Shënim : Brenda tre ditëve nga arsyetimi, vendimi u komunikohet palëve, nëpërmjet shpalljes në faqen e internetit të Gjykatës së Lartë dhe me njoftim individual kur palët ose përfaqësuesit e tyre kanë lënë të dhënat elektronike të kontaktit.

PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE CIVILE

KOLEGJI CIVIL

SEANCË GJYQËSORE ME PRANI TË PALËVE

TRUPI GJYKUES

ERVIN PUPE

ARTUR KALAJA

ARBENA AHMETI

DATË 21 SHTATOR 2022

Rrethi

Nr.Aktit

Palët Ndërgjyqëse

OBJEKTI

Relatori

U Vendos

1.

DURRËS

11111-00465-00-2014

RUKIJE POGRAZHDA (POGRAXHA), MYZEJEN POGRAZHDA (POGRAXHA), ISMET POGRAZHDA (POGRAXHA), NAZMI POGRAZHDA (POGRAXHA), SHPRESA POGRAZHDA (POGRAXHA), BUJARE POGRAZHDA (POGRAXHA), DHURATA POGRAZHDA (POGRAXHA) –

TRASHËGIMTARËT LIGJOR TË FATMIR POGRAZHDA (POGRAZHA): FLORA POGRAZHA, ERLIS POGRAZHA, MERLINA KOSENI (POGRAZHA)

FEHTI POGRAZHDA (POGRAXHA), FAHRI POGRAZHDA (POGRAXHA), TRASHEGIMTARE TESTAMENTARE TE HATIXHE POGRAZHDA (POGRAXHA): ERLIS POGRAZHDA (POGRAXHA), ALBANA POGRAZHDA (POGRAXHA), BASHKIA DURRËS

Plotësim vendimi

E.PUPE

Shtyhet seanca gjyqësore me datë 10.10.2022 ora 11.00

PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE CIVILE PËR SHQYRTIM

NE DHOME KESHILLIMI

KOLEGJI CIVIL

TRUPI GJYKUES:

ARTUR KALAJA

ERVIN PUPE

DARJEL SINA

DATË 21 SHTATOR 2022

Rrethi

Nr.Aktit

Palët Ndërgjyqëse

Objekti

Relatori


Dispozitivi (E)

1.

TIRANË

11117-02272-00-2014

YMER HYDI, NASIBE QOSE, KADRI LIBOHOVA, SUAT TARE, RAFETE BINERI, SHERIFE LIBOHOVA, FEJZILETE SPAHIU, MINERVA JENISHERI, XHEVAT LIBOHOVA, ARMANDO LIBOHOVA Kundër. PEQER MEKA, ROLAND FUGA, MYZEJEN FUGA, LEJLA HARXHI, QANI DISHNICA, FITRET DISHNICA, MIRJAM MUÇA, AFERDITA RUSI, NEVI GODO, FELATUN RIVENI, TRASHEGIMTARET LIGJORE TE MERJEME OHRI: XHENAN QOSJA, ARMIDA VOKOPOLA, SAVIOLA VOKOPOLA, MERITA VOKOPOLA – ASHK, DREJTORIA RAJONALE FIER

Detyrimi i te paditurve Peqer Meka, Roland Fuga etj, t'u dorezojne paditesave pjesen takuese nga pasuria trashegimore e njohur me vendimin nr.310, date 16.06.2009 te Zyres Rajonale te Kthimit dhe Kompesimit te Pronave Qarku Fier.

A.KALAJA

Mospranimin e rekursit te paraqitur nga pala e paditur Peqere Meka dhe Mejreme Ohri kunder vendimit nr.315, date 26.02.2014 te Gjykates se Apelit Vlorë

PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE CIVILE

PËR SHQYRTIM NË DHOMË KËSHILLIMI

KOLEGJI CIVIL

TRUPI GJYKUES

MARGARITA BUHALI

DARJEL SINA

ENTON DHIMITRI

DATË 21 SHTATOR 2022

1.

TIRANË

11243-01772-00-2014

SHOQERIA " RED BULL GMBH"- SHOQERIA "ARSENI" SH.P.K

-//-

Dety.për ndalim importi..

Mospranimin e rekursit te paraqitur nga pala e paditur Shoq “Arseni” shpk kunder vendimit nr. 1018 dt 26.03.2014 te Gjykates se Apelit Tirane.

2.

POGRADEC

11241-00674-00-2014

MAKSIM DERVISHAJ- UJËSJELLËS KANALIZIME SH.A POGRADEC

-//-

Pagim page

Ndryshimin e vendimit nr. (789) 460 dt 23.07.2013 te Gjykates se Shkalles se Pare Pogradec dhe vendimit nr. 7 dt. 15.01.2014 te Gjykates se Apelit Korce ne piken 2/2 si me poshte: Detyrimin e te paditurit te demshperbleje paditesin me 3 muaj page per mosrepsektim te afatit te njoftimit.

Lenien ne fuqi te vendimit nr. 7 dt 15.01.2014 te Gjykates se Apelit Korce per pjesen tjeter.

PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE CIVILE

PËR SHQYRTIM NË DHOMË KËSHILLIMI

KOLEGJI CIVIL

TRUPI GJYKUES

ENTON DHIMITRI

DARJEL SINA

MARGARITA BUHALI

DATË 21 SHTATOR 2022

Nr

RRETHI

NR. AKTI

PALËT NDËRGJYQËSE

OBJEKTI

RELATORI

U VENDOS

1.

VLORË

11117-00639-00-2014

MIMOZA VESELI-DIANA MUKAJ

Pavlefshmëritestamenti

E.DHIMITRI

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur kundër paditëse Diana Mukaj kundër vendimit nr.99 datë 12.12.2013, të Gjykatës së Apelit Vlorë.

2.

GJIROKASTËR

11243-01728-00-2014

UNIVERSITETI “EQEREM ÇABEJ” GJIROKATËR –GEZIM SALA, PETRO KARAJANI, BEKTASH MEMA, ROLAND ZISI, ARTUR LAMAJ, THOMA DHIMA, GEZIM REDHAJ, ABAS MULLAJ, SHYQYRI HYSI, GENTIAN RUSPI, VALBONA DURI, IRENA SHEHU, MAJLINDA BOBRATI, NIKO ROGO, ILIRJANA ZYBERI, LINDITA ROVA, ILIR BOZGO, KRISTAQ KIKINA, KOSTA HILA, JANI LICA, MERSIN SHENA, REXHEP SHKURTI, LAVDI HASANI, SOKRAT GJINI, ISIDOR KOKALARI, SELFO ORUÇI, LILJANA REÇKA, ERMONELA RUSPI, KOSTAQ BEZHANI, PANAJOT BARKA, AGIM CELAJ, SELFO BIXHAKU, RESHAT KIKA, ADELA DHROMAJ, JAHO CANA, MARGARITA HIDO, JANI DINE, ZAMIRA VLLAHO, GLIGOR PASPALI, KRISANTHI NAKA, ILIR GUSHI, KLODIAN MICKA, ETLEVA HYSAJ, ARQILE DONE, ENKELA CACA, ETLEVA PETA, ANTONELA POLO, DRITA KLLAPI, MIMOZA CARK, ROMEO MANO, ARBEN ISUFATI, MARSELA ALIKAJ, AGIM CELA, GJERGJI SPIRI, HARALLAMB MARGARITI, PETRO IKONOMIDHI, MERITA ISARAI, ALKETA BEJKO, DORIANA NANO, BELINDA XARBA, MERITA GIOKUTAJ, SPIRIDHULA POCI, ALBINAN SINANI, ZAMIRA KOTE, YLLKA MULLAI, MAJLINDA TERPO, EDLIRA MANTHO, LULJETA GJONI, GAZMEND MERA, VALBONA PANGO, PETRAQ BERUKA, ELEKTRA MUKA, VIKTORIA QIRO, ANITA KOCIKORI, DHIMITRAQ SHENDI, MEHDI SINANI, NIKOLLAQ CAKULI, VASIL ÇUKLLA, STAVRI ÇATI, KONTROLLI I LARTË I SHTETIT, AVOKATURA E SHTETIT, ZYRA VENDORE GJIROKASTËR

Kthim i pagesave të padetyruara

‘’

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala paditëse Universiteti “Eqerem Çabej” Gjirokatër dhe Avokatura e Shtetit kundër vendimit nr.67 datë 06.02.2014, të Gjykatës së Apelit Gjirokastër

3.

TIRANË

11242-03861-00-2015

HYSEN XHEKA – DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQËRORE DIBËR, DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQËRORE TIRANË

(Heqje dorë nga rekursi)

Vërtetim fakti juridik

‘’

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga personi i tretë Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqërore Tiranë

kundër vendimit nr. 2261 datë 12.11.2015, të Gjykatës së Apelit Tiranë.

4.

FIER

11241-03663-00-2015

FAIK BUZI – SHOQËRIA “ALBPETROL” SH.A. PATOS

(Heqje dorë nga rekursi)

Detyrimin e të paditurit për pagimin e pagës (shpërblimin e dëmit) të shkaktuar nga ndërprerja e marrëdhënies së punës

‘’

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga

pala e paditur Shoqëria “Albpetrol” Sh.A. Patos

kundër vendimit nr. 1066 datë 06.10.2015 të Gjykatës së Apelit Vlorë.

5.

KURBIN

11118-02600-00-2014

GJET LLESHI-MINISTRIA E BUJQËSISË DHE ZHVILLIMIT RURAL (ish MINISTRIA E BUJQËSISË), DREJTORIA E PËRGJITHSHME E PRONËS PUBLIKE, PRANË MINISTRISË SË FINANCAVE (ISH DREJTORIA E ADMINISTRIMIT TË SHITJES SË PRONAVE PUBLIKE), DREJTORIA E BUJQËSISË, USHQIMIT E MBROJTJES SË KONSUMATORIT, QARKU LEZHË, AVOKATURA E SHTETIT

Shpërblim dëmi dhe fitim i munguar.

‘’

1.Deklarimin e moskompetencës lëndore të Kolegjit Civil për shqyrtimin e çështjes me nr. 02600-00-2014.

2.Dërgimin e çështjes për shqyrtim, Kolegjit Administrativ të Gjykatës së Lartë.

6.

TIRANË

11243-01976-00-2014

REFAT FRASHËRI- AGJENCIA E TRAJTIMIT TË PRONAVE ( - ish AGJENSIA E KTHIMIT DHE KOMPESIMIT TË PRONAVE TIRANË), Trashëgimtarët ligjor të trashëgimlënësit Shefqet Verlaci:

ADOR DIBRA, TRASHËGIMTARËT LIGJOR TË MEHTAP BIÇAKU (VERLACI) SEMIRAMIS BIÇAKU, SIARE BIÇAKU, ELISABETA TOPTANI, BORIS FRANKLIN DINO, LEILA DINO, NEVIN DINO, NESRIN DINO, NERMIN DINO, MIMOZA LIBOHOVA, ODIN LIBOHOVA, ERVAL LIBOHOVA, SILVEN LIBOHOVA, SERES TURKU, DRITA HOXHA, AGJENCIA SHTETËRORE E KADASTRËS VLORË (ISH Z.V.R.P.P.VLORË)

Anullim vendimi të AKKP-së

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga paditësi Rifat Frashëri ndaj vendimit nr.1413 datë 10.04.2014, të Gjykatës së Apelit Tiranë.

7.

FIER

11115-02595-00-2014

ASHAR XHEMA-ADEM BRAKAJ, QELIBA BRAKAJ, BUJAR BRAKAJ, ALBANA TROKA, ALFRED BRAKAJ, ELEFTERI KACAKU, MIRANDA BRAKAJ, KOMISIONI VENDOR I VLERËSIMIT TË TITUJVE TË PRONËSISË, FIER

Lirim dhe dorëzim trualli.

Konstatim pavlefshmëri të aktit të marrjes së tokës në pronësi.

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur Adem Brakaj, ndaj vendimit nr.744 datë 23.04.2014, të Gjykatës së Apelit Vlorë.

8.

LUSHNJË

11115-01055-00-2014

FLUTURA MINO-PETRO MINO, DAFINE MINO, ANXHELA MINO, ELIDJON MINO, AGJENCIA SHTETËRORE E KADASTRËS LUSHNJË (ISH Z.V.R.P.P.LUSHNJË)

Lirim dorësim sendi.

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga paditësja e kundërpaditur Flutura Mino, ndaj vendimit nr.711 datë 13.11.2013, të Gjykatës së Apelit Vlorë.

9.

KORÇË

11243-03836-00-2014

MITRAQ ZOGRAFI-ILO KAÇKA, PËRMBARUESI GJYQËSOR PRIVAT VASIL ZGURO

Pavlefshmëri titulli ekzekutiv.

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala paditëse Mitraq Zografi, ndaj vendimit nr.151 datë 23.04.2014, të Gjykatës së Apelit Korçë.

10.

VLORË

11243-04225-00-2014

DREJTORIA RAJONALE E TATIMEVE VLORË-MARJANA BEJA

Çelje e proçedurës së falimentit

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala kërkuese Drejtoria Rajonale e Tatimeve Vlorë, ndaj vendimit nr.166 datë 19.06.2014, të Gjykatës së Apelit Vlorë.

11.

ELBASAN

11111-00353-00-2014

AGIM RRUMBULLAKU-FAIK SHKALLA

Detyrim njohje pronar

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur Faik Shkalla kundër vendimit nr.867 datë 02.12.2013, të Gjykatës së Apelit Durrës

PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE CIVILE

PËR SHQYRTIM NË DHOMË KËSHILLIMI

KOLEGJI CIVIL

TRUPI GJYKUES

DARJEL SINA

MARGARITA BUHALI

ENTON DHIMITRI

DATË 21 SHTATOR 2022

Nr

RRETHI

NR. AKT

PALËT NDËRGJYQËSE

RELATORI

BAZA LIGJORE

U VENDOS

1.

SHKODËR

11115-02953-2014

BEQIR CANGAJ, EDUART SUFAJ, RIFAT CANGAJ, ARTUR SUFAJ- REXHEP HEBAJ, HILMI RAMJA, ARMEND PIRANI, ILO SEKULIQ, QAZIM HEBAJ, BRAHIM HEBAJ

D.SINA

Kthim Sendi

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pal e paditur Rexhep Hebaj, Hilmi Ramja, Armend Pirani, Ilo Sekuliq dhe Qazim Hebaj ndaj vendimit nr.903, datë 14.04.2014 të Gjykatës së Apelit Shkodër.

2.

FIER

11118-02275-2014

LORENA GJECI-SHOQËRIA ALBPETROL SH.A PATOS, AVOKATURA E SHTETIT

-//-

Shperblim Demi

Mospranmin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur Shoqëria “Albpetrol sh.a Patos dhe Zyra Vendore e Avokaturës së Shtetit Vlorë ndaj vendimit 720 (60-2014-986), datë 22.04.2014 të Gjykatës së Apelit Vlorë.

3.

TIRANË

11243-02305-2014

BARDHYL SHUKE- ATP (ISH-AKKP), AVOKATURA E SHTETIT

-//-

Shfuqizm Vendimi

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur ATP ish akkp dhe Avokatura e Përgjithshme e Shtetit mdaj vendimit nr.973, datë 24.03.2014 të Gjykatës së Apelit Tiranë.

4.

TIRANË

11118-02151-2014

VEBI VELIA-ALI PETI, BAJAME PETI, ADMIRIM PETI, ALBERT PETI, IRENA PETI, GILMAND PETI, ZAMIRA PETI, ARDITA PETI-ASHK (ISH ZRPP TIRANË)

-//-

Pavlef.Kontrate

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala paditëse Ferik Velia ndj vendimit nr.1147, datë 02.04.2014 të Gjykatës së Apelit Tiranë.

5.

KUKËS

11115-02172-2014

HYSEN ELEZAJ-FAREDIN ELEZAJ, ISAK ELEZAJ, NAIM ELEZI, ANDRIT DOMI, JONIDA DOMI

-//-

Kthim Sendi

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga paditësi Hysen Elezaj ndj vendimit nr.949, datë 24.04.2014 të Gjykatës së Apelit Shkodër.

6.

TIRANË

11111-02199-2014

NADIRE DAJA, SHKELQIM DAJA, PAQIZE PICOKU (DAJA), AGIM DAJA, MERITA SPIRI (DAJA) DASHNOR DAJA, LUAN DAJA- ATP (ISH AKKP TIRANË)

-//-

Anullim Vendimi

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga paditësi Nadire Daja, Shkëlqim Daja, Paqize Picoku(Daja), Agim Daja, Merita Sipri (Daja) ndaj vendimit nr.2561, datë 26.11.2013 të Gjykatës së Apelit Tiranë.

KOLEGJI CIVIL

TRUPI GJYKUES

DARJEL SINA

ARTUR KALAJA

ARBENA AHMETI

DATË 21 SHTATOR 2022

Nr

RRETHI

NR. AKT

PALËT NDËRGJYQËSE

RELATORI

BAZA LIGJORE

U VENDOS

1.

VLORË

11243-01147-00-2020

MUSTAFA TAFILAJ, ROZANA TAFILAJ – FATMIRA TAFILAJ (REXHITAJ), IVA TAFILAJ

D.SINA

Pjesëtim pasurie

Shtyhet për një datë tjetër , për arsye mosformimi të trupit gjykues.

KOLEGJI CIVIL

TRUPI GJYKUES

DARJEL SINA

ARBENA AHMETI

GENTIAN MEDJA

DATË 21 SHTATOR 2022

Nr

RRETHI

NR. AKT

PALËT NDËRGJYQËSE

RELATORI

BAZA LIGJORE

U VENDOS

1.

FIER

11115-00918-00-2014

FATMIR KAJOLLI – SADUSHE NUMANAJ

D.SINA

Lirim dhe dorëzim trualli

Shtyhet për një datë tjetër , për arsye mosformimi të trupit gjykues.

PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE CIVILE

PËR SHQYRTIM NË DHOMË KËSHILLIMI

KOLEGJI CIVIL

TRUPI GJYKUES

MARGARITA BUHALI

DARJEL SINA

ENTON DHIMITRI

DATË 21 SHTATOR 2022

Nr

RRETHI

NR. AKT

PALËT NDËRGJYQËSE

RELATORI

BAZA LIGJORE

U VENDOS

1.

TIRANË

11243-00602-00-2014

TERENZIO D’ALENA-BASHKIA TIRANË, MINISTRIA E INFRASTRUKTURËS DHE ENERGJISË (ish-MINISTRIA E TRANSPORTEVE DHE INFRASTRUKTURËS), MINISTRIA E KULTURËS, SHOQËRIA “GOLDEN EAGLE” SH.A

AVOKATURA E SHTETIT

M.BUHALI

Lirim trualli

Mospranimin e rekursit te paraqitur nga pala paditese Terenzio D’Alena ndaj vendimit nr. 2526 dt 20.11.2013 te Gjykates se Apelit Tirane.

2.

TIRANË

11211-01771-00-2014

SERES TURKU, MIMOZA LIBOHOVA-ILIR THANA, ANDRONIQI XHANI, ELENI VRANA (XHANI) U ZËVENDËSUA NGA ELIDA PRIFTI, JANULLA SHAMETI (XHANI), ANDON XHANI, IVA XHANI, VJOLA RAMKAJ (XHANI), ANDUELA QERAMA (XHANI), AGJENCIA SHTETËRORE E KADASTRËS TIRANË (ISH Z.V.R.P.P.TIRANË)

-//-

Konstatim pavlefshmëri kontratë shitje.Lirim dorëzim trualli.

Mospranimin e rekursit te paraqitur nga pala e paditur Andon Xhani, Iva Xhani, Vjola Ramkaj(Xhani), Anduela Qerama (Xhani) dhe Ilir Thana ndaj vendimit nr. 763 dt. 27.03.2013 te Gjykates se Apelit Tirane.

3.

LUSHNJË

11243-02052-00-2014

SULO BACI, BUKURI BACI, MANOL JAJA, MIRELA JAJA, ARBEN ZDRAVA-BASHKIA LUSHNJË, CAUSH CAUSHI, SHOQËRIA “GPG COMPANY” SH.P.K.

-//-

Kallzimi i një punimi të ri

Prishjen e vendimit te Gjykates se Apelit Vlore dhe dergimin e ceshtjes per rigjykim ne po ate gjykate me tjeter trup gjykues.

4.

PUKË

11118-02241-00-2014

VOJSAVA MAXHUNI, ERALDO MAXHUNI, ERJON MAXHUNI, ZEF MAXHUNI- OPERATORI I SHPËRNDARJES SË ENERGJISË ELEKTRIKE SH.A (ish- ÇEZ SHPERNDARJE SH.A), ZYRA VENDORE E AVOKATURËS SË SHTETIT SHKODËR

-//-

Shpërblim dëmi

Ndryshimin e vendimit nr. 72 dt 04.06.2013 te Gjykates se Rrethit Gjyqesor Puke dhe te vendimit Nr. 921 dt 17.04.2014 te Gjykates se Apelit Shkoder si me poshte:

-Rrezimin e padise

- Shpenzimet gjyqesore i ngarkohen paditesave.

5.

TIRANË

11243-02575-00-2014

KËRKUES:

IRIS LLAGAMI (PUKA)

Palët Ndërgjyqëse në proçes:

PADITËS:

IRIS LLAGAMI

I PADITUR :

SKERDILAJD LLAGAMI

-//-

Rishikimi i vendimit nr.1650, datë 22.04.2002 të Gjykatës së Rrethit Tiranë dhe dërgimin e çështjes për rishqyrtim në Gjykatën e Shkallës së Parë Tiranë.

Mospranimin e kerkeses se pales kerkuese Iris Llagami (Puka, per “Rishikimin e vendimit nr. 1650 date 22.04.2002 te Gjykates se Rrethit Gjyqesor Tirane, duke vendosur: Prishjen e vendimit nr. 1650 dt 22.04.2002 te Gjykates se Rrethit Gjyqesor Tirane dhe dergimine ceshjtes per rishqyrtim ne Gjykaten e Shkalles se Pare Tirane”.

6.

TIRANË

11111-03527-00-2014

BUKURIE GOXHAJ (GAÇAJ) , FATMIRA HARIZAJ (GAÇAJ)-PERIKLI GAÇAJ, QEMAL GAÇAJ, PETRIT GAÇAJ, AGJENCIA SHTETËRORE E KADASTRËS TIRANË (ISH Z.V.R.P.P.TIRANË), LEJLA MANAJ (GAÇAJ)

-//-

Detyrim njohje bashkëpronar

Prishjen e vendimit te Gjykates se Apelit Tirane dhe kthimin e ceshtjes per rigjykim ne po ate gjykate me tjeter trup gjykues.

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte