Informacion mbi çështjet administrative në dhomë këshillimi të datës 21 Korrik 2021

21.07.2021

Shënim: Brenda tre ditëve nga arsyetimi, vendimi u komunikohet palëve, nëpërmjet shpalljes në faqen e internetit të Gjykatës së Lartë dhe me njoftim individual kur palët ose përfaqësuesit e tyre kanë lënë të dhënat elektronike të kontaktit.

PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE ADMINISTRATIVE PËR SHQYRTIM

NE DHOMË KËSHILLIMI


KOLEGJI ADMINISTRATIV

TRUPI GJYKUES:

SOKOL SADUSHI

ILIR PANDA

SOKOL BINAJDATË 21 KORRIK 2021

Nr.

Rrethi

Nr. aktit

Palët ndëgjyqëse

Relatori

U Vendos

1.

TIRANË

00812/15

LUIZA POCI – DREJTORIA E PËRGJITHSHME E SHËRBIMIT TË KONTROLLIT TË BRENDSHME , PRANË MINISTRISË SË BRENDSHME

SOKOL SADUSHI

Ndryshimin e vendimit nr.3474, datë 18.09.2014, të Gjykatës Administrative të Apelit tiranë dhe vendimit nr.695, datë 24.02.2015, të Gjykatës Administrative të Shkallës së Pare Tiranë si vijon: - Detyrimin e palës së paditur, Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimit të Kontrollit të Brendshëm për të dëmshpërblyer paditësen Luiza Poçi me pagën deri në përfundim të afatit kontraktor. Rrëzimin e kërkesëpadisë për pjesën tjetër të kërkimeve të paditëses.

2.

GJIROKASTËR

00823/15

DOLOREZA CABIRI – DREJTORIA E PËRGJITHSHME E TRANSPORTIT RRUGOR TIRANË , DREJTORIA RAJONALE SARANDË

SOKOL SADUSHI

Prishjen e vendimit nr.3068, datë 15.07.2014, të Gjykatës Administrative të Apelit dhe dërgimin e cështjes për rigjykim pranë kësaj gjykate me një tjetër trup gjykues.

3.

TIRANË

02722/13

FABIANKA OMERI – DREJTORIA E PËRGJITHSHME E TATIMEVE

SOKOL SADUSHI

Mospranimin e rekursit të palës së paditur Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve kundër vendimit nr.11, datë 30.01.2013, të Gjykatës së Apelit Tiranë

4.

TIRANË

01021/15

PJETËR MARKU – DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQËRORE TIRANË

SOKOL SADUSHI

Prishjen e vendimit nr.1269, datë 08.04.2014, të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë dhe dërgimin e cështjes për rishqyrtim pranë kesaj gjykate me tjetër trup gjykues

5.


DURRËS

00770/15

ALDRIT KËRCUKU – SHËRBIMI INFORMATIV SHTETËROR TIRANË, SHËRBIMI INFORMATIV, DREJTORIA DURRËS

SOKOL SADUSHI

Mospranimin e rekursit të palës së paditur Shërbimi Informativ Shtetëror Tiranë, kundër vendimit nr.174, datë 05.02.2015, të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë.

6.


TIRANË

1051/17

SHOQËRIA “ALBACREDITS” – DREJTORIA E PËRGJITHSHME E PARANDALIMIT DHE PASTRIMIT TË PARAVE, ZYRA PËRMBARIMORE TIRANË

SOKOL SADUSHI

Mospranimin e rekursit të palës paditëse Albacredits shpk, kundër vendimit nr.218, datë 26.01.2017, të Gjykatës së Apelit Tiranë.

7.


DURRËS

02729/17

AVDI MEHMETI – INSPEKTORIATI NDËRTIMOR URBANISTIK KOMBËTAR

SOKOL SADUSHI

Mospranimin e rekursit të palës paditëse Avdi Mehmeti kundër vendimit nr.2713, datë 15.06.2017, të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë.

8.


TIRANË

01377/17

ERION GJINI – AGJENSIA E PROKURIMIT PUBLIK

SOKOL SADUSHI

Mospranimin e rekursit të palës së paditur Agjensia e Prokurimit Publik kundër vendimit nr.413 (86-2017-405), datë 08.02.2017, të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë.

9.


TIRANË

00755/15

SHPRESA LAMAJ – DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQËRORE TIRANË, INSTITUTI I SIGURIMEVE SHOQËRORE

SOKOL SADUSHI

Prishjen e vendimit nr.4504, datë 15.12.2014 dhe kthimin e cështjes për rigjykim pranë Gjykatës Administrative të Apelit

10.
TIRANË

00753/17

ARBEN LESKAJ – AGJENSIA E LEGALIZIMIT, URBANIZIMIT DHE INTEGRIMIT TË ZONAVE NDËRTIMEVE INFORMALE, DREJTORIA RAJONALE E ALUIZNI-t TIRANA 1, KESHILLI I MINISTRAVE I RSH, BAJRAM ISMAILAJ – AGJENSIA SHTETËRORE E KADASTRËS TIRANË.

SOKOL SADUSHI

Lënien në fuqi të vendimit nr.4548, datë 15.12.2016 të Gjykatës Administrative të Apelit për pjesën e prishjes së vendimit nr.2250, datë 09.05.2014, të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Tiranë përsa i përket disponimit mbi kërkimin e lirimit dhe dorëzimit të sendit. Prishjen e vendimit nr.4548, datë 15.12.2016 të Gjykatës Administrative të Apelit për pjesen tjetër të vendimit duke e kthyer cështjen në atë gjykatë me tjetër trup gjykues për vazhdimin e gjykimit.

11.


TIRANË

00496/14

ASLLAN XHAFERRI – FONDACIONI “DEMOKRACIA POPULLORE XHAFERRI” ne administrim – AVOKATURA E SHTETIT

SOKOL SADUSHI

Prishjen e vendimit nr.97, datë 08.11.2013, të Gjykatës së Apelit Tiranë dhe rrëzimin e kërkesës për rivendosje në afat.

12.


DURRËS

01817/15

GALIP RRENA – INSPEKTORIATI KOMBETAR I MBROJTJES SË TERRITORIT (ish INU) BASHKIA KAVAJË

SOKOL SADUSHI

Ndryshimin e vendimit nr.1151, datë 27.05.2015, të Gjykatës Administrative të Apelit në këtë mënyrë: Mospranimin e ankimit.

13.

TIRANË

01495/13

BUKURIE IBRAHIMI – SHOQËRIA “VEFA”SHPK NË ADMINISTRIM

SOKOL SADUSHI

Pushimin e gjykimit.

14.

TIRANË

01791/13

BUJAR ÇIÇI – PROKURORIA E PËRGJITHSHME, PRESIDENTI I REPUBLIKËS

SOKOL SADUSHI

Mospranimin e rekursit të palës së paditur Prokuroria e Përgjithshme kundër vendimit nr.20, datë 15.02.2013, të Gjykatës së Apelit Tiranë.

15.

TIRANË

01884/15

GËZIM BOJA – DREJTORIA E PËRGJITHSHME E POLICISË, DREJTORIA E POLICISË SË QARKUT TIRANË.

SOKOL SADUSHI

Prishjen e vendimit nr.736 (22), datë 09.04.2015 të Gjykatës Administrative të Apelit dhe kthimi i cështjes për rigjykim në po atë gjykatë me tjetër trup gjykues.

16.TIRANË

01828/15

SHOQËRIA “BEGA 07”SHPK - INSPEKTORIATI KOMBETAR I MBROJTJES SË TERRITORIT (ish INU) TIRANË

SOKOL SADUSHI

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur kundër vendimit nr.763, datë 15.04.2015, të Gjykatës Administrative të Apelit

17.

TIRANË

01751/15

SHOQËRIA “TOP START” – DREJTORIA RAJONALE TATIMORE E TATIMPAGUESIT E MEDHENJ TIRANË – DREJTORIA E APELIMIT TATIMOR PRANË MINISTRISË SË FINANCAVE

SOKOL SADUSHI

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur Drejtoria Rajonale Tatimore e Tatimpaguesve të Mëdhenj, kundër vendimit nr.850, datë 22.04.2015, të Gjykatës Administrative të Apelit.

18.

TIRANË

00427/15

HEDIJE BASHA – KESHILLI I MINISTRAVE I REPUBLIKES SË SHQIPËRISË - AGJENSIA SHTETËRORE E KADASTRËS TIRANË (ISH ZRPP TIRANË), SONI MISKA

SOKOL SADUSHI

Ndryshimin e vendimit nr.2993, datë 11.07.2014, të Gjykatës Administrative të Apelit. Rrëzimin e padisë.

19.
DURRËS

01838/15

SHOQËRIA “AFIMM”SHPK – DEGA E DOGANËS DURRËS

SOKOL SADUSHI

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala paditëse Shoqëria “AFIMM” shpk, kundër vendimit nr.1273, datë 04.06.2015, të Gjykatës Administrative të Apelit.

20.

BERAT

00848/15

SHOQËRIA “GEJMS”SHPK – DREJTORIA RAJONALE TATIMORE BERAT, DREJTORIA E PËRGJITHSHME E TATIMEVE

SOKOL SADUSHI

Prishjen e vendimit nr.2574, datë 14.09.2016, të Gjykatës Administrative të Apelit dhe Lënien në fuqi të vendimit nr.1057, datë 24.09.2013, i Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Berat.

21.


TIRANË

03360/17

PERSON FIZIK EDMOND MATO – AUTORITETI SHENDETËSOR RAJONAL TIRANË – SHOQËRIA PËRMBARIMORE PRIVATE “ARDAEL”SHPK

SOKOL SADUSHI

Mospranimin e rekursit të palës paditëse personi fizik Edmond Mato kundër vendimit nr.3625, datë 12.09.2017, të Gjykatës Administrative të Apelit.

22.

TIRANË

00068/17

SHOQËRIA “BY BEST DUTY FREE”SHPK – DREJTORIA E SHËRBIMIT TË TRUPIT DIPLOMATIK

SOKOL SADUSHI

(s.p) Mospranimin e rekursit të paraqitur nga kërkuesi Shoqëria “Be Best Duty Free”shpk, kundër vendimit nr.99, datë 18.10.2016, të Gjykatës Administrative të Apelit.

23.

TIRANË

01133/17

AGJENSIA E TRAJTIMIT TË PRONAVE – KËSHILLIMI I MINISTRAVE, AGIM TORO – PËRMBARUES PRIVAT IGLI GUGASHI

SOKOL SADUSHI

(s.p) Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala paditëse Agjencia e Trajtimit të Pronave kundër vendimit nr.130 (86-2016-1216), datë 14.12.2016 të Gjykatës Administrative të Apelit

24.


TIRANË

00322/21

SHOQATA TOKA "SHOQATA PER RUAJTJEN DHE MBROJTJEN E ALPEVE SHQIPTARE", SALI SELIMAJ, AGRON AVDIAJ, ARTAN KUCANA, IBRAHIM DEMIRAJ, SAMI ISMALAJ, LINDITA KUCANA, ELISJANA SELIMAJ, GENT SELIMAJ, GEZIM SELIMAJ, KELMEND SELIMAJ, SAJMIR SELIMAJ, SHERIF MALSIA, ALBAN SELIVRADA, ALI SELIVRADA, FATJON ISMALAJ, HAXHI VATOCI, ARDENIS SELIMAJ, SHKELZEN METALIAJ, KLODIAN ISMALAJ, ERVIS SELIMAJ, VALDRIN SELIMAJ, ARDIAN SELIMI, ALFRED SELIMAJ, SALI SELIMAJ, ERENIK SELIMAJ, ARMAND SELIMI, FLORANT METALIAJ – MINISTRIA E ENERGJISË DHE INDURSTRISË, AGJENSIA KOMBËTARE E MJEDISIT, MINISTRIA E MJEDISIT, KËSHILLI KOMBËTAR I TERRITORIT DHE AGJENSIA E ZHVILLIMIT TË TERRITORIT (SEKRETARIATI TEKNIK I KKT-së), KËSHILLI I BASENIT UJËMBLEDHËS DRIN-BUNË, SHOQËRIA “GENER 2”SHPK, SHOQËRIA “DRAGOBIA ENERGY”SHPK – AGJENSIA KOMBËTARE E ZONAVE TË MBROJTURA.

SOKOL SADUSHI

(s.p)Ndryshimin e vendimit nr.17, datë 11.03.2021 të Gjykatës Administrative të Apelit dhe vendimit nr.3342,datë 02.06.2017, të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Tiranë në këtë mënyrë: Pranimin e kërkesës së palës paditëse për marrjen e masës së sigurimit të padisë për pezullimin e kontratës së koncesionit dhe shtesave të saj dhe lejeve të përmendura në pikat 3-6 të objektit të kërkesëpadisë, deri në zgjidhjen përfundimtare të cështjes me vendim të formës së prerë.

25.TIRANË

02910/13

HEC-I DUNICE SHPK – MINISTRIA E INFRASTRUKTURËS DHE ENERGJISË , BASHKIA POGRADEC (KOMUNA TREBINJË) - AVOKATURA E SHTETIT

(s.p) Pushimin e gjykimit të cështjes nr.31001-02910-2013 regjstri themeltar.

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte