Shënim: Brenda tre ditëve nga arsyetimi, vendimi u komunikohet palëve, nëpërmjet shpalljes në faqen e internetit të Gjykatës së Lartë dhe me njoftim individual kur palët ose përfaqësuesit e tyre kanë lënë të dhënat elektronike të kontaktit.

PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE CIVILE PËR SHQYRTIM

NE DHOME KESHILLIMI

KOLEGJI CIVIL

TRUPI GJYKUES:

ARTUR KALAJA

ALBANA BOKSI

SANDËR SIMONI

DATË 27 SHTATOR 2022

Rrethi

Nr.Aktit

Palët Ndërgjyqëse

Objekti

Relatori


Dispozitivi (E)

1

TIRANË

11243-0257-00-2014

SHYQYRETA GEGA,FATI MASKAJ- AGJENCIA E TRAJTIMIT TË PRONAVE TIRANË (ish-AGJENSIA E KTHIMIT DHE KOMPESIMIT TË PRONAVE TIRANË), AVOKATURA E SHTETIT, HAJRI KRESHPA.

Ndryshim vendimi


A.KALAJA

Mospranimin e rekursit te paraqitur nga Avokatura e Shtetit dhe ATP ndaj vendimit nr.593, date 11.03.2013 te Gjykates se Apelit Tirane

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte