Shënim: Brenda tre ditëve nga arsyetimi, vendimi u komunikohet palëve, nëpërmjet shpalljes në faqen e internetit të Gjykatës së Lartë dhe me njoftim individual kur palët ose përfaqësuesit e tyre kanë lënë të dhënat elektronike të kontaktit.

PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE CIVILE

PËR SHQYRTIM NË DHOMË KËSHILLIMI

KOLEGJI CIVIL

TRUPI GJYKUES

ARTUR KALAJA

ERVIN PUPE

ALBANA BOKSI

DATË 20 SHTATOR 2022

NR.

RRETHI

NR. AKT

PALËT NDËRGJYQËSE

OBJEKTI

RELATORI

U VENDOS

1.

TIRANË

11243-00143-00-2014

SHOQËRIA “KERRI” SH.P.K – SHOQËRIA TEL-MAK SH.P.K

Pagim shume

E.PUPE

Kalimin e çështjes për shqyrtim në seancë gjyqësore,

Seanca gjyqësore caktohet për në datë 18.10.2022, ora 13.30.

2.

ELBASAN

11111-00163-00-2014

EDUART BIZHUTA – SHOQËRIA TREGTARE “ALSION” SH.P.K

Pushim cënimi

Prishjen e vendimit nr. 1123, datë 09.07.2013 të Gjykatës së Apelit Durrës dhe lënien ne fuqi të vendimit nr. 501, datë 22.02.2010 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Elbasan.

3.

SARANDË

11115-00208-00-2014

SPIRO DHROSO – ERION KOLA

Kthim sendi

Prishjen e vendimit nr. 536, datë 29.10.2013 të Gjykatës së Apelit Gjirokastër dhe kthimin e çështjes për rigjykim po në Gjykatën e Apelit Gjirokastër, me tjetër trup gjykues.

4.

TIRANË

11114-00220-00-2014

RENATO PAPA – ANDREA PAPA

Rivendosja e servitutit të kalimit

Shtyrjen e shqyrtimit të çështjes për datë 18.10.2022, për shkak të papajtueshmërisë së njërit nga anëtarëve të trupit gjykues.

5.

TIRANË

11214-00226-00-2014

SHOQËRIA “PETROL GAZ TIRANA” SH.P.K - SHOQËRIA “CHICKEN FARM” SH.A

Përmbushje detyrimi

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur Shoqëria “Chicken Farm” sh.a, kundër vendimit nr. 2252, date 29.10.2013 te Gjykatës së Apelit Tiranë

6.

TIRANË

11243-00565-00-2014

VLASH GJONA – ZYRA E PëRMBARIMIT PRIVAT BSA TIRANË, BANKA KOMBËTARE E GREQISË

Kundërshtim veprimesh përmbarimore

Prishjen e vendimit nr. 1184, datë 16.05.2012 të Gjykatës së Apelit Tiranë dhe kthimin e çështjes për rigjykim pranë kësaj gjykate, me tjetër trup gjykues.

7.

POGRADEC

11243-00432-00-2014

OLLGA MATO – VERONIKA MATO, KOSTEL MATO, ERJOLA MATO, AGJENCIA E TRAJTIMIT TE PRONAVE (ISH -AGJENSIA E KTHIMIT DHE KOMPENSIMIT TË PRONAVE TIRANË), AGJENSIA SHTETËRORE E KADASTRËS, DREJTORIA RAJONALE POGRADEC (ISH Z.V.R.P.P. POGRADEC), MANJOLA ÇOMO, (MATO), DORINA GEGPRIFTI (MATO)

Pasaktësi shënimesh

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala paditëse Ollga Mato dhe pala e paditur Veronika Mato, Kostel Mato dhe Erjol Mato, kundër vendimit nr. 471, date 17.10.2013 te Gjykatës së Apelit Korçë.

8.

TIRANË

11243-00717-00-2014

PËLLUMB PETRITAJ - AGJENCIA E TRAJTIMIT TË PRONAVE (ISH -AGJENSIA E KTHIMIT DHE KOMPENSIMIT TË PRONAVE TIRANË), ANISHA HABILAJ, AVNI DELVINA, MIHALLAQ MOÇKA, VLLASI MOÇKA, MINELLA BALLIU, AVOKATURA E SHTETIT

Ndryshim vendimi

Shtyrjen e shqyrtimit të çështjes për datë 04.10.2022, ora 09.00.

9.

TIRANË

11216-01125-00-2014

SHOQËRIA “TIRANA TRADE CENTER” SH.P.K – SHOQËRIA “AMERICAN GLOBAL CAPITAL FUND” SH.P.K

Zgjidhje kontratë qiraje

Prishjen e vendimit nr. 1377, datë 11.06.2013 të Gjykatës së Apelit Tiranë dhe kthimin e çështjes për rigjykim pranë kësaj gjykate, me tjetër trup gjykues.

PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE CIVILE PËR SHQYRTIM

NE DHOME KESHILLIMI

KOLEGJI CIVIL

TRUPI GJYKUES:

ARTUR KALAJA

ALBANA BOKSI

DARJEL SINA

DATË 20 SHTATOR 2022

Nr

Rrethi

Nr.Aktit

Palët Ndërgjyqëse

Objekti

Relatori

Dispozitivi

TIRANË

11243-02668-00-2013

AVOKATURA E SHTETIT-SHOQËRIA “INTERKINEX”, SH.P.K., AGJENSIA SHTETËRORE E KADASTRËS, DREJTORIA VENDORE TIRANË (ISH-ZVRPP TIRANË)

Pavlefshmëri krijimi shoqërie


A.KALAJA

Shtyhet per dt.28.09.2022

PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE CIVILE PËR SHQYRTIM

NE DHOME KESHILLIMI

KOLEGJI CIVIL

TRUPI GJYKUES:

ARTUR KALAJA

ERVIN PUPE

ALBANA BOKSI

DATË 20 SHTATOR 2022

Nr.

Rrethi

Nr.Aktit

Palët Ndërgjyqëse

Objekti

Relatori


Dispozitivi (E)

1.

FIER

11243-04110-00-2014

ROLANDA HALO, ARTEMIDA HALO, ADELA HALO, BLEDAR HALO-SANIJE HASANI, VANGJEL SAULI, ARETI KOLIÇI, LEONIDHA BUFI, VLLASI SAULI, GERALDINA DHIMA,VASILLAQ TANKU, IRAKLI KOLIÇI, SOFIE SAULI, LIRI SAULI,

AGJENCIA E TRAJTIMIT TË PRONAVE TIRANË (ish-AGJENSIA E KTHIMIT DHE KOMPESIMIT TË PRONAVE TIRANË),

DREJTORIA E DREJTIMIT TË PRONËS PUBLIKE -MINISTRIA E FINANCAVE DHE EKONOMISË

(ish-DREJTORIA E ADMINISTRIMIT DHE SHITJES SË PRONAVE PUBLIKE TIRANË ) .

Anullim vendimi


A.KALAJA

Shtyhet per dt.18.10.2022

ELBASAN

11243-01810-00-2019

RAMAZAN DOPESHI-DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQËRORE ELBASAN

(heqje dorë nga rekursi)

Njohje vjetërsi pune

Mospranimin e rekursit te paraqitur nga pala e paditur Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqerore Elbasan, kunder vendimit nr.10-2019-908 (333), date 09.05.2019 te Gjykates se Apelit Durres

MAT

11242-02741-00-2016

NURIJE LLESHI- DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQËRORE DIBËR

(heqje dorë nga rekursi)

Vërtetim fakti juridik

Mospranimin e rekursit te paraqitur nga personi i trete Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqerore Diber, kunder vendimit nr.1578, date 28.06.2016 te Gjykates se Apelit Tirane

TIRANË

11243-03044-00-2017

MARYNA GJURBAVIJA-ALEKSANDËR GJURBAVIJA,

PROCREDIT BANK , SHOQËRIA PËRMBARIMORE EPSA SHPK

(heqje dorë nga rekursi)

Anullim veprimi juridik

Mospranimin e rekursit te paraqitur nga pala paditese Maryna Gjurbavija, kunder vendimit nr.798, date 04.04.2016 te Gjykates se Apelit Tirane

MAT

11242-3669-00-2017

FITNETE CANAMETI (XHECUKA)- DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQËRORE DIBËR

(heqje dorë nga rekursi)

Vërtetim fakti juridik

Mospranimin e rekursit te paraqitur nga personi i trete Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqerore Diber, kunder vendimit nr.1905, date 12.09.2017 te Gjykates se Apelit Tirane

ELBASAN

11241-00928-00-2020

NAIM CANI- DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQËRORE ELBASAN, QËNDRA E PERSONELIT REKRUTIMIT PRANË MINISTRISË SË MBROJTJES , AVOKATURA E SHTETIT-ZYRA VENDORE DURRËS.

(heqje dorë nga rekursi)

Njohje e vertetesise se librezes se punes

Mospranimin e rekursit te paraqitur nga pala e paditur Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqerore Elbasan, kunder vendimit nr.10-2020-678/208, date 03.06.2020 te Gjykates se Apelit Durres

TIRANË

11217-00160-00-2014

SHOQERIA "CONSTRUCTION MANAGMENT ALLIANCE ALBANIA" SH.PK- EQEREM GRORI, EQEREM GRORI, QEFSERE GRORI, SHABAN GRORI, OSMAN DERVISHI, BESNIK RAMA, LUAN RAMA, SELMAN GRORI, FATBARDHA DERVISHI, JOLANDA GRORI, ARMAND GRORI, GRETA XHEMA(GRORI), DORIAN GRORI, AGRON DERVISHI,

SHOQERIA "GLOBAL CONSTRUCTION" SH.P.K

Përmbushje detyrimi

Mospranimin e rekursit te paraqitur nga pala paditese e kunderpaditur, Shoqeria “Construction Management Alliance – Albania” sh.p.k. per kundershtimin e vendimit nr.934, date 18.04.2013 te Gjykates se Apelit Tirane. Mospranimin e rekursit te paraqitur nga pala e paditur kunderpaditese Trashegimtaret Grori per kundershtimin e vendimit nr.934, date 18.04.2013 te Gjykates se Apelit Tirane.

ELBASAN

11111-00316-00-2014

PETRIT DERVINA,FILIP PANXHI,LLAZI PANXHI, NAUN PANXHI, PËLLUMB PANXHI, FANI PANXHI, JANI PANXHI, QEMAL HOXHA,

OPERATORI I SISTEMIT TE SHPERNDARJES ELBASAN

Lirim dorëzim sendi

Prishjen e vendimit te Gjykates se Apelit Durres dhe kthimin e çeshtjes per rigjykim, prane kësaj gjykate me tjeter trup gjykues

SARANDË

11111-00542-00-2014

STEFAN PRIFTI - VERONIKA GJONI, KRISTAQ GJONI, QIRANA GJONI, AGJENSIA SHTETËRORE E KADASTRËS , DREJTORIA RAJONALE SARANDË

( ISH-ZYRA VENDORE E RREGJISTRIMIT TË PASURIVE TË PALUAJTËSHME SARANDË )

Njohje pronar

Mospranimin e rekursit te paraqitur nga pala paditese Stefan Prifti per kundershtimin e vendimit nr.20-2013-189, date 05.11.2013 te Gjykates se Apelit Gjirokaster.

DURRËS

11216-00553-00-2014

SHOQERIA "BLU STAR" SH.P.K -SHOQERIA "G&XH" SH.P.K

Zgjidhje kontratë qeraje

Mospranimin e rekursit te paraqitur nga Shoqeria “G&XH” sh.p.k. per kundershtimin e vendimit nr.10-2013-183 (113), date 14.02.2013 te Gjykates se Apelit Durres.

DURRËS

11243-00570-00-2014

VEZIRE BREGU-KASTRIOT BREGU, SHOQERIA TREGTARE "DH KONSTRUKTION" SH.P.K DURRES

SHOQERIA TREGTARE "IDI 2005"SH.P.K

Detyrim për dorëzim banese

Prishjen e vendimit te Gjykates se Apelit Durres dhe te vendimit te Gjykates se Rrethit dhe pushimin e gjykimit

TIRANE

11249-00441-00-2022

TAULANT CUEDARI- BASHKIMI I SINDIKATAVE TE PAVARURA TE SHQIPERISE

Ngritjen e mosmarrëveshjes per kompetence tokesore...

Prishjen e vendimit nr.542, date 25.05.2021, te Gjykates se Rrethit Gjyqesor Berat dhe dergimin e ceshtjes prane kësaj gjykate per vijimin e gjykimit, me te njëjtin trup gjykues.

PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE CIVILE

PËR SHQYRTIM NË SEANCË GJYQËSORE

NE PRANI TE PALEVE

(Njësim)

KOLEGJI CIVIL

TRUPI GJYKUES:

ERVIN PUPE

ARTUR KALAJA

SANDËR SIMONI

ALBANA BOKSI

GENTIAN MEDJA

DATË 20 SHTATOR 2022

1.

TIRANË


11243-02563-00-2016

DEMIR FEKOLLARI – SHËRBIMI PËRMBARIMOR “ZIG” SH.P.K, AGJENSIA E TRAJTIMIT TË KREDIVE,

AVOKATURA E SHTETIT.

Kundërshtim veprimi përmbarimor

A.KALAJA

Shtyrjen e seancës gjyqësore për në datë 26.10.2022 ora 13:30

PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE CIVILE

KOLEGJI CIVIL

SEANCË GJYQËSORE ME PRANI TË PALËVE

 

TRUPI GJYKUES

ERVIN PUPE

ARTUR KALAJA

ALBANA BOKSI

SANDËR SIMONI

GENTIAN MEDJA

DATË 20 SHTATOR 2022

NR.

Rrethi

Nr.Aktit

Palët Ndërgjyqëse

OBJEKTI

Relatori

U Vendos

1.

DURRËS

11243-03973-00-2014

DEMIR BAKANAÇI – MARK PLLANA, NETE PLLANA, JULIAN PLLANA, ERIONA PLLANA, AGJENSIA SHTETËRORE E KADASTRËS, DREJTORIA RAJONALE DURRËS (ISH- Z.V.R.P.P. DURRËS)

Interpretim kontrate

E.PUPE

Shpallja e vendimit me datë 26.10.2022 ora 13.00

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte