Shënim: Brenda tre ditëve nga arsyetimi, vendimi u komunikohet palëve, nëpërmjet shpalljes në faqen e internetit të Gjykatës së Lartë dhe me njoftim individual kur palët ose përfaqësuesit e tyre kanë lënë të dhënat elektronike të kontaktit.

PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE ADMINISTRATIVE PËR SHQYRTIM

NE DHOME KESHILLIMI

KOLEGJI ADMINISTRATIV

TRUPI GJYKUES:

SOKOL SADUSHI

SOKOL NGRESI

GENTIAN MEDJA

DATË 20 SHTATOR 2022

Nr.

Rrethi

Nr.Aktit

Palët Ndërgjyqëse

Objekti

Relatori

Dispozitivi

1.

TIRANE

31003-01589-00-2015

RESMIE KERPI Kundër. SHERBIMI SOCIAL SHTETEROR - SHTEPIA E TE MOSHUARVE TIRANE

Detyrimin e te paditurit te demshperblej paditesin per zgjidhje te menjehershme e te pajustifikuar te kontrates se punes.

S.SADUSHI

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur Shërbimi Social Shetëror , kundër vendimit nr.635, datë 02.04.2015, të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë.

2.

VLORE

31003-02772-00-2018

ANDREA GJEZO Kundër. AGJENSIA SHTETERORE E KADASTRES VLORE – AGJENSIA SHTETERORE E KADASTRES TIRANE

Regjistrimin e prones se paluajtshme ne vendin e quajtur "APELISTRA" me sip 2100 m2, ne Bashkine Himare, me nr. 311/22, me kufitaret V dhe J Shtet, L - Rruge, P- Perrua ne emer te trashegimlenesit Jani Gjezo (sipas deshmise se trashegimise vendimit gjyqesor) nr. 628, date 18.03.2013 si dhe pajisjen me certificate pronesie.
(prishje kthim per rigjykim)

Mospranimin e rekursit të Avokaturës së Shtetit, kundër vendimit nr.4550, datë 02.11.2017, te Gjykatës Administrative të Apelit.

3.

TIRANE

31003-01508-00-2018

SINDIKATA E PUNONJESVE TE POLICISE SE SHTETIT, TIRANE Kundër. DREJTORIA E POLICISE SE SHTETIT - MINISTRIA E PUNEVE TE BRENDSHMESigurimin e padise. Pezullimin e zbatimit te urdherit nr. 672, date 31.12.2015 te Ministrit te Brendshem, dhe urdherit nr. 1074, date 31.12.2015 te drejtorit te policise se shtetit deri ne perfundim te gjykimit. Pavlefshmerine e urdherit nr. 672 date 31.12.2015 te Ministrit te Brendeshem dhe urdherit nr. 1074, date 31.12.2015 te drejtorit te policise se shtetit.

Pushimin e gjykimit të cështjes.

4.

DURRES

31003-01060-00-2020

DILE LECI Kundër. DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE ELBASAN

Shfuqizimin e vendimit nr.3778, dt.07/02/2017 te DRSSH-Elbasan ne lidhje me zbritjen e pensionit te pleqerise te paditeses Dile Leci per periudhen 01/01/2013 - 01/04/2016 ne shumen 450 925 leke. Detyrimin e DRSSH Elbasan ti jape paditeses Dile Leci diferencat qe i takojne nga momenti i lindjes se te drejtes per pension pleqerie
(heqje dore nga rekursi)

Mospranimin e rekursit të palës së paditur Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqërore Elbasan, kundër vendimit nr.2377 (86-2019-2746),datë 12.09.2019, të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë.

5.

DURRES

31001-02440-00-2018

SHOQERIA "LILA" SH.P.K Kundër. INSPEKTORIATI KOMBETAR I MBROJTJES SE TERRITORIT TIRANE – AVOKATURA E SHTETIT ZYRA VENDORE DURRES

Shfuqizimin e vendimit nr. 17, date 04.03.2016 te IKMT per denimin me gjobe ne masen 500.000 leke te pales paditese. Shfuqizimin e vendimit nr. 03, date 04.03.2016 te IKMT per denimin me prishjen e dy tendave te pales paditese.

Sigurimin e padise duke vendosur pezullimin e ekzekutimit te vjeljes se gjobes e te prishjes se tendes se drurit deri ne perfundim te gjykimit.

Pushimin e gjykimit të cështjes.

6.

TIRANE

31003-01800-00-2015

URIM MUJA Kundër. DEPARTAMENTI I ADMINISTRATES PUBLIKE – MINISTRIA E FINANCAVE

Konstatim i pavlefshmerise absolute te shkreses nr. 16958/1 prot, date 09.12.2013 te Sekretarit te Pergjithshem te Ministrise se Financave dhe te Drejtorise se Pergjithshme te sherbimeve Mbeshtetese, njoftim miratim kalim ne liste pritje''. Kthimin ne vendin e meparshem te punes. Detyrimin e pales se paditur te paguaje paditesin me pagen perkatese deri ne rikthimin ne pune.

Prishjen e vendimit nr.662, datë 03.04.2015, te Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë dhe dërgimin e cështjes për rigjykim në po atë gjykatë me tjetër trup gjykues.

7.

TIRANE

31003-02452-00-2015

PANDI KASAPI Kundër. MINISTRIA E DREJTESISE

Anullimin (shfuqizimin) e vendimit te Komisionit te Sherbimit Civil nr.82, dt.22/02/2011 si te pabazuar ligjerisht. Detyrimin e Ministrise se Drejtesise te me shperbleje demin e shkaktuar nga mosnxjerrja e urdherit te fillimit te punes ne zbatim te aktit te emerimit te DAP nr.948, dt.18/05/2010 etj.

Prishjen e vendimit nr.1591, datë 01.07.2015, të Gjykatës Administrative të Apelit dhe dërgimin e cështjes për rishqyrtim në këtë gjykatë me një tjetër trup gjykues.

8.

TIRANE

31003-01110-00-2018

QAZIM KOKOSHI – AGJENSIA SHTETERORE E KADASTRES ZYRA VENDORE TIRANE, AGJENSIA SHTETERORE E KADASTRES, ZYRA QENDRORE TIRANE – FADIL DURAKU

Sigurimin e padise duke urdheruar ndalimin e cdo veprimi mbi pasurine e paluajtshme deri ne zgjidhjen gjyqesore te ceshtjes.

Mospranimin e rekursit të palës kërkuese Qazim Kokoshi, kundër vendimit nr.8 (86-2016-396), datë 01.02.2018, të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë.

9.

TIRANE

31003-01138-00-2020

MERI LISI Kundër. DEPARTAMENTI I ADMINISTRATES PUBLIKE – MINISTRIA E FINANCAVE

Konstatimin e pavlefshmerise absolute te shkreses nr.16965/2 prot., dt.09/12/2013 "Njoftim per kalim ne liste pritje" te znj.Geraldina Prodani, Sekretar i Pergjithshem i Min.Financave. Detyrimin e Min.Financave per rikthimin ne pune, per pagimin e plote te pages mujore nga momenti i nderprerjes se marredhenieve financiare e deri ne rikthim ne pune etj.
(vendim pezullimi)

Prishjen e vendimit nr.669, datë 29.06.2020, të Gjykatës Administrative të Apelit dhe lënien në fuqi të vendimit nr.836 (80-2017-866), datë 06.03.2017, të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Tiranë.

10.

TIRANE

31003-00295-00-2021

SHOQERIA "T.T.A ALBA LAM" SH.P.K Kundër. BASHKIA TIRANE

Detyrimin e Bashkia Tirane, t'i paguaje shoqerise "T.T.A ALBA LAM" sh.p.k, shumen 78,611,500 leke, per shkak te rishikimit te vleres se kontrates ne perputhje me inflacionin vjetor te publikuar, i cili leshohet preventivit vjetor nga dt. 26.10.2009, deri ne dt. 26.10.2014. Detyrimin e Bashkise Tirane, t'i paguaje shoqerise "T.T.A ALBA LAM" sh.p.k, shumen prej 6,451,644 leke, si norme interesi per shkak te voneses ne permbushjen e detyrimit kontraktual te mesiperm.
(vendim pezullimi)

Shtyrë për datë tjetër

11.

TIRANE

31003-01004-00-2018

ILIR GOXHABELLIU, ESTELA GOXHABELLIU - MAHIR MALI, RUDINA MALI, ALUIZNI DREJTORIA NR.2 TIRANE – AGJENSIA SHTETERORE E KADASTRES TIRANE, AVOKATURA E SHTETIT

Shfuqizimin e aktit administrativ leja e legalizimit nr.117397, dt.07/04/2016 leshuar ne favor te Z.Mahir mali per objektin ndertim pa leje. Rregullimin e pasojave ligjore duke urdheruar cregjistrimin e aktit nga ana e ZVRPP-se Tirane.
(prishje kthim per rigjykim)

Prishjen e vendimit nr.641 (86-2018-729), datë 19.02.2018, të Gjykatës Administrative të Apelit dhe dërgimin e cështjes për rishqyrtim në këtë gjykatë me tjetër trup gjykues.

12.

SHKODER

31003-02078-00-2018

VASIL BEKA Kundër. PREFEKTURA E QARKUT SHKODER

Konstatimin e zgjidhjes se kontrates se punes nga i padituri Prefekti i Qarkut Shkoder ndaj paditesit Vasel Beka me efekt te menjehershem pa shkaqe te justifikuara. Demshperblim page.
(prishje pushim)

Prishjen e vendimit nr.895 (86-2018-1022), datë 06.03.2018, të Gjykatës Administrative të Apelit dhe dërgimin e cështjes për rishqyrtim në këtë gjykatë me tjetër trup gjykues

13.

KORCE

31003-01115-00-2020

CLIRIM LIKOLLARI Kundër. INSPEKTORIATI KOMBETAR I MBROJTJES SE TERRITORIT

Detyrimin e pales se paditur per te paguar demin e shkaktuiar si rezultat i prishjes se ndertimit prone e paditesit te ndodhur ne fshatin Piskupat, Pogradec ne shumen 28.800.000 leke. Konstatimin e pavlefshmerise absolute te vendimit nr.26, dt.18/09/2014 te INUK
(vendim pezullimi)

Prishjen e vendimit nr.610, datë 18.06.2020, të Gjykatës Administrative të Apelit dhe kthimin e cështjes për rigjykim.

14.

TIRANE

31003-02846-00-2018

MATILDA SOTIRI Kundër. BASHKIA TIRANE, AVOKATURA E SHTETIT, ZYRA VENDORE TIRANE

Kundershtim i vendimit Nr.8, dt.07/03/2013 te KSHC

Mosranimin e rekursit të Bashkisë Tiranë kundër vendimit nr.1953 (86-2018-2194), datë 14.05.2018, të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë.

15.

MAT

31003-00795-00-2017

RRAHIME LELA Kundër. AGJENCIA E SIGURIMEVE SHOQERORE MAT – DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQËRORE DIBËR

Deklarimin e pavertetesise se pjesshme te regjistrit themeltar per periudhen 1978-1991 te ish-Kooperatives Bujqesore Rripe per periudhen Bujqesore fshatit Suç per periudhen 04/02/1987 - 30/06/1991 duke realizuar 230 dite pune ne cdo vit
(heqje dore nga rekursi)

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqërore Dibër kundër vendimit nr.425, datë 08.02.2017, të Gjykatës Administrative Tiranë.

16.

TIRANE

31001-01022-00-2015

ONE TELECOMMUNICATIONS(ISH AMC ALBANIA MOBILE COMMUNICATIONS-SHA) - AUTORITETI I KONKURENCES, AVOKATURA E SHTETIT

Anullim vendimi , per terheqje te dhenash.Pezullim zbatimi akti administrative.

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur Autoriteti i Konkurencës dhe Avokaturës së Shtetit kundër vendimit nr.4375, datë 03.12.2014, të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë

17.

TIRANE

31003-02174-00-2018

PJETER BRAMI Kundër. DREJTORIA E POLICISE TIRANE

Detyrimi i pales se paditur te me paguaje shperblimin e menjehershem ne masen e dy pagave mujore dhe pagen kalimtare nga dt.20/03/2006 deri ne dt.20/03/2009 ne perputhje me nenin 6/1 te ligjit nr.8661/2000, detyrimi i pales se paditur te me njohe vjetersi sherbimi nga dt.20/03/2005 deri ne dt.20/03/2006 etj.
(prishje pushim)

Mospranimin e rekursit të palës paditëse Pjetër Brami kundër vendimit nr.2370, datë 12.06.2018, të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë.

18.

DURRES

31003-01808-00-2018

PETRIT DOBRUSHA Kundër. DREJTORIA E PERGJITHSHME E BURGJEVE – IEVP DURRES

Anullimin dhe shfuqizimin e aktit administrative urdherit nr. 11760/3, date 09.01.2015 te Drejtorise se Pergjithshme te Burgjeve Tirane. Detyrimin e pales se paditur per te demshperblyer per zgjidhje te menjehershme te pajustifikuar te kontrates se punes.
(prishje pushim)

Prishjen e vendimit nr.4369, datë 25.10.2017, të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë dhe dërgimin e cëshjtes për rishqyrtim pranë kësaj gjykate me një tjetër trup gjykues.

19.

TIRANE

31003-01189-00-2017

SHOQERIA “KIRCHBERGER-ALBANIA” SHPK, SHOQERIA "ALBSHPRESA" SH.P.K, SHOQERIA “MELA”SHPK - AUTORITETI RRUGOR SHQIPTAR – AVOKATURA E SHTETIT

Konstatimin e paligjshmerise se veprimit administrativ, formalizuar me shkresen nr. 1530/8 prot, dt. 04.03.2016; nr. 1530/9 prot, dt. 04.06.2016; nr. 1530/10 prot, dt. 04.06.2016 te ARSH. (Marrje mase sigurim padie)

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga palët paditëse Shoqëria Kirchberger-Albani shpk, Albshpresa shpk, Mela shpk, kundër vendimit nr.26, datë 02.02.2017, të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë.

20.

TIRANE

31003-00752-00-2018

PREFEKTI I QARKUT TIRANE, - ARIF XHABAFTI, YAKE XHABAFTI, MANUSHAQE XHABAFTI, ETLEVA XHABAFTI, RIGERT XHABAFTI, AGJENSIA SHTETERORE E KADASTRES TIRANE - AVOKATURA E SHTETIT

Deklarimin e pavlefshmerise dhe shfuqizimin e plote te AMT Bujqesore ne Pronesi, numer 32, dt. 16.07.1992 me sip 8000 m2 e ndare ne 3 ( tre parcela) ne ngastren me nr.rendor 1, sipas AMTP-se, me nr. 3 kadastral me siperfaqe 3 000 m2 e llojit are.
(prishje kthim per rigjykim)

Mospranimin e rekursit të Avokaturës së Shtetit dhe Agjensisë Shtetërore të Kadastrës Drejtoria Vendore Tiranë kundër vendimit nr.5101, datë 05.12.2017, të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë.

21.

DURRES

31003-00993-00-2020

ISMETE BICI Kundër. DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE ELBASAN

Shfuqizim i aktit administrativ, urdher 60, dt.26/04/2016 i DRSSH Elbasan. Kerkim demshperblimi ne masen 2 muaj per mosrespektim te afatit te njoftimit, kerkim demshperblimi ne masen 2 m uaj page per mosrespektim te procedures, kerkim demshperblimi ne masen 12 paga mujore per zgjidhje te menjehershme dhe te pajustifikuar te kontrates se punes
(heqje dore nga rekursi)

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqërore Elbasan, kundër vendimit nr.540(86-2019-596), datë 21.02.2019 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë.

22.

TIRANE

31003-01172-00-2020

DREJTORIA E PERGJITHSHME E METROLOGJISE Kundër. SHOQERIA "TREZHNJEVA" SH.P.K.

Shperblimin e demit ne masen 20 000 leke si vlere per konfiskimin e ofertes ne masen 2% te vleres se fondit limit, per proceduren e prokurimit "Sherbim roje"
(heqje dore nga rekursi)

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala paditëse Drejtoria e Përgjithshme e Metrologjisë kundër vendimit nr.860, datë 07.12.2020, të Gjykatës Administrative Tiranë.

23.

TIRANE

31001-01536-00-2015

PREFEKTI I QARKUT TIRANE Kundër. PELLUMB PELLUMBI, AGJENSIA SHTETERORE E KADASTRES TIRANE.

Shfuqizimin e plote te akteve te marrjes se tokes ne pronesi ne emer te te paditurit Pellumb Pellumbi dhe kthimin e tokes ne emer te pronarit shtet.

Shtyrë për datë tjetër

24.

TIRANE

31003-00252-00-2022

PRENG KOKA Kundër. DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE FIER – AVOKATURA E SHTETIT ZYRA VENDORE VLORE

Vertetimin e qenise se marredhenies se punes se paditesit Preng Koka ne Kooperativen Bujqesore Klos, Fshati Konaj, per periudhen 01.09.1976 - 04.011981; 20.01.1983 - 30.06.1990, duke realizuar paditesi per cdo vit minimumin e diteve te punes te planifikuara ne Kooperativa per burrat.

Rregullimin e kompetencës lëndore të gjykatave në mosmarrëveshje, duke përcaktuar si gjykatë kompetente, Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Fier. Prishjen e vendimit nr.62-2021-4698 (947), datë 06.10.2021, të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Fier dhe dërgimin e cështjes për vazhdimin e gjykimit në atë gjykatë, me të njëjtin trup gjykues.

PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE ADMINISTRATIVE PËR SHQYRTIM

NE DHOME KESHILLIMI

KOLEGJI ADMINISTRATIV

TRUPI GJYKUES

SOKOL SADUSHI

SOKOL NGRESI

GENTIAN MEDJA

DATË 20 SHTATOR 2022

NR

RRETHI

NR. AKT

PALËT NDËRGJYQËSE

OBJEKTI

RELATORI

PERFUNDIMI

1.

GJIROKASTËR

31003-01553-00-2016

SHOQERIA "OPERATORI I SISTEMIT TE TRANSMETIMIT" SH.A

Kundër.

BASHKIA, SARANDË

Marrje mase sigurim padie duke pezulluar zbatimin e akteve administrative. Konstatimin si te pavlefshem te akteve adiministrative te pales se paditur.

(SIGURIM PADIE)

S.NGRESI

Mospranimin e rekursit te Avokaturës së Shtetit, kundër vendimit nr. 32 datë 13.06.2016 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë

2.

TIRANË

36

INSPEKTORIATI KOMBËTAR I MBROJTJES SË TERRITORIT

Kundër.

PADITËS: NETA HASANAJ

I PADITUR: BASHKIA VLORË,

KËSHILLI I MINISTRAVE I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË,

MINISTRIA E INFRASTRUKTURËS DHE ENERGJISË,

INSPEKTORIATI KOMBËTAR I MBROJTJES SË TERRITORIT

Pezullimi i ekzekutimit të vendimit nr. 1050, datë 15.12.2020, i Gjykatës Administrative të Apelit, Tiranë.

(PEZULLIM EKZEKUTIM VENDIMI)

‘’

Pushimin e gjykimit të kërkesës.

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte