Shënim: Brenda 3 (tre) ditëve nga arsyetimi, vendimi u komunikohet palëve nëpërmjet shpalljes në faqen e internetit të Gjykatës së Lartë, dhe me njoftim individual kur palët ose përfaqësuesit e tyre kanë lënë të dhënat elektronike të kontaktit.

PËRFUNDIMI I ÇËSHTJES ADMINISTRATIVE PËR SHQYRTIM

NË DHOMË KËSHILLIMI

KOLEGJI ADMINISTRATIV

TRUPI GJYKUES

GENTIAN MEDJA

ARBENA AHMETI

ASIM VOKSHI

DATË: 22 SHTATOR 2022

NR

RRETHI

NR. AKTI

PALËT NDËRGJYQËSE

OBJEKTI

RELATORI

PËRFUNDIMI

1.

KUKËS

31003-02450-00-2015

SHKELZEN ISTREFI

Kundër.

KOMUNA GOLAJ, RRETHI HAS, QARKU KUKES

Personi i Tretë:

ZYRA PËRMBARIMORE, KUKËS

(Revokim vendimi, i kalimit të çështjes në seancë gjyqësore)

Detyrimin e anes se paditur per ekzekutimin e urdherit te ekzekutimit nr. 88, date 16.07.2003 te Gjykates se Rrethit Gjyqesor Kukes per zbatimin e vendimit nr. 940 date 16.12.1994. Shperblim demi.

G.MEDJA

Shtyhet për më datë 06.10.2022, ora 13.40

2.

TIRANË

31003-01373-00-2017

HAQIF SUFAJ Kundër. DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE

(Revokim vendimi, i kalimit të çështjes në seancë gjyqësore)

Detyrimin e pales se paditur te me njohe vjetersine ne pune sipas librezes se punes, nga data 09.01.1970 deri ne date 30.09.1991, si dhe detyrimin e pales se paditur te me lidhe pensionin qe nga momenti qe kam bere kerkesen date 27.09.2011.

‘’

Shtyhet për më datë 06.10.2022, ora 13.50.

3.

TIRANË

31003-02141-00-2015

ARBEN HAJDARMATAJ Kundër.

DREJTORIA E PERGJITHSHME E POLICISE SE SHTETIT

(Revokim vendimi, i kalimit të çështjes në seancë gjyqësore)

Kundershtim i urdherit te dates 05.2.2014 te Drejtorise se Pergjithshme te Policise se Shtetit. Rikthim ne pune dhe demshperblim page.

‘’

Shtyhet për më datë 06.10.2022, ora 14.00

4.

VLORË

31003-02404-00-2017

MEHMET KONGJONAJ Kundër.

KANTIERI I NDERTIMIT TE ANIJEVE PASHALIMAN

Demshperblimin me 12 paga mujore per zgjidhje te menjehershme dhe te pajustifkuar te kontrates se punes, me 3 paga mujore per mosrespektim te procedures, etj.

(HEQJE DORË NGA REKURSI)

‘’

Mospranimin e rekursit të palës së paditur Kantieri i Ndërtimit dhe Riparimit të Anijeve, kundër vendimit nr. 2261 (2326), datë 24.05.2017, të Gjykatës Administrative, të Apelit, Tiranë.

5.

VLORË

31003-00655-00-2017

NEIM NGUCAJ Kundër.

KANTIERI I NDERTIMIT TE ANIJEVE (REPARTI USHTARAK NR. 2010), PASHALIMAN, VLORE

Detyrimin e te paditurit te me demshperbleje per zgjidhjen e menjehershme te pajustifikuar te marredhenies se punes, per mosrespektim te afatit te njoftimit dhe te procedures se zgjidhjes se kontrates se punes si dhe per vjetersine ne pune.

(HEQJE DORË NGA REKURSI)

‘’

Mospranimin e rekursit të palës së paditur Kantieri i Ndërtimit dhe Riparimit të Anijeve, kundër vendimit nr. 3454 (86-2016-762), datë 26.10.2016, të Gjykatës Administrative, të Apelit, Tiranë.

6.

TIRANË

31003-00093-00-2022

BESIM PASHA

HASAN PASHA

HAZIS LALA

ABDI TOÇI

SHERIF KOLECI

SALI KOLECI

AVNI KOLECI

DHIMITER KOLECI

Kundër.

ENTI RREGULLATOR I ENERGJISE,

SHOQERIA "SEKA HYDROPOWER" SH.P.K

Shfuqizimi i vendimit nr. 146, dt. 10.09.2020 "Mbi licencimin e shoqerise "Seka Hidropower" sh.p.k, ne veprimtarine e prodhimit te energjise elektrike nga HEC-et "Seke" me kapacitet te instaluar 12667 kw dhe "Zais" me kapacitet te instaluar 2995 kw, me kapacitet total te instaluar 14962 kw".

(PEZULLIM GJYKIMI)

‘’

Shtyhet për një datë tjetër, pasi gjyqtarja Arbena Ahmeti, paraqiti para Kryetarit të Gjykatës së Lartë, kërkesën për heqjen dorë, nga gjykimi i çështjes.

PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE ADMINISTRATIVE PËR SHQYRTIM

NE DHOME KESHILLIMI

KOLEGJI ADMINISTRATIV

TRUPI GJYKUES:

ARBENA AHMETI

ASIM VOKSHI

GENTIAN MEDJA

DATË 22 SHTATOR 2022

Nr.

Rrethi

Nr.Aktit

Palët Ndërgjyqëse

Objekti

Relatori

Dispozitivi

1.

MAT

31003-00235-00-2015

QAMIL MALLUNXA Kundër

MINISTRIA E DREJTESISE TIRANE, ASHK MAT (ISH-ZYRA VENDORE E REGJISTRIMIT TE PASURIVE TE PALUAJTSHME MAT), AVOKATURA E SHTETIT

Detyrimin e pales se paditur Zyres se Regjistrimit te Pasurive te Paluajtshme Mat qe te beje te mundur rregjistrimin ne regjistrat e pasurive te paluajtshme te prones, lokal .

A.AHMETI

Ndryshimin e vendimeve, me nr.215, datë 18.06.2013 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Mat dhe të vendimit me nr.3504, datë 23.09.2014 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë dhe rrëzimin e padisë.

2.

TIRANË

31001-01153-00-2015

STILIANO HAJDARI

Kundër

AUTORITETI RRUGOR SHQIPTAR, KESHILLI I MINISTRAVE, MINISTRIA E PUNEVE PUBLIKE DHE TRANSPORTIT

Detyrimi i te paditurve per te percaktuar ne menyre te drejte dhe per te demshperblyer shumen perkatese si diference midis vleres reale.

Prishjen e vendimit nr.3739, datë 09.10.2014, te Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë dhe kthimin e çështjes për rigjykim në po atë gjykatë me tjetër trup gjykues.

3.

KORÇË

31001-01152-00-2015

SHOQERIA "ECO ALBANIA 2007" SH.P.K

Kundër

DEGA E DOGANES KAPSHTICE, DREJTORIA E PERGJITHSHME E DOGANAVE

Shfuqizim i vendimit te Drejtorise se Pergjithshme te Doganave, shfuqizim te Deges se Doganes Kapshtice.

Mospranimin e rekursit të palës paditëse Shoqëria “Eco-Albania 2007” sh.p.k, kundër vendimit nr.4417, datë 09.12.2014 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë.

4.

TIRANË

31001-01512-00-2015

SHOQERIA "COLACEM ALBANIA" SH.P.K Kundër. DREJTORIA E APELIMIT TATIMOR PRANE DPT, DREJTORIA RAJONALE E TATIMPAGUESVE TE MEDHENJ

Anullim i pjesshem te akteve administrative njoftim vleresimi.

Mospranimin e rekursit të palës paditëse Shoqëria “Colacem Albani” sh.p.k, kundër vendimit nr.3753, datë 14.10.2014 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë.

5.

TIRANË

31001-01910-00-2015

ERDIT RRAPAJ Kundër

DREJTORIA E POLICISE QARKU TIRANE

Shfuqizim ven dimi nr .3463 date 29.04.2014 te Organit Administrativ prane Drejtorise se Policise se Qarkut Tirane.

Shtyrë për në datë 06.10.2022 ora 13.40

PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE ADMINISTRATIVE PËR SHQYRTIM

NE DHOME KESHILLIMI

KOLEGJI ADMINISTRATIV

TRUPI GJYKUES

ASIM VOKSHI

ARBENA AHMETI

GENTIAN MEDJA

DATË 22 SHTATOR 2022

NR

RRETHI

NR. AKT

PALËT NDËRGJYQËSE

OBJEKTI

RELATORI

PERFUNDIMI

1.

DURRES

31001-04589-00-2014

AGJENCIA SHTETËRORE E KADASTES DREJTORIA VENDORE DURRES (ish KOMISIONI VENDOR I VERIFIKIMIT TE TITUJVE TE PRONESISE) Kundër. AVOKATURA E SHTETIT dhe BASHKIA SUKTH , GEZIM RUMIA

Pavlefshmëri e aktit administrativ, Aktit te Marrjes se Tokes ne pronesi nr.397, date 30.04.1966, anulimin e tij, kthimin e pronës ne pronësi te shtetit

A. VOKSHI

Shtyhet për ne një date tjeter

2.

SHKODER

31001-01034-00-2015

SIMON PECI-DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQËRORE SHKODËR

Shfuqizimin e akteve administrative dhe vendimit për rishqyrtim pensioni te nxjerre nga Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqerore Shkoder.

‘’

Shtyhet për ne një date tjetër

3.

TIRANE

31003-01799-00-2016

DONIKA CAPI Kundër. MINISTRIA E MBROJTJES

Detyrimin e te paditurit te paguaje ne favor te paditesit pagen e 12 muajve si demshperblim për nderprerje te marredhenieve te punes ne menyre te menjehershme dhe pa shkaqe te justifikuara, detyrimin e te paditurit te paguaje ne favor te paditesit pagen e 17.5 muajve si page qe do te kishte fituar nese marredhenia e punes do te kishte perfunduar ne perfundim te kontratës me afat te caktuar etj.

‘’

Shtyhet për ne një date tjetër

4.

KORCE

31003-02279-00-2015

ALI XHAKO Kundër. DRETORIA RAJONALE E KUFIRIT DHE MIGRACIONIT KORÇE

Shfuqizimin e urdherit nr.842, dt.24/10/2014 te Drejtorit te Drejtorise Rajonale për Kufirin dhe Migracionin Korçe. Detyrimin e pales se paditur Drejtoria Rajonale e Kufirit dhe Migracionit Korçe për te me rikthyer ne vendin e meparshem te punes ose ne nje pozicion tjeter qe perputhet me graden qe kam patur ne momentin e lirimit nga detyra etj.

‘’

Shtyhet për ne një date tjetër

5.

TIRANE

31003-02401-00-2015

NIKOLLA DANUSHI Kundër. DREJTORIA E PERGJITHSHME E POLICISE SE SHTETIT, MINISTRIA E PUNEVE TE BRENDSHME

Shfuqizimin e Urdherit nr.3585/1, dt.12/12/2013 te Drejtorit te Pergjithshem te Policise se Shtetit, Detyrimin e te paditurit për rikthimin e paditesit ne pozicionin e meparshem ne detyren e k/komisarit. Detyrimin e te paditurit qe ti paguaje paditesit pagen për periudhem nga data e nderprerjes se marredhenieve financiare dhe deri ne daten e kthimit ne detyre etj.

‘’

Shtyhet për ne një date tjetër

6.

SHKODER

31001-01013-00-2015

VALENTINA BERATI Kundër. DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE SHKODER

Shfuqizimi tërësisht i vendimit te DRSSH Shkodër, te vendimit te KRA Shkodër.

A. VOKSHI

Mospranimin e rekursit te paraqitur nga pala e paditur Drejtoria Rajonale e Sigurime Shoqërore Shkodër, kundër vendimit nr. 3941 date 27.10.2014 te Gjykatës Administrative te Apelit Tirane

7.

TIRANE

31001-00621-00-2015

ARDJANA PECI Kundër. AGJENSIA E MBROJTJES SE KONSUMATORIT PRANE BASHKISE TIRANE

Shfuqizimi i aktit administrativ vendimit nr.180, date 28.09.2012 te Drejtorit te Përgjithshëm te AMK, rikthimi ne pune dhe kompensimin për demin e shkaktuar.

‘’

Mospranimin e rekursit te paraqitur nga pala e paditur Agjensia e Mbrojtjes se Konsumatorit, kundër vendimit nr. 3181 date 18.07.2014 te Gjykatës Administrative te Apelit Tirane

8.

DURRES

31003-00981-00-2020

(Heqje dore nga rekursi)

EDISON SHAHINI Kundër. DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE ELBASAN

Shfuqizim i aktit administrativ Urdhër nr.88 dt.27.04.2016 i Drejtorisë Rajonale te Sigurimeve Shoqërore Elbasan. Kërkim dëmshpërblimi ne masën 2 muaj për mosrespektim te afatit te njoftimit. Kërkim dëmshpërblimi ne masën 2 muaj page për mosrespektim te procedurës se zgjidhjes se kontratës se punes.Kerkim demshperblimi ne masën 12 paga mujore për zgjidhje te menjëhershme dhe te pajustifikuar te kontratës se punës.

‘’

Mospranimin e rekursit te paraqitur nga pala e paditur Drejtoria Rajonale e Sigurime Shoqërore Elbasan, kundër vendimit nr. 1535 date 16.05.2019 te Gjykatës Administrative te Apelit Tirane

9.

TIRANE

31003-00510-00-2019

(Pranuar kërkesa për përshpejtim)

DONIKA SURAJ dhe Të DHIMITRA ÇOMO, TEFTA ÇOMO ( NECHVATAL ), FLORIDA ÇOMO, BESNIK ÇOMO,KETI GOREA (SURAJ), OLLGA TAHIRI (SURAJ), ARDIAN SURAJ ERISJOTA SURAJ Kundër. AVOKATURA E SHTETIT dhe ATP (ISH AGJENSIA E TRAJTIMIT TE PRONAVE)

Anulimin e vlerës se kompensimit financiar qe i përket vendimit nr.1003, dt.20/09/1995 te KKK Pronave Durrës ne lidhje me sip.1008 m2 publikuar ne Fletoren Zyrtare Nr.12, dt.12/03/2018 qe i përket regjistrit elektronik me nr.rendor 522. Detyrimin e ATP te paguaje vlerën 19.490.688 leke qe i përket sip.1.008 m2 truall sipas vendimit nr.1003, dt. 20/09/1995 te KKK Pronave ish-pronareve Durrës

‘’

Lënie ne fuqi te vendimit nr. 188 date 15.11.2018 te Gjykatës Administrative te Apelit Tirane

10.

DURRES

31001-00451-00-2020

(Heqje dore nga rekursi)

EVA ZHAMA Kundër. DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE ELBASAN

Shfuqizim (anullim) i aktit administrativ, urdhër nr. 90, date 03.05.2016, i Drejtorisë Rajonale te Sigurimeve Shoqërore Elbasan. Shpërblimi ne masën 2 muaj për mosrespektim te afatit te njoftimit, parashikuar nga neni 143/1 i K.Punes. Dëmshpërblim me 2 muaj page për mosrespektim te procedurës se zgjidhjes se marrëdhënies se punës. Dëmshpërblim me 12 paga mujore për zgjidhje te menjëhershme dhe te pajustifikuar te kontratës se punës.

‘’

Mospranimin e rekursit te paraqitur nga pala e paditur Drejtoria Rajonale e Sigurime Shoqërore Elbasan, kundër vendimit nr. 2657 date 10.10.2016 te Gjykatës Administrative te Apelit Tirane

11.

TIRANE

31003-00838-00-2019

(Heqje dore nga rekursi)

DALIMIR KURTI Kundër. MINISTRIA E PUNEVE TE BRENDSHME

Shfuqizimin e vlerësimit vjetor te rezultatit te punës se periudhës 01/11/2013 - 31/12/2014 te Sekretarit te Përgjithshëm duke u lene ne fuqi vlerësimi i bere nga Zyrtari raportues, dhe Zyrtari konfirmues, pra 2.

‘’

Mospranimin e rekursit te paraqitur nga pala e paditur Ministria e Punëve te Brendshme kundër vendimit nr. 233 date 31.0.01.2019 te Gjykatës Administrative te Apelit Tirane

12.

TIRANE

31003-00283-00-2016

(Heqje dore nga rekursi)

SHOQERIA "ALEURO TRANS" SH.P.K. Kundër. DREJTORIA RAJONALE E INSPEKTORIATIT SHTETEROR TE PUNES dhe INSPEKTORIATI SHTETEROR I PUNES TIRANE

Shfuqizimin e akteve administrative, shfuqizimin e vendimit te Komisionit Rajonal te Apelimit te Gjobave, pezullimin e zbatimit te aktit administrative vendimit për denimin me gjobe etj.

‘’

Mospranimin e rekursit te paraqitur nga Drejtoria Rajonale e Inspektoratit Shtetëror te Pune, kundër vendimit nr. 2722 date 16.12.2015 te Gjykatës Administrative te Apelit Tirane

13.

DURRES

31003-00262-00-2021

(Heqje dore nga rekursi)

AGIM META Kundër. DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE ELBASAN

Kerkohet detyrimi i pales se paditur: Shperblim nga zgjidhja e njeaneshme dhe nderpreja e marredhenieve te punes pa shkaqe te arsyeshme dhe e menyre te menjehershme, kthimin ne vendin e punes dhe pagesen deri ne 1 vit sipas K.Punes. Shperblim për mosrespektim te afatit te njoftimit si dhe për shkelje te procedurave duke me paguar demshperblim prej 2 muajsh pagese largimi etj.

‘’

Mospranimin e rekursit te paraqitur nga pala e paditur Drejtoria Rajonale e Sigurime Shoqërore Elbasan, kundër vendimit nr. 62 date 28.01.2021 te Gjykatës Administrative te Apelit Tirane

14.

VLORE

31003-01967-00-2018

(Sigurim padie)

LILJANA RADHIMA Kundër. KESHILLI I QARKUT, VLORE

Pavlefshmeri absolute te aktit me emertim vendim nr. 2, dt. 29.09.2014 si dhe shkreses administrative te leshuar me nr. 2930 Prot. dt. 29.09.2014 ne kundershtim flagrant me ligjin 8652 dt. 31.07.2000 10.30Per organizimin dhe funksionimin e qeverisjes vendore. Marrjen e masës për sigurimin e padisë.

‘’

Mospranimin e rekursit te paraqitur nga Liljana Radhima kundër vendimit nr. 55 date 30.06.2016 te Gjykatës Administrative te Apelit Tirane

15.

TIRANE

31003-01473-00-2018

(Prishje –pushim)

MYSLIM GARDHI Kundër. BASHKIA TIRANE

Detyrimin e pales se paditur te shperbleje paditesin me pagimin e 12 paga mujore për zgjidhje kontrate punes ne menyre te menjehershme dhe te pajustifikuar e pa shkaqe te arsyeshme, pagimin e 2 pagave mujore për mosrespektim te afatit te njoftimit, pagimin e 2 pagave mujore për mosrespektim te procedurave te largimit nga puna.

‘’

Prishjen e vendimit nr.1208 date 27.03.2018 te Gjykatës Administrative te Apelit dhe dërgimin e çështjes për rishqyrtim ne ketë gjykate por me tjetër trup gjykues

16.

DURRES

31003-02426-00-2018

(Prishje –kthim)

LUSH NDREVATAJ Kundër. ASHK DURRES (ISH ZYRA VENDORE E REGJISTRIMIT TE PASURIVE TE PALUAJTSHME DURRES), AVOKATI I SHTETIT -YRBEN CENKOLLI

Detyrimin e palës paditur to lëshoje certifikatën për vërtetim nga dokumenti hipotekor ne favor te paditësit për sipërfaqen e truallit 1110 m2 truall me nr. pasurie 4/234, Zona Kadastrale 8514, Vol 18, faqe 182.

‘’

Mospranimin e rekursit te paraqitur nga Avokatura e Shtetit , kundër vendimit nr. 4613 date 08.11.2017 te Gjykatës Administrative te Apelit Tirane

17.

DURRES

31003-02335-00-2018

(Prishje –kthim)

SHOQERIA "KARANXHA" SH.P.K. Kundër. ZYRA E PERMBARIMIT DURRES dhe IMT BASHKIA DURRES (ISH INSPEKTORIATI NDERTIMOR URBANISTIK BASHKIA DURRES)

Sigurimin e padise duke pezulluar ekzekutimin e urdher ekzekutimit nr.997, dt.16/10/2013 ne lidhje me ekzekutimin e vendimit nr.19, dt. 07/12/2013, INU-se Bashkia Durres, pavlefshmërinë e titullit ekzekutiv, kundërshtim i veprimeve përmbarimore

‘’

Mospranimin e rekursit te paraqitur nga IMT, kundër vendimit nr. 2446 date 19.06.2018 te Gjykatës Administrative te Apelit Tirane

18.

SHKODER

31003-02378-00-2018

(Prishje –kthim)

PJETER CUNGELI, Kundër. TISH CUNGELI AVOKATURA E SHTETIT dhe ASHK SHKODER (ISH ZVRPP SHKODER )

Fshirjen e regjistrimit te pasurisë Nr.5/630 e ndodhur ne ZK 8563 e regjistruar ne emer te Tish Cungeli me dt.02/08/2013 si regjistrim i kundraligjshem

‘’

Shtyhet për ne një datë tjetër me shpallje

19.

DURRES

31003-02660-00-2018

QEMAL MIRAKA Kundër. DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE ELBASAN

Konstatimi i pavlefshmërisë absolute i veprimit administrativ te vitit 2016 te DRSSH Elbasan qe me deklaron debitor për përfitimin e pensionit te invaliditetit. Shuarja e detyrimit prej 489 995 leke qe ka dale ne baze te ketij veprimi administrativ. Detyrimi i te paditurit për te me kthyer shumen e parave te mbajtur padrejtësisht ne pensionin e plegerise nga data e ndalesës deri ne marrjen e formes se prere te vendimit gjyqesor.

A. VOKSHI

Mospranimin e rekursit te paraqitur nga Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqërore Elbasan, kundër vendimit nr. 3198 date 20.09.2018 te Gjykatës Administrative te Apelit Tirane

20.

DURRES

31003-00173-00-2020

ELTON HALILI dhe , XHEVAIRE HALILI, MIRANDA THANAIS, HAVA KORANÇE, ENVER HALILI Kundër. DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE ELBASAN, ISSH TIRANE

Kundërshtimin e vendimit për rishqyrtimin e te ardhurave te pensionistit Muhamer Baftjar Halili për shkak se rihapet dosja sipas shkresës se ISSH-se Nr.8788/1 prot., dt.25/11/2013 te DRSSH-se Elbasan. Detyrimin e te paditurit te kryeje rillogaritjen e trajtimit te veçante qe nga data qe paditësit i ka lindur e drejta e përfitimit te tij duke përfshire dhe rritjet e përfitimit sipas rritjes se pensioneve te pleqërisë etj.

‘’

Mospranimin e rekursit te paraqitur nga Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqërore Elbasan, kundër vendimit nr. 758 date 22.08.2018 te Gjykatës Administrative te Apelit Tirane

21.

TIRANE

31003-00054-00-2020

GAZMIR DERVISHI Kundër. DREJTORIA E SHERBIMIT SPITALOR KURBIN, MINISTRIA E SHENDETSISE

Detyrimin e palës se paditur, te me dëmshpërbleje për zgjidhje te marrëdhënieve te punës pa shkaqe te justifikuara, me efekt te menjëhershëm, ne masën e një viti page. Dëmshpërblimin ne masën nje muaji page për mosrespektim te afatit te njoftimit. Dëmshpërblim për dy muaj page për mosrespektim te procedures për largimin nga puna.

‘’

Meqenëse pala e cila ka kërkuar heqjen dorë nga rekursi është vetëm njera nga palët rekursuese për ketë arsye çështja do të shqyrtohet nga Kolegji Administrativ i Gjykatës së Lartë sipas rendit kronologjik.

22.

TIRANE

31003-00490-00-2021

AFERDITA ZYMA Kundër. QENDRA SPITALORE "XHAFERR KONGOLI", ELBASAN dhe AVOKATURA E SHTETIT, MINISTRIA E SHENDETESISE

Dëmshpërblimin me 12 muaj page për shkak te zgjidhjes se menjëhershme te kontratës se punës dhe ne kohe te papërshtatshme. Detyrimin e te paditurit te paguaje 3 muaj page për afat njoftimi, Detyrimin e te paditurit te paguaje 7.5 paga mujore për vjetërsi ne pune. Pagen e 2 muajve për mosrespektimin e procedurës se zgjidhjes se kontratës se punës, etj

A. VOKSHI

U konstatua sekundër vendimit nr. 261 (86-2021-333), datë 12.05.2021 të Gjykatës Administrative të Apelit ka ushtruar rekurs me datë 22.06.2021 Avokatura e Shtetit, e cila ka kërkuar prishjen e vendimit të apelit dhe dërgimin e çështjes për rishqyrtim në Gjykatën Administrative të Apelit me një tjetër trup gjykuesndërsa, me shkresë nr. 3699 prot., datë 28.07.2022 “Kërkesë”, pala e paditur Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, në referim të Udhëzimit nr, 1 datë 26.05.2022 të Këshillit të Ministrave, kërkon heqjen dorë nga rekursi i ushtruar. Në këto kushtet konstatohet se pala e cila ka kërkuar heqjen dorë nga rekursi nuk është e njëjtë me palën rekursuese. Për këto arsye çeshtja do të shqyrtohet nga Kolegji Administrativ i Gjykatës së Lartë sipas rendit kronologjik.

23.

KORÇE

31003-00404-00-2019

JETMIRA DEMOLLI Kundër. MINISTRIA E SHENDETESISE dhe QENDRA SHENDETESORE MIRAS

Detyrimin e palës se paditur për një dëmshpërblim prej 12 pagave mujore për zgjidhje te kontratës se punës pa shkaqe te justifikuara. Detyrimin e palës se paditur për dëmshpërblimin prej 3 pagave mujore për mosrespektim te afatit te njoftimit, 2 paga mujore për mosrespektim procedure, 12 paga mujore si shpërblim për vjetërsi.

‘’

Mospranimin e rekursit te paraqitur nga Ministria e Shendetsise dhe Mbrojtjes Sociale, kundër vendimit nr. 3874 date 01.11.2018 te Gjykatës Administrative te Apelit Tirane

PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE ADMINISTRATIVE PËR SHQYRTIM

NE DHOME KESHILLIMI

KOLEGJI ADMINISTRATIV

TRUPI GJYKUES

ASIM VOKSHI

SOKOL NGRESI

GENTIAN MEDJA

DATË 22 SHTATOR 2022

NR

RRETHI

NR. AKT

PALËT NDËRGJYQËSE

OBJEKTI

RELATORI

PERFUNDIMI

1.

TIRANE

31001-01924-00-2018

XHELADIN BIBA Kundër. DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE ELBASAN dhe INSTITUTI I SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE

Anullimin (shfuqizimin) si i paligjshëm i urdhrit te Kabinetit te Institutit te Sigurimeve Shoqërore dërguar ne DRSSH Elbasan me shkresën nr. 1678 prot, dt. 09.07.2007 i cili me ka hequr te drejtën e pensionit te parakohshëm për vjetërsi shërbimi si ushtarak aktiv me date 31.12.2008 duke me detyruar te ktheje përfitimin për periudhën 01.02.2002-31.12.2008, për shkakun se kam marre toke ne zbatim te Ligjit Nr.7501, date 19.07.1991, duke u detyruar pala e paditur te ktheje këtë shume.

‘’

Mospranimin e rekursit te paraqitur nga Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqërore Elbasan kundër vendimit nr. 1982 date 15.05.2018 te Gjykatës Administrative te Apelit Tirane

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte