Shënim: Brenda tre ditëve nga arsyetimi, vendimi u komunikohet palëve, nëpërmjet shpalljes në faqen e internetit të Gjykatës së Lartë dhe me njoftim individual kur palët ose përfaqësuesit e tyre kanë lënë të dhënat elektronike të kontaktit.

PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE PENALE

PËR SHQYRTIM NË SEANCË GJYQËSORE

KOLEGJI PENAL

TRUPI GJYKUES

ILIR PANDA

SANDËR SIMONI

SOKOL BINAJ

DATË 20 SHTATOR 2022

NR.

RRETHI

NR. AKT

PALËT NDËRGJYQËSE

RELATORI

BAZA LIGJORE

U VENDOS

1.

PUKË

52102-00836-00-2016

ERALDO (MAKSIM) MEMAJ

I.PANDA

Neni 76-22, 278/4 i Kodit Penal

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga avokati i të pandehurit Eraldo (Maksim) Memaj, ndaj vendimit nr.143, datë 04.04.2016, të Gjykatës së Apelit Shkodër.

2.

DURRËS

59403-01967-00-2016

ILIR JASHARI

S.BINAJ

Neni 512, 514, 516 të K.Pr.Penale

Prishjen e vendimit nr. 10-2016-1761 (119), datë 13.09.2016, të Gjykatës së Apelit, Durrës, dhe lënien në fuqi të vendimit nr. 646, datë 10.07.2015, të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor, Durrës.

3.

MAT

52104-01951-00-2016

SELIMAN BARÇI

-//-

Neni 78 i Kodit Penal

Prishjen e vendimit nr. 1090, datë 20.09.2016, të Gjykatës së Apelit, Tiranë, dhe dërgimin e çështjes për rishqyrtim në këtë gjykatë me tjetër trup gjykues.

4.

KORÇË

88000-00169-2017

ADRIATIK HYSENI

S.SIMONI

Ulje dënimi

Prishjen e vendimit nr.57 datë 24.11.2016 të Gjykatës së Apelit Korçë dhe lënien ne fuqi të vendimit penal nr.449, datë 20.09.2016 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Korçë.

Ky vendim t’i njoftohet Prokurorisë pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Korçë.

5.

TIRANË

70003-00416-2022

IGLI MALÇI ALIAS ARBAN MALÇI

"

Neni 499 KPP

Lënien në fuqi të vendimit nr.84 datë 07.02.2022 të Gjykatës së Apelit Tiranë.

PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE PENALE

PËR SHQYRTIM NË DHOMË KËSHILLIMI

KOLEGJI PENAL

TRUPI GJYKUES

ILIR PANDA

SOKOL BINAJ

SANDËR SIMONI

DATË 20 SHTATOR 2022

NR.

RRETHI

NR. AKT

PALËT NDËRGJYQËSE

BAZA LIGJORE

RELATORI

U VENDOS

1.

VLORË

71008-00405-00-2017

OPERATORI I SHPËRNDARJES SË ENERGJISË ELEKTRIKE SH.A,

ARDIAN DAUTI

NIADA ÇELAJ

Neni 329 i Kodit të Procedurës Penale.

I.PANDA

Shqyrtimi i çështjes penale në dhomë këshillimi, shtyhet për në datë 22.09.2022

2.

VLORË

88000-00520-00-2022

VIKTOR OMERI

Neni 261/B,389,462/2 i Kodit të Procedurës Penale.

-//-

Shqyrtimi i çështjes penale në dhomë këshillimi, shtyhet për në datë 22.09.2022

3.

SHKODËR

61014-00503-00-2022

IZMIR SAKICAJ

Neni 260/2,246/6 dhe 260/4 i Kodit të Procedurës Penale.

-//-

Shqyrtimi i çështjes penale në dhomë këshillimi, shtyhet për në datë 22.09.2022

4.

PUKË

71007-00348-00-2017


ELJON ISTREFI

XHIM BEGEJA

Neni 58, 110, 326, 329 te K.Pr.Penale

S.BINAJ

Shqyrtimi i çështjes penale në dhomë këshillimi, shtyhet për në datë 22.09.2022

5.

PUKË

71008-00454-00-2017

ANTON PERMARKAJ

SOKOL PERMARKAJ

Neni 291 i K.Pr.Penale

-//-

Shqyrtimi i çështjes penale në dhomë këshillimi, shtyhet për në datë 22.09.2022

6.

BERAT

71008-00421-00-2017


MEHMET KAPLLANI

Neni 291 i K.Pr.Penale

-//-

Shqyrtimi i çështjes penale në dhomë këshillimi, shtyhet për në datë 22.09.2022

7.

DURRËS

71008-00394-00-2017

BARDHYL ELEZI

DREJTORIA E PËRGJITHSHME E DOGANAVE

Neni 329 i K.Pr.Penale

-//-

Shqyrtimi i çështjes penale në dhomë këshillimi, shtyhet për në datë 22.09.2022

8.

LEZHË

61010-00508-00-2022


EDMOND SUFJA

Nenet 238, 512, 513, 514 dhe 515 i K.Pr.Penale

-//-

Shqyrtimi i çështjes penale në dhomë këshillimi, shtyhet për në datë 22.09.2022

9.

GJYKATA E SHKALLËS SË PARË PËR KRIME TË RËNDA

53108-00241-2017

SAJMIR (PETRIT ) KALA

Nenet 140, 333/a/2, 334 KP

S.SIMONI

Shqyrtimi i çështjes penale në dhomë këshillimi, shtyhet për në datë 22.09.2022

10.

LEZHË

61004-00522-2022

JURGEN PJETRI

Nenet 228,229,230,244 KP

-//-

Shqyrtimi i çështjes penale në dhomë këshillimi, shtyhet për në datë 22.09.2022

11.

TIRANË

61004-00495-2022

ALBI BEHULI

Nenet 134/2-22 KP

-//-

Shqyrtimi i çështjes penale në dhomë këshillimi, shtyhet për në datë 22.09.2022

12.

SHKODËR

61004-00509-2022

SHPËTIM KURTI

Nenet 228,229,258 KP

-//-

Shqyrtimi i çështjes penale në dhomë këshillimi, shtyhet për në datë 22.09.2022

13.

KAVAJË

61014-00462-2022

HALIL GJOCI

Nenet 208,212,,217 KPP

-//-

Shqyrtimi i çështjes penale në dhomë këshillimi, shtyhet për në datë 22.09.2022

14.

GJKKO

70015-00528-2022

SELAMI JENISHEHRI

Nenet 291/2 KPP

-//-

Shqyrtimi i çështjes penale në dhomë këshillimi, shtyhet për në datë 22.09.2022

PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE PENALE

PËR SHQYRTIM NË DHOMË KËSHILLIMI

KOLEGJI PENAL

TRUPI GJYKUES

ILIR PANDA

ALBANA BOKSI

MEDI BICI

 

DATË 20 SHTATOR 2022

NR

RRETHI

NR. AKT

PALËT NDËRGJYQËSE

RELATORI

BAZA LIGJORE

U VENDOS

1.

TROPOJË

61014-00505-00-2022

ADRIATIK REXHAJ

A.BOKSI

Neni 260 i K.Pr.Penale.

1. Prishjen e vendimit nr. 116, datë 16.05.2022 të Gjykatës së Apelit Shkodër dhe lënien në fuqi të vendimit nr.23, datë 19.04.2022 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tropojë. 2. Njoftohet Prokuroria e Përgjithshme dhe Prokuroria pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tropojë për ekzekutimin e menjëhershëm të vendimit

2.

GJ.K.K.O

71012-00511-00-2022

ADMIR SHYTI

M.BICI

Kushtetuta e Republikes se Shqiperise, nenet 15, 17, 18, 28, 31, 33, 42, 43. KEDNJ, nenet 1, 2, 132, 140, 450 te saj. Vendimet Unifikuese te Gjykates se Larte, nr. 354, dt. 28.07.1999, nr. 386, dt. 29.07.1999 dhe nr. 1, dt. 10.03.2004, i K.Pr.Penale

Zgjidhjen e mosmarrëveshjes së kompetencës ndërmjet Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Durrës dhe Gjykatës së Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, duke përcaktuar si gjykatë kompetente për gjykimin e çështjes, Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Durrës.

Vendimi t'u komunikohet gjykatave në mosmarrëveshje

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte