Shënim: Brenda tre ditëve nga arsyetimi, vendimi u komunikohet palëve, nëpërmjet shpalljes në faqen e internetit të Gjykatës së Lartë dhe me njoftim individual kur palët ose përfaqësuesit e tyre kanë lënë të dhënat elektronike të kontaktit.

PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE PENALE

PËR SHQYRTIM NË DHOMË KËSHILLIMI

KOLEGJI PENAL

TRUPI GJYKUES

ILIR PANDA

SOKOL BINAJ

SANDËR SIMONI

DATË 22 SHTATOR 2022

NR.

RRETHI

NR. AKT

PALËT NDËRGJYQËSE

BAZA LIGJORE

RELATORI

U VENDOS

1.

PUKË

71007-00348-00-2017


ELJON ISTREFI

XHIM BEGEJA

Neni 58, 110, 326, 329 te K.Pr.Penale

S.BINAJ

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga kërkuesi, Eljon Istrefi, kundër vendimit nr. 181, datë 24.11.2016, të Gjykatës së Apelit, Shkodër.

2.

PUKË

71008-00454-00-2017

ANTON PERMARKAJ

SOKOL PERMARKAJ

Neni 291 i K.Pr.Penale

-//-

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga kërkuesit Anton Permarkaj dhe Sokol Përmarkaj, kundër vendimit nr. 1, datë 11.01.2017, të Gjykatës së Apelit, Shkodër.

3.

BERAT

71008-00421-00-2017


MEHMET KAPLLANI

Neni 291 i K.Pr.Penale

-//-

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga Prokuroria pranë Gjykatës së Apelit, Vlorë, dhe kërkuesja Shegë Filaj dhe Sokol Përmarka, kundër vendimit nr. 126, datë 11.10.2016, të Gjykatës së Apelit, Vlorë.

4.

DURRËS

71008-00394-00-2017

BARDHYL ELEZI

DREJTORIA E PËRGJITHSHME E DOGANAVE

Neni 329 i K.Pr.Penale

-//-

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga kërkuesi, Drejtoria e Përgjithshme e Doganave, Dega e Doganave, Durrës, kundër vendimit nr. 10-2017-13 (8), datë 24.01.2017, të Gjykatës së Apelit, Durrës.

5.

LEZHË

61010-00508-00-2022


EDMOND SUFJA

Nenet 238, 512, 513, 514 dhe 515 i K.Pr.Penale

-//-

Prishjen e vendimit nr. 102, datë 28.04.2022, të Gjykatës së Apelit, Shkodër, dhe dërgimin e çështjes për rishqyrtim në këtë gjykatë me tjetër trup gjykues.

6.

TIRANË

61004-00493-00-2022


ERION MEMA

Neni 228, 229, 244/1, 252, 258, 259 të K.Pr.Penale

-//-

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga Prokuroria pranë Gjykatës së Apelit, Tiranë, kundër vendimit nr. 203, datë 07.03.2022, të Gjykatës së Apelit, Tiranë.

7.

SARANDË

71008-01658-00-2017

TATJANA KOSTA

Neni 291/1, 292 te K.Pr.Penale

-//-

Mospranimin e rekursit të ankueses, Tatjana Kosta, kundër vendimit nr. 20-2017-166-667, datë 08.09.2017, të Gjykatës së Apelit, Gjirokastër.

PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE PENALE

PËR SHQYRTIM NË DHOMË KËSHILLIMI

KOLEGJI PENAL

TRUPI GJYKUES

ILIR PANDA

SOKOL BINAJ

SANDËR SIMONI

DATË 22 SHTATOR 2022

NR.

RRETHI

NR. AKT

PALËT NDËRGJYQËSE

BAZA LIGJORE

RELATORI

U VENDOS

1.

VLORË

71008-00405-00-2017

OPERATORI I SHPËRNDARJES SË ENERGJISË ELEKTRIKE SH.A,

ARDIAN DAUTI

NIADA ÇELAJ

Neni 329 i Kodit të Procedurës Penale.

I.PANDA

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga OSHEE.sh.a dhe Prokuroria pranë Gjykatës së Apelit Vlorë kundër vendimit nr.130, datë 12.10.2016 të Gjykatës së Apelit Vlorë.

2.

VLORË

88000-00520-00-2022

VIKTOR OMERI

Neni 261/b,389,462/2 i Kodit të Procedurës Penale.

-//-

1.Zgjidhjen e mosmarrëveshjes së kompetencës lëndore ndërmjet Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Elbasan dhe Gjykatës së Apelit Vlorë për shqyrtimin e çështjes me objekt “Shuarje dënimi”, dukë përcaktuar Gjykatën e Apelit Vlorë si gjykata kompetente për shqyrtimin e çështjes.

2.Vendimi t`u komunikohet gjykatave në mosmarrëveshje.

3.

SHKODËR

61014-00503-00-2022

IZMIR SAKICAJ

Neni 260/2,246/6 dhe 260/4 i Kodit të Procedurës Penale.

-//-

Mospranimin e rekursit të parqitur nga Prokuroria pranë Gjykatës së Apelit Shkodër, ndaj vendimit nr.126, datë 26.05.2022 të Gjykatës së Apelit Shkodër.

PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE PENALE

PËR SHQYRTIM NË DHOMË KËSHILLIMI

KOLEGJI PENAL

TRUPI GJYKUES

ILIR PANDA

SANDËR SIMONI

MEDI BICI

DATË 22 SHTATOR 2022

NR.

RRETHI

NR. AKT

PALËT NDËRGJYQËSE

BAZA LIGJORE

RELATORI

U VENDOS

1.

GJ.K.K.O

71008-00467-00-2017

BESNIK KARANXHA

Neni 290 i Kodit të Procedurës Penale

I.PANDA

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga Besnik Karanxha kundër vendimit nr.18, datë 08.02.2017 të Gjykatës së Apelit për Krime të Rënda Tiranë.

PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE PENALE

PËR SHQYRTIM NË DHOMË KËSHILLIMI

KOLEGJI PENAL

ILIR PANDA

SOKOL BINAJ

SANDER SIMONI

DATË 22 SHTATOR 2022

Nr.

RRETHI

NR. AKT

PALËT NDËRGJYQËSE

BAZA LIGJORE

RELATORI

U VENDOS

1.

GJYKATA E SHKALLËS SË PARË PËR KRIME TË RËNDA

53108-00241-2017

SAJMIR (PETRIT ) KALA

Nenet 140, 333/a/2, 334 KP

S.SIMONI

Shtyhet për një datë tjetër.

2.

LEZHË

61004-00522-2022

JURGEN PJETRI

Nenet 228,229,230,244 KP

‘’

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga Prokuroria, kundër vendimit nr. 133 datë 30.05.2022 të Gjykatës së Apelit Shkodër.

3.

TIRANË

61004-00495-2022

ALBI BEHULI

Nenet 134/2-22 KP

‘’

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga Prokuroria, kundër vendimit nr. 211 datë 09.03.2022 të Gjykatës së Apelit Tiranë.

4.

SHKODËR

61004-00509-2022

SHPËTIM KURTI

Nenet 228,229,258 KP

‘’

Prishjen e vendimit nr.124 datë 23.05.2022 të Gjykatës së Apelit Shkodër dhe lënien në fuqi të vendimit nr.271 (1650) datë 28.04.2022 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Shkodër.

5.

KAVAJË

61014-00462-2022

HALIL GJOCI

Nenet 208,212,,217 KPP

‘’

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga kërkuesi Halit Gjoci, kundër vendimit nr.780 datë 21.04.2022 të Gjykatës së Apelit Durrës.

6.

GJKKO

70015-00528-2022

SELAMI JENISHEHRI

Nenet 291/2 KPP

‘’

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga kallëzuesi Selami Jenishehri, kundër vendimit nr.107 datë 20.06.2022 të Gjykatës së Posaçme të Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar.

7.

KAVAJË

70007-01400-2018

ARDIAN GERMANI ( DUSHKU)

Nenet 417,462/c,470KPP

‘’

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga kërkuesi Ardian Germani ( Dushku), kundër vendimit nr. 10-2018-1185 (191) datë 21.04.2022 të Gjykatës së Apelit Durrës.

PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE PENALE

PËR SHQYRTIM NË DHOMË KËSHILLIMI

KOLEGJI PENAL

TRUPI GJYKUES

ILIR PANDA

MEDI BICI

ERVIN PUPE

DATË 22 SHTATOR 2022

NR.

RRETHI

NR. AKT

PALËT NDËRGJYQËSE

BAZA LIGJORE

RELATORI

U VENDOS

1

GJ.K.K.O

56250-00643-00-2016

JULIAN ÇELA, TAULANT BALLIA, KRESHNIK BALLIA, ARBËR BRAHIMI, OLTJON ZEKA

Neni 283/a/2 e 22 Kodit Penal

M.BICI

Mospranimin e rekursit te paraqitur nga te gjykuarit Julian Çela, Taulant Balliu dhe Oltjon Zeka kundër vendimit nr. 23, date 10.03.2016 te Gjykatës se Apelit për Krime te Renda.

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte