Shënim: Brenda tre ditëve nga arsyetimi, vendimi u komunikohet palëve, nëpërmjet shpalljes në faqen e internetit të Gjykatës së Lartë dhe me njoftim individual kur palët ose përfaqësuesit e tyre kanë lënë të dhënat elektronike të kontaktit.

PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE CIVILE

PËR SHQYRTIM NË DHOMË KËSHILLIMI

KOLEGJI CIVIL

TRUPI GJYKUES

DARJEL SINA

ERVIN PUPE

SANDER SIMONI

 

DATË 26 SHTATOR 2022

Nr

RRETHI

NR. AKT

PALËT NDËRGJYQËSE

RELATORI

BAZA LIGJORE

U VENDOS

1.

DIBËR

11115-01761-2014

PETRIT KURTI – SHYQYRI BALLA

D.SINA

Lirim dorëzim trualli

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga palët ngërgjyqëse, kundër vendimit nr.1257, datë 07.04.2014 të Gjykatës së Apelit Tiranë

 

KOLEGJI CIVIL

TRUPI GJYKUES

ERVIN PUPE

ARTUR KALAJA

DARJEL SINA

Nr

RRETHI

NR. AKT

PALËT NDËRGJYQËSE

RELATORI

BAZA LIGJORE

U VENDOS

1.

TIRANË

11243-00681-2014

BEDRI ISMAILI – BASHKIA TIRANË, DREJTORIA E PËRGJITHSHME E OBJEKTEVE PUBLIKE NR.4 ( ISH-NDËRMARRJA E TRAJTIMIT TË PUNËTORËVE NR.3 TIRANË) , LAURETA ZOTAJ

D.SINA

Pavlefshmëri kontrate

Mospranimin e rekursit të paraqitur ng pala paditëse Bedri Ismaili, kundër vendimit nr.2608, datë 10. 12.2013 të Gjykatës së Apelit Tiranë.

 

KOLEGJI CIVIL

TRUPI GJYKUES

DARJEL SINA

ARTUR KALAJA

ALBANA BOKSI

Nr

RRETHI

NR. AKT

PALËT NDËRGJYQËSE

RELATORI

BAZA LIGJORE

U VENDOS

1.

TIRANË

11243-01194-2013

KRISTAQ XHIMITIKU, MARISOL XHIMITIKU, LIRANDA XHIMITIKU, LUIZA XHIMITIKU - AGJENCIA E TRAJTIMIT TE PRONAVE (ISH -AGJENSIA E KTHIMIT DHE KOMPENSIMIT TË PRONAVE TIRANË), TRASHG.THOMA XHIMITIKU, MARISOL XHIMITIKU, FOTINI XHIMITIKU, VANGJEL RUPI, POLIKSENI PRIFTI, AVOKATURA E SHTETIT

D.SINA

Vërtetim fakti juridik

Shtyhet për në datë 28.09.2022

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte