Shënim : Brenda tre ditëve nga arsyetimi, vendimi u komunikohet palëve, nëpërmjet shpalljes në faqen e internetit të Gjykatës së Lartë dhe me njoftim individual kur palët ose përfaqësuesit e tyre kanë lënë të dhënat elektronike të kontaktit.

PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE CIVILE

KOLEGJI CIVIL

SEANCË GJYQËSORE ME PRANI TË PALËVE

TRUPI GJYKUES

SOKOL SADUSHI

ILIR PANDA

ERVIN PUPE

DATË 23 SHTATOR 2022

Rrethi

Nr.Aktit

Palët Ndërgjyqëse

OBJEKTI

Relatori

U Vendos

1.

TIRANË

11243-03674-00-2013

TRASHËGIMTARËT LIGJOR TË PADITËSIT, (të ndjerit) SADIK SHKOZA: LUMTURIJE SEFERI (SHKOZA), ZELIHA LIKA ( SHKOZA), XHEVDET SHKOZA, KUJTIM SHKOZA, SHPRESA LIÇI, ARTENCA BANUSHI, ERJOLA SHKOZA, XHULJA SHKOZA – AGJENSIA E TRAJTIMIT TË PRONAVE TIRANË, AVOKATURA E SHTETIT

Anullim vendimi AKKP

E.PUPE

Shtyhet seanca gjyqësore me datë 28.10.2022 ora 09.30

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte