Shënim: Brenda tre ditëve nga arsyetimi, vendimi u komunikohet palëve, nëpërmjet shpalljes në faqen e internetit të Gjykatës së Lartë dhe me njoftim individual kur palët ose përfaqësuesit e tyre kanë lënë të dhënat elektronike të kontaktit.

PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE CIVILE PËR SHQYRTIM

NE DHOME KESHILLIMI

KOLEGJI CIVIL

TRUPI GJYKUES:

ARTUR KALAJA

ERVIN PUPE

SOKOL NGRESI

DATË 22 SHTATOR 2022

Nr.

Rrethi

Nr.Aktit

Palët Ndërgjyqëse

Objekti

Relatori


Dispozitivi(E)

1.

KORÇË

86

AGRON ÇULLHAJ

Kerkese per pezullim ekzekutim vendimi

A.KALAJA

Rrezimin e kerkeses se paraqitur nga kërkuesi Agron Çullhaj, per pezullimin e ekzekutimit te vendimit nr.35, date 24.02.2022 te Gjykates se Apelit Korçë, i cili ka vendosur lenien ne fuqi te vendimit nr.41-2019-1555 (497), date 26.04.2019 te Gjykates se Rrethit Gjyqesor Korçë

2.

KORÇË

11241-02448-00-2019

OLSI TOPI Kundër. DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE KORCE, ISSH TIRANE

(heqje dore nga rekursi)

Pagim page

Mospranimin e rekursit te paraqitur nga pala e paditur ISSH, kunder vendimit nr.287, date 18.07.2019 te Gjykates se Apelit Korçë, per shkak te heqjes dore nga rekursi

3.

KORÇË

11241-01655-00-2019

ELENA ARGJIR (SHKEMBI) Kundër. DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE KORCE ISSH TIRANE

(heqje dore nga rekursi)

Pagim page

Mospranimin e rekursit te paraqitur nga pala e paditur ISSH, kunder vendimit nr.151, date 10.04.2019 te Gjykates se Apelit Korçë, per shkak te heqjes dore nga rekursi

4.

MAT

11243-00765-00-2019

NUSHA PASHA Kundër. DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE DIBER

(heqje dore nga rekursi)

Njohje vertetesie dokumenti

Mospranimin e rekursit te paraqitur nga pala e paditur Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqerore Diber, kunder vendimit nr.61, date 24.01.2019 te Gjykates se Apelit Tiranë, per shkak te heqjes dore nga rekursi

5.

TIRANË

90300-00610-00-2014

BASHKIA TIRANË-BASHKIM MUZHAQI

Rivendosje në afat për të paraqitur ankim në Gjykatën e Apelit Tiranë.

Mospranimin e rekursit te paraqitur nga pala kërkuese Bashkia Tiranë, kunder vendimit Nr.743, date 17.12.2013 te Gjykates se Apelit Tiranë

6.

LEZHË

11243-02054-00-2014

GJON VOKA-DREJTORIA ARSIMORE RAJONALE LEZHË

Pagim i shpenzimeve gjyqësore.

Shtyhet per nje date tjeter

7.

PËRMET

21001-04526-00-2014

KLARANDA ZOTO-NIKO ZOTO

Zgjidhje martese.

Shtyhet per nje date tjeter

PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE CIVILE

PËR SHQYRTIM NË DHOMË KËSHILLIMI

KOLEGJI CIVIL

TRUPI GJYKUES

ARTUR KALAJA

ERVIN PUPE

SOKOL NGRESI

DATË 22 SHTATOR 2022

NR.

RRETHI

NR. AKT

PALËT NDËRGJYQËSE

OBJEKTI

RELATORI

U VENDOS

1.

MAT

11243-00678-00-2018

HANKE HYSA – DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQËRORE DIBËR

Njohje vërtetësi dokumenti

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqërore Dibër, kundër vendimit nr.2311, date 26.10.2017 te Gjykatës së Apelit Tiranë, për shkak të heqjes dorë nga rekursi.

2.

TIRANË

11243-02247-00-2018

XHEVAHIR ISAKU - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQËRORE TIRANË

Njohje vërtetësi dokumenti

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqërore Tiranë, kundër vendimit nr.573, date 19.04.2018 te Gjykatës së Apelit Tiranë, për shkak të heqjes dorë nga rekursi.

3.

BERAT

11241-00861-00-2020

ZAMIR SARAÇI – DREJTORIA E PËRGJITHËSHME E BURGJEVE TIRANË

Shpërblim dëmi

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur Drejtoria e Përgjithëshme e Burgjeve Tiranë, kundër vendimit nr.573, datë 15.10.2019 të Gjykatës së Apelit Vlorë, për shkak të heqjes dorë nga rekursi.

4.

DURRËS

11241-00223-00-2021

SELFO QEJVANI - DREJTORIA E SIGURIMEVE SHOQËRORE ELBASAN

Shpërblim page

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqërore Elbasan dhe Avokatura e Shtetit, Zyra Vendore Durrës, kundër vendimit nr. 10-2020-1585-444, datë 09.12.2020 të Gjykatës së Apelit Durrës, për shkak të heqjes dorë nga rekursi.

5.

VLORË

82/2022

MARIA HAMITI

Pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr.16, datë 08.02.2022te Gjykatës së Apelit Vlorë,

Rrëzimin e kërkesës së paraqitur nga kërkuesja Maria Hamiti për pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 16, datë 08.02.2022te Gjykatës së Apelit Vlorë.

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte