesi Agim Elezi, kundër vendimit nr.10-2017-555/55 datë 15.03.2017 të Gjykatës së Apelit Durrës.

10.

GJKR

71008-00943-2017

GAZMIR SARDI

Neni 291/2 e vijues KPP

‘’

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga kërkuesi Gazmir Sardi, kundër vendimit nr.56 datë 04.05.2017 të Gjykatës së Apelit për Krime të Rënda.

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte