• 1
  gjykata e larte
 • 2
  Salle gjyqi
 • 3
  Salla e mbledhjeve te gjyqtareve
 • 4
  Salla e kolegjeve te bashkuara

Shënim : Brenda tre ditëve nga arsyetimi, vendimi u komunikohet palëve, nëpërmjet shpalljes në faqen e internetit të Gjykatës së Lartë dhe me njoftim individual kur palët ose përfaqësuesit e tyre kanë lënë të dhënat elektronike të kontaktit.

PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE ADMINISTRATIVE

PËR SHQYRTIM NË DHOMË KËSHILLIMI

KOLEGJI ADMINISTRATIV

TRUPI GJYKUES

SOKOL SADUSHI

SOKOL NGRESI

GENTIAN MEDJA

DATË 24 NËNTOR 2022

Nr.

RRETHI

NR. AKTI

PALËT NDËRGJYQËSE

OBJEKTI

RELATORI

PËRFUNDIMI

1

TIRANË

31003-01958-00-2017

ARMAND HATIJA Kundër. DEGA E THESARIT, TIRANE; MINISTRIA E FINANCAVE; PROKURORIA E RRETHIT GJYQESOR TIRANE

Kompensim per burgim te padrejte.

S.NGRESI

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur, Ministria e Financave kundër vendimit nr. 992, datë 13.03.2017 të Gjykatës Administrative të Apelit.

2

VLORË

31003-01776-00-2018

KLEANTHI MISKA Kundër. PREFEKTI I QARKUT FIER

Demshperblim per zgjidhje te menjehershme te pajustifikuar te kontrates se punes nga punedhenesi ne vleren e 12 pagave mujore. Demshperblimi per mosrespektim te afatit te njoftimit ne vleren e 2 pagave mujore. Demshperblim per shkelje te procedures se zgjidhjes se kontrates ne vleren e 2 pagave mujore Demshperblim per vjetersi ne pune ne vleren e 2 pagave mujore. Demshperblim per mos marrjen e lejes se zakonshme.

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur, Prefekti i Qarkut Fier kundër vendimit nr. 5164, datë 07.12.2017 të Gjykatës Administrative të Apelit.

3

TIRANË

31003-01940-00-2017

YLLI BASHA Kundër. MINISTRIA E MBROJTJES / DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE

Detyrimin e pales se paditur te nxjerre aktin administrativ, ne perputhje me ligjin, per konfirmimin e vjetersise sime te sherbimit ushtarak aktiv me 15 vjet e nje muaj e 4 dite. Dergimin e ketij akti, prane DRSSH Tirane, per trajtimin tim, me pension te parakohshem per vjetersi sherbimi si ushtarak aktiv, me date 01.05.2014 e ne vazhdim.

Mospranimi i rekursit të palës së paditur Ministria e Mbrojtjes, kundër vendimit nr. 1333, datë 30.03.2017, të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë.

4

TIRANE

31003-02553-00-2018

HYRMETE SHIMAJ Kundër. KOMANDA E DOKTRINES DHE STERVITJES dhe SHTABI I PERGJITHSHEM I FORCAVE TE ARMATOSURA TE REPUBLIKES SE SHQIPERISE SHKOLLA E TRUPES (DEPARTAMENTI I MBESHTETJES)

Detyrimin e pales se paditur qe te me paguaj demshperblim prej 12 muajsh page bruto , per shkak te zgjidhjes se pajustifikuar te kontrates se punes. Detyrimin e pales se paditur qe te me paguaj shperblim prej 3 muajsh page bruto per shkak te mosrespektimit te afatit te njoftimit, 2 muaj page bruto per mosrespektim te procedures, shperblim per vjetersi ne pune ne masen e 4 muajve e 15 dite page bruto

Mospranimi i rekursit të palës së paditur Akademia e Forcave të Armatosura, kundër vendimit nr. 2955, datë 13.07.2018, të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë.

PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE ADMINISTRATIVE PËR SHQYRTIM

NË DHOMË KËSHILLIMI

KOLEGJI ADMINISTRATIV

TRUPI GJYKUES

GENTIAN MEDJA

ARBENA AHMETI

ASIM VOKSHI

DATË: 24 NËNTOR 2022

NR

RRETHI

NR. AKTI

PALËT NDËRGJYQËSE

OBJEKTI

RELATORI

PËRFUNDIMI

1.

BERAT

31003-01811-00-2016

AGJENCIA SHTETËRORE E KADASTRËS

(ISH PREFEKTI QARKUT, BERAT)

Kundër.

SULO PLAKU

AVOKATURA E SHTETIT

Pavlefshmeri ligjore e aktit te marrjes se tokes ne pronesi nr. 180, date 22.02.1992.

G.MEDJA

Shtyhet për një datë tjetër.

2.

DURRËS

31001-00843-00-2016

GAZMEND ZHUPA

Kundër.

DREJTORIA E PERGJITHSHME E POLICISE SE SHTETIT

Shfuqizim urdheri nr. 80/1, date 8.03.2014 "Per lirimin nga Policia e shtetit te punonjesit ne detyre". Detyrim per demshperblim page per shkak te zgjidhjes se kontrates se punes.

‘’

Shtyhet për një datë tjetër.

3.

TIRANË

31003-02073-00-2018

SILVANA LAHI Kundër.

MINISTRI I MBROJTJES I REPUBLIKES SE SHQIPERISE, ZNJ. OLTA XHACKA

Marrje mase sigurim padie.

(SIGURIM PADIE)

‘’

Shtyhet për një datë tjetër.

4.

TIRANË

31001-02342-00-2018

27 BANORE TE NJESISE ADMINISTRATIVE MARGEGAJ, QYTETI BAJRAM CURRI, BASHKIA TROPOJE,

SHOQATA "TOKA": SHOQATA PER RUAJTJEN DHE MBROJTJEN E ALPEVE SHQIPTARE

Kundër.

KESHILLI KOMBETAR I TERRITORIT, TIRANE,

PERSONA TË TRETË:
SHOQERIA "DRAGOBIA ENERGY" SH.P.K,

SHOQERIA "GENER 2" SH.P.K,

MINISTRIA E ENERGJISE DHE INFRASTRUKTURES

Shfuqizimin e Vendimit te Keshillit Kombetar te Territorit nr. 12, date 10.11.2017. Marrje mase sigurim padie.

(SIGURIM PADIE)

‘’

Shtyhet për një datë tjetër, pasi anëtarja e trupit gjykues, gjyqtarja Arbena Ahmeti, do të paraqesi para Kryetarit të Gjykatës së Lartë, kërkesë për heqje dorë, nga gjykimi i çështjes.

5.

DURRËS

31003-00002-00-2016

LEDIANA TABAKU Kundër.

DREJTORIA E SHERBIMIT SPITALOR GRAMSH

Detyrimin e pales se paditur te me demshperblejne masen e 17 pagave mujore.

(Heqje dore nga rekursi)

‘’

Mospranimin e rekursit për shkak të heqjes dorë.

6.

TIRANË

31001-02232-00-2016

AVDYL CELAJ Kundër.

DREJTORIA E PERGJITHSHME E POLICISE SE SHTETIT

Shfuqizimi urdherit nr. 3772, dt. 23.12.2013 te Drejtorit te Pergjithshem te Policise se shtetit. Demshperblim page.

‘’

Mospranimin e rekursit të palës së paditur Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit kundër vendimit nr. 2427, datë 05.09.2016, të Gjykatës Administrative të Apelit.

7.

TIRANË

31003-02255-00-2016

SYRJA MOLLA Kundër.

INSTITUTI I SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE dheDREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE

Anullimi I vendimit te DRSSH Tirane, lene ne fuqi me vendimin e KRA dhe KQA, detyrimin e te paditurit te beje llogaritjen e pensionit ne bazete pages time 3 vjet rresht ne shvjeteshin e fundit te punes.

‘’

Mospranimin e rekursit, të paraqitur nga paditësi Syrja Molla, kundër vendimit nr. 3240, datë 13.10.2016, të Gjykatës Administrative të Apelit, Tiranë.

8.

TIRANË

31003-02183-00-2018

FLORENC QEPURI

Kundër.

DEGA E THESARIT TIRANE dhe MINISTRIA E FINANCES DHE EKONOMISE /

PROKURORIA E RRETHIT GJYQESOR TIRANE

Detyrimi i pales se paditur per te kompensuar burgimin e padrejte per periudhen nga 03/11/2014 deri ne dt.02/12/2014, gjithsej 30 dite ne shumen 2000 lekevederi ne periudhennga 02/12/2014 deri me dt.27/02/2015, gjithsej 87 dite ne shumenprej 900 lekeve ne dite, gjithsej 138,300 leke si dhe shpenzimet avokatore

‘’

Mospranimin e rekursit për shkak të heqjes dorë.

9.

ELBASAN

31003-00141-00-2016

SHABAN BAJRAMI Kundër.

DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE ELBASAN

Detyrimin e te paditurit te me njohe vjetersine e punes ne ish kooperativen bujqesore Dragostunje per vitin 1974. Detyrimin e tepadituritte me paguaje pension siminatornga dt.31/02/2011

‘’

Mospranimin e rekursit për shkak të heqjes dorë.

10.

SHKODËR

31003-00432-00-2018

SADIK KOKA Kundër. INSTITUCIONI I PREFEKTIT TE QARKUT KUKES

Konstatimin e pavlefshmerise se zgjidhjes se kontrates individuale te punes. Shpalljene paligjshme dhe shfuqizimin e urdherit te Prefektit te Qarkut Kukes me nr.42, dt.28/02/2014, zgjidhjen e pasojave qe rrjedhin nga K.Punes. Tedrejten per te paguarafatin e njoftimit paraprak

qe duhet respektuar nga pala e paditur me 2 muaj, 2 muajedhe per procedure etj.

‘’

Mospranimin e rekursit për shkak të heqjes dorë.

11.

TIRANË

31003-01508-00-2017

SEFERIN MARKU

Kundër.

INSTITUTI I SIGURIMEVE SHOQERORE dhe DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE

Kundershtimin e vendimitteDeges se ASSH qekarefuzuarkerkesen per rillogaritjete mases se pensionit, kundershtimin e vendimitte DRSSH, te KQA etj.

‘’

Mospranimin e rekursit për shkak të heqjes dorë.

12.

TIRANË

31003-02938-00-2018

AGRON SOJATI Kundër.

DREJTORIA E PERGJITHSHME E POLICISE SE SHTETIT

Shfuqizimin e akteve administrative, vendimin nr.46, dt.11/02/2016 teDrejtorise se Policise se Shtetit "Per dhenie mase disiplinore nje punonjesi policie", vendimi nr.7, dt.15/03/2016 "Ulje ne nje grade per 6 muaj" te KQA, Drejtoria e Policise se Shtetit.

‘’

Mospranimin e rekursit për shkak të heqjes dorë.

13.

TIRANË

31003-00202-00-2018

YLBER BUDINI Kundër.

DEGA E THESARIT TIRANE dheMINISTRIA E FINANCAVE / PROKURORIA E RRETHIT GJYQESOR TIRANE

Kompensim per burgim te padrejte.

‘’

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur Ministria e Financave dhe Ekonomisë, kundër vendimit nr. 3101, datë 03.07.2017 të Gjykatës Administrative të Apelit, Tiranë.

14.

KORÇË

31003-00800-00-2018

ASTRIT HYSOLLI Kundër.

DREJTORIA E PERGJITHSHME E POLICISE TIRANE

Shfuqizimin e urdheritteDrejtorise se PergjithshmetePolicise se Shtetitnr. 186/1, date 15.01.2014 "Per lirimin nga detyra te njepunonjesi policie. Detyrimin e pales se paditurte me demshperbleje me pagen e 12 muajve per zgjidhjen e menjehershme dhe te pajustifikuar te kontrates se punes, me pagen e 2 muajve per mos respektim te proceudres, etj.

‘’

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit, kundër vendimit nr. 5287, datë 13.12.2017, të Gjykatës Administrative të Apelit, Tiranë.

15.

TIRANË

31003-02146-00-2018

YLLI COLLAKU Kundër.

DREJTORIA E POLICISE SE SHTETIT

Shfuqizimin e urdherit nr.752, dt.24/03/2015 te Drejtorit te pergjithshem te Policise se Shtetit, detyrimin e pales se paditur per ti bere pagesen Komisar Ylli Collaku nga dt.01/04/2015 derid iten e emerimit ne detyretjeter, detyrimin e pales se paditur per tiberepagesen e kontributeve per sigurimet shoqerore dhe shedetesore paditesit nga dt.01/04/2015 deriditen e emerimit ne detyretjeteretj.

‘’

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit, kundër vendimit nr. 2689, datë 28.06.2018 të Gjykatës Administrative të Apelit, Tiranë.

16.

VLORË

31003-02716-00-2018

ANDI DOKO

Kundër.

DEGA E THESARIT FIER / MINISTRIA E FINANCAVE DHE EKONOMISE; PROKURORIA E RRETHIT GJYQESOR VLORE

Kompensim per burgimte pa drejte.

‘’

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur Ministria e Financave dhe Ekonomisë kundër vendimit nr. 4436, datë 26.10.2017, të Gjykatës Administrative të Apelit, Tiranë.

17.

KORÇË

31003-03447-00-2017

SOTIR TANUSHI Kundër.

DEGA E THESARIT KORÇË; MINISTRIA E FINANCAVE / PROKURORIA PRANË GJYKATËS SË RRETHIT GJYQESOR KORÇË

Kompensim per burgimtepadrejte ne shumen 363.000 leke per periudhen e paraburgimittepadrejte 24.11.2013 - 24.03.2014.

‘’

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur Ministria e Financave dhe Ekonomisë, kundër vendimit nr. 3233, datë 06.07.2017, të Gjykatës Administrative të Apelit, Tiranë.

18.

VLORË

31003-02020-00-2018

OLTION ISUFAJ Kundër.

DREJTORIA RAJONALE E SHENDETESISE FIER

Kërkim page për vjetërsi në punë në masën 2.5 paga mujore. Kërkoj 12 paga dëmshpërblim për zgjidhje të njëanshme dhe të pajustifikuar të kontratës së punës. Kërkoj 20 ditë dëmshpërblim për mosrespektim të afatit të njoftimit të zgjidhjes së kontratës.

‘’

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale kundër vendimit nr. 1666, datë 19.04.2018, të Gjykatës Administrative të Apelit, Tiranë.

19.

ELBASAN

31003-00032-00-2017

KIMETE LENGO

Kundër.

INSTITUTI I SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE; DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE ELBASAN

Detyrimin e anës paditur t’i paguajë paditëses dëmshpërblimin për largim të padrejtë nga puna me pagën e një viti, dëmshpërblimin për vjetërsinë në punë, dëmshpërblim për pagën për periudhën e njoftimit të largimit nga puna

‘’

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqërore, Elbasan, kundër vendimit nr. 3378, datë 24.10.2016, të Gjykatës Administrative të Apelit, Tiranë.

20.

SHKODËR

31003-01637-00-2017

NAZMI MUCA Kundër.

SPITALI RAJONAL SHKODER

Konstatimin e zgjidhjes se kontrates se punes me efekttemenjehershem pa shkaqetejustifikuara, detyrimin e pales se paditurte me demshperbleje me 12 muaj page per zgjidhje te menjehrshme dhe te pajustifikuar te kontrates se punes, me 2 muaj page per mosrespektimte procedures, me 3 muaj page per mos respektim te afatit te njoftimitetj.

‘’

Mospranimin e rekursit për shkak të heqjes dorë.

21.

TIRANË

31003-01677-00-2016

XHEVAT MUSTAFA Kundër.

MINISTRIA E PUNEVE TE JASHTME

Detyrimin e pales se paditur per pagimin e shumes se kontributeve shoqerore dhe shendetesorete pa paguarprejtij ne periudhen 01.08.1994 - 31.12.1994. Detyrimin e pales se paditur per pagimin e shumes se kontributeve shoqerore dhe shendetesorete pa paguarprejtij ne periudhen 01.04.1996 - 31.12.1996, etj. Dhenien e vendimit me ekzekutimtemenjehershem.

‘’

Mospranimin e rekursit për shkak të heqjes dorë.

22.

SARANDË

31001-01653-00-2016

ALEKSANDËR ÇAVO

Kundër.

AGJENCIA SHTETËRORE E KADASTRËS

(ISH ZYRA QENDRORE E REGJISTRIMIT TE PASURIVE TE PALUAJTSHME TIRANE)

AGJENCIA SHTETËRORE E KADASTRËS, DREJTORIA VENDORE, SARANDË

(ISH ZYRA VENDORE E REGJISTRIMIT PASURIVE PALUJTSHME SARANDE)

Shfuqizimin si te papajtueshem me Kushtetuten e vendimit nr. 497, date 07.10.2014 te Kolegjit Administrativ te Gjykates se Larte.

‘’

‘’

Shtyhet për një datë tjetër.

23.

TIRANË

31003-00466-00-2018

TEUTA PAPAVASILI

ABAS HAMZARAJ

Kundër.

AGJENCIA E KTHIMIT DHE KOMPENSIMIT TE PRONAVE

(PRISHJE, KTHIM RIGJYKIM)

Detyrimin e te paditurit te nxjerre vendim ne perputhje me ligjin.

‘’

Lënien në fuqi të vendimit nr. 4394/4156, datë 05.10.2017 të Gjykatës Administrative të Apelit, Tiranë, me saktësimin: dërgimin e çështjes për rigjykim në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor, Vlorë.

24.

GJIROKASTËR

31003-01841-00-2015

ARBEN ÇULLI Kundër.

DREJTORIA E PËRGJITHSHME E DOGANAVE

Demshperblim page per shkak te zgjidhjes se kontrates se punes ne menyre te menjehershme e te pajustifikuar.

‘’

Mospranimin e rekursit të palës së paditur Drejtoria e Përgjithshme e Doganave, kundër vendimit nr. 1490, datë 24.06.2015 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë.

25.

VLORË

31003-01597-00-2015

MILO BRAHIMI Kundër.

KESHILLI I QARKUT VLORE (ZYRA E ADMINISTRIMIT DHE MENAXHIMIT TË TOKËS),

AGJENCIA SHTETËRORE E KADASTRËS, DREJTORIA VENDORE, VLORË

(ZYRA E REGJISTRIMIT TE PASURIVE TE PALUAJTSHME VLORE)

PERSON I TRETË:

BASHKIA ORIKUM

Goditje për pavërtetësi të aktit të marrjes së tokës në pronësi me nr. 10580, datë 20.12.1994 në zonën kadastrale nr. 193, që i përket sipërfaqes prej 6350 m2, e ndodhur në vendin “Shata” të fshatit Dukat, të rrethit Vlorë duke saktësuar sipërfaqet respektive.

Detyrimin e Zyrës Vendore të Regjistrimit të Pasurivë të Paluajtshme Vlorë të kryejë regjistrimin duke lëshuar certifikatën e pronësisë.

‘’

Mospranimin e rekursit të palës paditëse Milo Brahimi, kundër vendimit nr. 2791, datë 04.07.2014, tyë Gjykatës Administrative të Apelit, Tiranë.

26.

TIRANË

31003-02439-00-2015

SOTIR CINARI Kundër. MINISTRIA E BRENDSHME,

GARDA E REPUBLIKES SE SHQIPERISE,

DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE

Detyrimin e te paditurve ti njohin funksionin e shoqeruesit nga data 16/02/1977 deri nhe daten 01/01/1991 duke e llogaritur kete periudhe sherbimi me 1.5 fish. Detyrimin e te paditurve ti njohin paditesit pagen referuese mujore per klete funksion per efekt te kontributeve ne llogaritjen e pensionit etj.

‘’

Lënien në fuqi të vendimit nr. 1523, datë 25.06.2015, të Gjykatës Administrative të Apelit, Tiranë.

27.

FIER

31003-01965-00-2015

SHOQERIA "TRANSOILGROUP" SH.A. TIRANE

Kundër. KOMUNA QENDER, DUKAS, MALLAKASTER

Anullim akti administrative, pezullimin e ekzekutimit te aktit administrative etj.

‘’

Prishjen e vendimit nr.1381, datë 10.06.2015, të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë, dhe lënien në fuqi të vendimit nr. 1097 (62-2013-2250), datë 17.06.2013, të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor, Fier.

28.

TIRANË

31003-02110-00-2015

ADRIANA KALAJA

Kundër.

DREJTORIA ARSIMORE RAJONALE E QYTETIT, TIRANE,

ARJANA BEKTESHI,

MERITA ZYLAJ

Demshperblim per zgjidhjen e menjehershme dhe te pajustifikuar te kontrates se punes, rikthimin ne vendin e punes, shperblim demi jopasuror etj.

‘’

Mospranimin e rekursit të palës paditëse Adriana Kalaja, kundër vendimit nr. 1418, datë 15.06.2015, të Gjykatës Administrative të Apelit.

29.

TIRANË

31003-00838-00-2017

ORGES JAHELEZAJ Kundër.

MINISTRIA E FINANCAVE,

DEGA E THESARIT, TIRANE

Palë e Tretë:

PROKURORIA PRANE GJYKATES PER KRIMET E RENDA TIRANE

Detyrimin e pales se paditur te me kompensoje per kohen e paraburgimit te padrejte ne shumen prej 969.000 leke.

‘’

Mospranimin e rekursit për shkak të heqjes dorë.

30.

BERAT

31003-00553-00-2017

EDMOND XHELANJ Kundër. MINISTRIA E FINANCAVE,

DEGA E THESARIT BERAT,

Palë e Tretë:

PROKURORIA E RRETHIT GJYQESOR BERAT

Pagimin e shperblimit per burgim te padrejte.

‘’

Mospranimin e rekursit për shkak të heqjes dorë.

31.

SHKODËR

31003-02327-00-2018

NDRICIM DANAJ

Kundër. DREJTORIA E PERGJITHSHME E BURGJEVE

Deklarimin e zgjidhjes se kontrates se punes me efekt te menjehershem. Detyrimin e pales se paditur te demshperbleje paditesin.

‘’

Mospranimin e rekursit për shkak të heqjes dorë.

32.

TIRANË

31003-00201-00-2018

SALI KUMRIA

Kundër

INSTITUCIONI I EKZEKUTIMIT TE VENDIMEVE PENALE NR. 302, RRUGA "MINE PEZA", DREJTORIA E PERGJITHSHME E BURGJEVE, MINISTRIA E DREJTESISE.

Pavlefshmeri e vendimit te largimit nga detyra si punonjes i rolit baze K/inspektor ne Urdher nr. 9551, date 30.09.2014 te DPB dhe Urdher nr. 1112, date 02.10.2014 te Drejtorit te IEVP "Mine Peza". Kthimin ne detyre. Demshperblimin e pages, etj.‘’

Mospranimin e rekursit, për shkak të heqjes dorë.

33.

KORÇË

31003-03434-00-2017

KIMET HOXHA

Kundër

MINISTRIA E FINANCAVE TIRANË, DEGA E THESARIT KORÇË, PROKURORIA PRANË GJYKATËS SË SHKALLËS SË PARË, KORÇË.

Kompensim per burgim te padrejte ne shumen 1.548.000 leke.

‘’

Mospranimin e rekursit, për shkak të heqjes dorë.

34.

TIRANË

31003-02817-00-2018

FATMIR DOÇI

Kundër

DREJTORIA E POLICISË SË SHTETIT.

Shfuqizimi i aktit administrativ "Urdher nr.3653, dt.31/03/2016" i Drejtorit te Policise se Shtetit "per lirimin nga policia e shtetit te nje punonjesi policie". Detyrimin e pales se paditur te demshperbleje paditesin si rezultat i nderprerjes se marredhenies se punes ne menyre te paligjshme deri ne rikthimin e tij ne pune

Mospranimin e rekursit, për shkak të heqjes dorë.

35.

TIRANË

31003-02755-00-2018

REDON NDRIO

Kundër

AGJENCIA KOMBËTARE E BARNAVE DHE PAJISJEVE MJEKSORE (AKBPM)

Konstatimi i pavlefshmerise absolute te akteve administrative : Akt Kontrolli, dt.02/02/2015, nr.serie 0000501, Akt Kontrolli, dt.02/02/2015, nr.serie 0000502, procesverbal inspektimi, dt.21/12/2015 nr.serie 0000681. Rregullimin e pasojave te pavlefshmerise absolute. Marrjen e mases se sigurimit te padise duke pezulluar zbatimin e akteve administrative sa me siper etj.

Mospranimin e rekursit, për shkak të heqjes dorë.

36.

SHKODËR

31003-02077-00-2018

ISMET PIRANEJ

Kundër

SPITALI RAJONAL SHKODËR.

Zgjidhjen e pasojave si rezultat i nderprerjes se menjehershme te marredhenieve te punes me date 31.04.2014 nga Spitali Rajonal Shkoder, si akt i kundraligjshem, si me poshte: Detyrimin e pales se paditur Spitali Rajonal Shkoder te me paguaje mua paditesit Ismet Piranej si demshperblim pagen e 12 muajve pune per shkak te zgjidhjes se menjehershme te pajustifikuar te kontrates se punes.

Mospranimin e rekursit, për shkak të heqjes dorë.

37.

DURRËS

31003-02959-00-2017

MUHAMER HALILI

Kundër

INSTITUTI I SIGURIMEVE SHOQERORE, DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE ELBASAN.

Kundershtimin e vendimit te Deges se Perfitimeve te DRSSH Elbasan te dates 27.08.2013 per refuzimin e kerkeses per pension te Muhamer Halili. Shfuqizmin e tij si dhe te vendimeve nr. 268, date 21.07.2014 te KRA prane DRSSH Elbasan, nr. 977, date 30.09.2014 te KQA prane ISHS Tirane. etj.

Mospranimin e rekursit, për shkak të heqjes dorë.

38.

DURRËS

31003-01349-00-2017

FLORIAN GRIPSHI

Kundër

DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQËRORE ELBASAN, AGJENCIA LOKALE E SIGURIMEVE SHOQËRORE PEQIN.

Detyrim demshperblim page per shkak te zgjidhjes se kontrates se punes pa shkaqe te justifikuara.

Mospranimin e rekursit, për shkak të heqjes dorë.

39.

TIRANË

31001-00468-00-2018

MARASH PROGNI

Kundër

INSTITUCIONI I EKZEKUTIMIT TE VENDIMEVE PENALE NR. 313, "JORDAN MISJA", DREJTORIA E PERGJITHSHME E BURGJEVE.

Shfuqizimin teresisht te urdherit nr. 10652, dt.10.11.2014 te Drejtorit te Pergjithshem te Burgjeve per largimin tim nga puna si punonjes IEVP Tirane Rep 313 si dhe te urdherit nr. 1649, date 11.11.2014 te IEVP nr. 313 per largimin tim nga puna si polic i burgjeve Detyrimin e pales se paditur DPB per te me demshperblyer.

Mospranimin e rekursit, për shkak të heqjes dorë.

PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE ADMINISTRATIVE PËR SHQYRTIM

NË DHOMË KËSHILLIMI

KOLEGJI ADMINISTRATIV

TRUPI GJYKUES

SOKOL SADUSHI

GENTIAN MEDJA

ASIM VOKSHI

DATË 24 NENTOR 2022

Nr.

RRETHI

NR. AKTI

PALËT NDËRGJYQËSE

OBJEKTI

RELATORI

PËRFUNDIMI

40.

TIRANË

31003-00093-00-2022

BESIM PASHA

HASAN PASHA

HAZIS LALA

ABDI TOÇI

SHERIF KOLECI

SALI KOLECI

AVNI KOLECI

DHIMITER KOLECI

Kundër.

ENTI RREGULLATOR I ENERGJISE,

SHOQERIA "SEKA HYDROPOËER" SH.P.K

Shfuqizimi i vendimit nr. 146, dt. 10.09.2020 "Mbi licencimin e shoqerise "Seka Hidropoëer" sh.p.k, ne veprimtarine e prodhimit te energjise elektrike nga HEC-et "Seke" me kapacitet te instaluar 12667 kë dhe "Zais" me kapacitet te instaluar 2995 kë, me kapacitet total te instaluar 14962 kë".

(PEZULLIM GJYKIMI)

G.MEDJA

Mospranimin e rekursit të palës së paditur Shoqëria “Seka Hydropower” shpk, Enti Rregullator i Energjisë, dhe Avokaturës së Shtetit, Zyra Vendore Tiranë, kundër vendimit nr. 559 (86-2021-671), datë 10.11.2021, të Gjykatës Administrative të Apelit.

PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE ADMINISTRATIVE PËR SHQYRTIM

NË DHOMË KËSHILLIMI

“KONSTATIMIN E SHKELJES SË AFATIT TË ARSYESHËM”

KOLEGJI ADMINISTRATIV

TRUPI GJYKUES

GENTIAN MEDJA

ASIM VOKSHI

ARBENA AHMETI

DATË 24 NENTOR 2022

Nr.

RRETHI

NR. AKTI

PALËT NDËRGJYQËSE

OBJEKTI

RELATORI

PËRFUNDIMI

41.

TIRANË

NR. 23, datë 12.09.2022

Kërkues: Diana Muco

Konstatimin e cenimit të së drejtës kushtetuese për një proces të rregullt ligjor si rezultat i mosgjykimit brenda një afati të arsyeshëm, të parashikuar nga shkronja a) e nenit 399/2 të Kodit të Procedurës Civile ...

G.MEDJA

Pushimin e gjykimit të kërkesës nr. 23, të kërkuesit Arben Demneri.

SHENIM : CËSHTJET E SHPALLURA KANË KËRKESË HEQJE DORË NGA REKURSI.

PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE ADMINISTRATIVE PËR SHQYRTIM

NE DHOME KESHILLIMI

KOLEGJI ADMINISTRATIV

TRUPI GJYKUES:

SOKOL SADUSHI

SOKOL NGRESI

GENTIAN MEDJA

DATË 24 NENTOR 2022

Rrethi

Nr.Aktit

Palët Ndërgjyqëse

Objekti

Relatori


Dispozitivi

VLORE

31001-00978-00-2019

MYSLYM ISMAILAJ Kundër. DREJTORIA VENDORE VENDORE E POLICISE VLORE – DREJTORIA E PERGJITHSHME E POLICISE SE SHTETIT

Shfuqizimin e urdherit nr. 170, date 02.02.2017 "Perjashtim nga policia e shtetit" te Drejtorit te Pergjithshem te Policise si dhe shfuqizmin e urdherit nr. 1129/1 prot, date 08.02.2017 "Pperjashtim nga policia e shtetit", te Drejtorit te Policise Vlore, kthim ne vendin e punes dhe pagim page nga data 01.12.2016, deri ne kthimin ne detyre.

S.SADUSHI

Mospranimin e rekursit për shkak të heqjes dorë.

SHKODER

31003-01579-00-2019

DREJTORIA VENDORE E POLICISE LEZHE Kundër. ILIR BUDLLA, ENKELEJDA BUDLLA

Detyrimin e pales se paditur te ktheje shumen prej 807.740 leke si rezultat i begatimit pa shkak.

Mospranimin e rekursit për shkak të heqjes dorë.

TIRANE

31003-01047-00-2020

AOSS ALSHURBAJI - DREJTORIA VENDORE E POLICISE TIRANE

Shfuqizimin e vendimit te organit administrativ te Drejtorise Vendore te Policise Tirane per denimin me gjobe te paditesit dhe pezullimin e lejes se drejtimit te paditesit per 12 muaj nga data 14.11.2017 deri me date 14.11.2018 si dhe zbritjes pesembedhjete pike lejes se drejtimit.Kthimin e lejes se drejtimit dhe shumen 4000 leke paditesit. Detyrimin e pales se paditur te mos i zbrese 15 pike te lejes se drejtimit paditesit.

Mospranimin e rekursit për shkak të heqjes dorë.

DURRES

31003-00343-00-2021

LAURENC KAZAZI Kundër. MINISTRIA E FINANCAVE DHE EKONOMISE TIRANE – DEGA E THESARIT LIBRAZHD - PROKURORIA PRANE GJYKATES SE RRETHIT GJYQESOR ELBASAN

Detyrimin e pales se paditur te me kompensoje per burgim te padrejte per periudhen 01/02/2014 - 04/08/2014, gjithsej 277 dite ne shumen 1.385.000 leke

Mospranimin e rekursit për shkak të heqjes dorë.

SHKODER

31003-01988-00-2017

TOM NDRECA Kundër. DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE LEZHE

Deklarimin e zgjidhjes se kontrates se punes pa afat te caktuar me palen e paditur DRSSH Lezhe, si e menjehershme, e njeanshme dhe pa shkaqe te arsyeshme. Demshperblimin e pages.

Mospranimin e rekursit për shkak të heqjes dorë.

TIRANE

31003-01388-00-2017

BESIM SARACI Kundër. DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE - AGJENCIA E SIGURIMEVE SHOQERORE KAVAJE

Kerkoj kthimin ne pune dhe pagen per nje periudhe prej 12 muajsh dhe nje demshperblim tjeter deri ne nje vit page qe i shtohet pages qe paditesi duhet te marre gjate afatit te njoftimit dhe nje demshperblim prej dy muajsh page qe i shtohet demshperblimeve te tjera te mundshme.

Mospranimin e rekursit për shkak të heqjes dorë.

SHKODER

31001-03551-00-2017

SANIJE NEHANI Kundër. SPITALI RAJONAL SHKODER

Shfuqizimin teresisht te aktit administrativ nr. 305, date 19.02.2014 te Spitalit Rajonal Durres. Demshperblimin me 12 muaj page per shkak te zgjidhjes se menjehershme dhe te pajustifikuar te kontrates se punes, me 2 muaj page per mosrespektim te procedures, etj.

Mospranimin e rekursit për shkak të heqjes dorë.

KORCE

31003-01681-00-2019

VIOLETA BONO Kundër. DREJTORIA E PERGJITHSHME E POLICISE SE SHTETIT - DREJTORIA RAJONALE E POLICISE SE QARKUT KORCE

Shfuqizimin e vendimit nr. 228, date 25.05.2015 te Komisionit te Apelimit. Shfuqizimin e urdherit nr. 181, date 10.07.2015 te Komisionit te Apelimit. Shfuqizimin e urdherit nr. 3655, date 16.07.2015 te Drejtorit Rajonal te Qarkut Korce, etj.

Mospranimin e rekursit për shkak të heqjes dorë.

TIRANE

31003-00850-00-2020

ALBERT SEFERI Kundër. DREJTORIA PERGJITHSHME E POLICISE SE SHTETIT

Shfuqizimin si te pabazuar ne ligj te urdherit nr.2166, dt.21/10/2013 "Per lirimin nga detyra te nje punonjesi te policise" dhe urdherit nr.829/1, dt.12/12/2013 te pales se paditur per paditesin Albert Seferi. Shfuqizimin si te pabazuar ne ligj dhe ne prova te vendimit nr.152, dt.16/12/2013 te Komisionit te Apelit ne Drejtorine e Pergjithshme te Policise se Shtetit etj.

Mospranimin e rekursit për shkak të heqjes dorë.

TIRANE

31003-02027-00-2019

IBRAHIM PATRIA Kundër. DREJTORIA E POLICISE SE SHTETIT, DREJTORIA E POLICISE SE QARKUT DIBER – PERMBARUES GJYQESOR PRIVAT SHPETIM ALLAMANI

Konstatimin e pjesshem te pavlefshemerise absolute te aktit administrativ "Urdher shpenzimit nr. 204, dt.18.12.2014" te pales se paditur persa i perket zbritjes se shumes prej 555,707 lekesh, te perfituara si pagese kalimtare, nga zbatimi i detyrimit te ekzekutimit te vendimit te formes se prere nr. 81, dt.15.01.2014 te Gjykates Adm.Shkalles se Pare Tirane. Detyrimin e paleve te paditura qe te me paguajne shumen prej 555 707 leke te mbajtur padrejtesisht.

Shtyrë për shkak se anëtari i trupit gjykues, gjyqtari Gentian Medja do paraqesë kërkesë për heqjen dorë nga gjykimi.

TIRANE

31003-01416-00-2018

YLLI BAJRAKTARI Kundër. ORGANI ADMINISTRATIV SHTETEROR PRANE DREJTORISE VENDORE E POLICISE TIRANE – DREJTORIA VENDORE E POLICISE TIRANE

Shfuqizimin e vendimit nr.32659, dt.26/09/2017 per shqyrtimin e kundravajtjes administrative te Organit Administrativ ne Drejtorine Vendore te Policise Tirane. Detyrimin e pales se paditur te me ktheje lejedrejtimin e automjetit

Mospranimin e rekursit për shkak të heqjes dorë.

TIRANE

31003-01990-00-2019

ZABIT QINAMI Kundër. DREJTORIA RAJONALE E ALUIZNIT TIRANA JUG

Shfuqizimi i urdherit nr.189, dt.12/11/2018 "Per pezullimin e procedurave te legalizimit per ndertimin pa leje te vetedeklaruar nga Z. Zabit Mahmut Qinami, me nr.738 prot., dt.04/03/2005. Detyrimin e pales se paditur per te vazhduar proceduren e legalizimit duke bere kualifikimin dhe legalizimin e nderteses, shtepi banimi 2-kate mi toke, me sip.ndertimi 79.7 m2 sipas vetedeklarimit te bere nga paditesi etj.

Mospranimin e rekursit për shkak të heqjes dorë.

DURRES

31003-01609-00-2017

ARBEN VOCI Kundër. MINISTRIA E FINANCAVE, DREJTORIA E BUXHETIT TIRANE, DEGA E THESARIT DURRES – PROKURORIA E RRETHIT GJYQESOR DURRES

Kerkohet kompensim per burgim te padrejte per periudhen 21.11.2011 deri me daten 13.06.2012, ne shumen prej 6 milion leke (te vjetra).

Shtyrë për datë tjetër

DURRES

31001-02454-00-2018

BESNIK DUSHKU Kundër. DREJTORIA E PERGJITHSHME E BURGJEVE, TIRANE – INSTITUCIONI I EKZEKUTIMEVE TE VENDIMEVE PENALE (IEVP) PEQIN

Anullimi teresishte te urdherit me nr.10831,dt.17.11.2014 leshuar prej Drejtorit te Pergjithshem te Drejtorise se Burgjeve si dhe te urdherit me nr.3481,dt.19.11.2014 te Drejtorit te IEVP Peqin mbi shkeputjen e marrdhenieve financiare ten je punonjesi te rolit te mesem me nr.577,dt.14.11.2014 i Drejtorise se Pergjithshme. Kthimin ne vendin e meparshem dhe shperblimin per te gjithe kohen e qendrimit pa pune.

Mospranimin e rekursit për shkak të heqjes dorë.

DURRES

31003-02325-00-2018

LIME XHANI Kundër. DREJTORIA E PERGJITHSHME E BURGJEVE – IEVP RROGOZHINE

Anullim i urdherit nr. 8698/1, date 24.12.2013 si te pabazuar ne prova dhe ne ligj. Demshperblim page.

Mospranimin e rekursit për shkak të heqjes dorë.

DURRES

31003-03347-00-2017

ENIO DERVISHI Kundër. DEGA E THESARIT DURRES - MINISTRIA E FINANCAVE DHE EKONOMISE - PROKURORIA E RRETHIT GJYQESOR DURRES

Kompensim per burgim te padrejte ne shumen 1.305.000 leke

Mospranimin e rekursit për shkak të heqjes dorë.

KORCE

31003-00123-00-2019

AVDYL NAKO , LATO NAKO Kundër. MINISTRIA E FINANCAVE DHE EKONOMISE – DEGA E THESARIT KORCE – PROKURORIA E RRETHIT GJYQESOR KORCE

Kompensim per burgim te padrejte.

Mospranimin e rekursit për shkak të heqjes dorë.

KORCE

31003-00762-00-2019

MARIGLEN TOPUZI Kundër. DEGA E THESARIT KORCE, MINISTRIA E FINANCAVE DHE EKONOMISE – PROKURORIA PRANE RRETHIT GJYQESOR KORCE

Kerkohet kompensim per burgim te padrejte nga dt.28/03/2014 deri ne dt.06/11/2014 = 228 dite te vuajtur paraburgim x 3000 = 684.000 leke

Mospranimin e rekursit për shkak të heqjes dorë.

TIRANE

31003-00172-00-2021

SHPETIM JAZEXHIU Kundër. DEGA E THESARIT TIRANE, MINISTRIA E FINANCES DHE EKONOMISE – PROKURORIA E RRETHIT GJYQESOR TIRANE – AVOKATURA E SHTETIT

Kompensim per burgim te padrejte, per shtetasin Shpetim Jazexhiu ne shumen 1.122.500 leke

Shtyrë për datë tjetër

TIRANE

31003-00873-00-2020

FIDEL GJURGJI Kundër. DEGA E THESARIT TIRANE – MINISTRIA E FINANCAVE DHE EKONOMISE, PROKURORIA E RRETHIT GJYQESOR TIRANE.

Kompensim per burgim te padrejte per 840 dite paraburgim/burgim dhe arrest ne shtepi te vuajtura padrejtesisht ne vleren 849.000 leke. Pagesen e shpenzimeve gjyqesore, perfshi edhe taksen gjyqesore, aktet, njoftime, perfaqesimin me mbrojtes etj.

Mospranimin e rekursit për shkak të heqjes dorë.

TIRANE

31003-00123-00-2021

PELLUMB DEMIRI Kundër. DEGA E THESARIT KRUJE - MINISTRIA E FINANCAVE DHE EKONOMISE – PROKURORIA E RRETHIT GJYQESOR KRUJE

Detyrimin e anes se paditur per shperblim demi per kompensim per burgim te padrejte ne baze te neneve 228, 229, 268, 269 e ne vijim te K.Pr.Penale per 3 dite paraburgim me nga 3.000 leke ne dite e barabarte me 9.000 leke dhe per 177 dite, dite burgim me nga 2.000 leke ne dite ne shumen 354.000 leke. ne total kerkojme demshperblim per burgim te padrejte shumen 444.000 leke etj.

Mospranimin e rekursit për shkak të heqjes dorë.

TIRANE

31001-01818-00-2018

ARTUR KURTI Kundër. DREJTORIA E PERGJITHSHME E POLICISE SE SHTETIT

Shfuqizimin e urdherit nr. 646, dt. 11.03.2015 te Drejtorit Policise se Shtetit. Detyrimin e pales se paditur Drejtoria e Policise se shtetit per te bere pagesen komisar Artur Kurti nga date 16.03.2015 deri diten e emerimit ne detyre tjeter. Detyrimin e pales se paditur Drejtoria e Policise se Shtetit per te bere pagesen e kontributeve per sigurimet shoqerore dhe shendetesore nga data 16/03/2015 deri ne diten e emerimit ne detyre tjeter.

Mospranimin e rekursit për shkak të heqjes dorë.

KORCE

31003-00796-00-2018

SHPETIM MEMIA Kundër. DREJTORIA E PERGJITHSHME E BURGJEVE TIRANE

Konstatimin e pavlefshmerise se urdherit nr. 11478/1, date 09.12.2014 te Drejtorit te Pergjithshem te Burgjeve. Demshperblimin me 12 muaj page mujore per zgjidhjen e kontrates se punes ne menyre te menjehershme dhe te pajustifikuar, me 2 muaj page per mosrespektim te procedures, etj.

Mospranimin e rekursit për shkak të heqjes dorë.

VLORE

31003-00772-00-2017

MIMOZA HOXHA Kundër. SHERBIMI SOCIAL SHTETEROR

Detyrimin e pales se paditur per te paguar demshperblimin per zgjidhje te menjehershme dhe te pajustifikuar te kontrates se punes ne masen 12 paga mujore, pagimin e demshperblimit per mosrespektim te afatit te njoftimit ne masen e 3 pagave mujore etj.

Mospranimin e rekursit për shkak të heqjes dorë.

TIRANE

31003-02754-00-2018

SHKELQIM BEQIRAJ Kundër. DREJTORIA E POLICISE SE SHTETIT, DREJTORIA VENDORE E POLICISE QARKU TIRANE – SINDIKATA E PUNONJESVE TE POLICISE

Shfuqizimin e aktit administrativ vendim nr.39, dt.27/04/2016 te Komisionit Qendror te Apelimit. Deklarimin e zgjidhjes se marredhenies se punes si zgjidhje ne kundershtim me ligjin dhe me kontraten kolektive te punes lidhur ndermjet Drejtorise se Pergjithshme te Policise se Shtetit Tirane dhe sindikates se Punonejsve te Policise se Shtetit ne dt.03/04/2009 dhe detyrimin e pales se paditur te riktheje paditesin ne pune etj.

Mospranimin e rekursit për shkak të heqjes dorë.

FIER

31003-01753-00-2017

LEON SHPATARAKU Kundër. DEGA E THESARIT FIER, MINISTRIA E FINANCAVE – PROKURORIA E RRETHIT GJYQESOR FIER

Detyrimin e pales se paditur per te me kompensuar per burgim te padrejte dhe per te me paguar dem jopasuror

Mospranimin e rekursit për shkak të heqjes dorë.

TIRANE

31003-00865-00-2020

ARMAND MUDA Kundër. DREJTORIA E POLICISE SE SHTETIT, KOMISIONI QENDROR I APELIMIT

Shfuqizimin e vendimit nr.130, dt.01/08/2016 te KQA "Per shtyrjen e fillimit te efektit te mases disiplinore te nje punonjesi policie". Dhenien e vendimit me ekzekutim te perkohshem ne aplikim te nenit 317 te K.Pr.Civile. Shpenzimet gjyqesore ti ngarkohen pales se paditur ne aplikim te nenit 106 te K.Pr.Civile

Mospranimin e rekursit për shkak të heqjes dorë.

VLORE

31003-00630-00-2019

ARSEN HOXHA Kundër. PREFEKTI I QARKUT FIER

Shperblim per largim te padrejte nga puna.

Mospranimin e rekursit për shkak të heqjes dorë.

KORCE

31003-02093-00-2019

ARTAN LARTI Kundër. DREJTORIA E PERGJITHSHME E BURGJEVE

Shfuqizimin e urdherit nr.8172, dt.29/11/2013 te Drejtorit te Pergjithshem te Burgjeve "Per largim nga detyra te nje punonjesi te rolit baze". Demshperblim me pagen e 2 viteve pune per shkak te zgjidhjes se kontrates se punes pa shkaqe te justifikuara

Mospranimin e rekursit për shkak të heqjes dorë.

VLORE

31003-00663-00-2019

AGJENCIA KOMBETARE E BARNAVE DHE PAJISJEVE MJEKESORE – ANTIGONI ANDRUCO

Kundershtim i vendimit nr. 8, date 13.01.2015 te Gjykates Administrative te Shkalles se Pare Vlore.

Mospranimin e rekursit për shkak të heqjes dorë.

TIRANE

31003-01571-00-2016

ARTAN LLESHAJ Kundër. KOMANDA E DOKTRINES DHE STERVITJES

Demshperblim page per shkak te zgjidhjes se kontrates se punes.

Mospranimin e rekursit për shkak të heqjes dorë.

TIRANE

31003-02775-00-2017

LUAN KUKA Kundër. MINISTRIA E MBROJTJES

Detyrimin e punedhenesit per pagimin e pagave per muajin Dhjetor 2014 dhe Janar 2015 per shkak te qendrimit te tij ne dispozicion gjate kesaj periudhe. Pagmin e sigurimeve shoqerore dhe shendetesore per keto muaj.

Mospranimin e rekursit për shkak të heqjes dorë.

TIRANE

31001-00476-00-2018

XHEMAL KOTJA Kundër. DREJTORIA E PERGJITHSHME E BURGJEVE - IEVP "JORDAN MISJA"

Shfuqizimi i Urdherit te Drejtorit te Pergjithshem te Burgjeve nr. 5894, date 12.06.2015. Shfuqizimi i Vendimit te Komisionit te Apelimit te Masave Disiplinore nr. Prot 5175, dt 29.07.2015. Detyrimin e pales se paditur te me paguaje demshperblim per zgjidhjen e kontrates se punes pa shkaqe te arsyeshme, 12 rroga mujore.

Mospranimin e rekursit për shkak të heqjes dorë.

TIRANE

31003-01400-00-2019

FATMIR TAFA Kundër. DREJTORIA E PERGJTHSHME E BURGJEVE- IEVP "MINE PEZA" TIRANE

Konstatimin e pavlefshmerise absolute te aktit administrativ, Urdherit nr. 11665/2, date 12.12.2014 te Drejtorit te Pergjithshem te Burgjeve "Per largimin nga detyra". Konstatimin e zgjidhjes se marredhenieve te punes pa shkaqe te justifikuara. Demshperblimin e pages, etj.

Mospranimin e rekursit për shkak të heqjes dorë.

KORCE

31003-01687-00-2019

ERMIR PETRITI - AGJENCIA SHTETERORE E KADASTRES TIRANE

Deklarimin e zgjidhjes se kontrates/marredhenies juridike te punes, me efekt te menjehershem pa shkaqe te justifikuara. Demshperblimin per zgjidhje te menjehershme te marredhenies se punes pa shkaqe te justifikuara ne masen e 6 pagave mujore, etj.

Mospranimin e rekursit për shkak të heqjes dorë.

TIRANE

31003-02479-00-2018

KATERINA MANEKA Kundër. DREJTORIA E PERGJTHSHME E SHERBIMIT SOCIAL SHTETEROR

Detyrimin e pales se paditur te me paguaje pagesen se papaguar per periudhen nga data 31.10.2012 deri ne daten e zgjidhjes se kontrates se punes ose ne daten e kthimit ne pune. Detyrimi i pales se paditur te me paguaj perqindjen vjetore te interesit ne masen 10% te shumes se papaguar per shkak te voneses se pageses,ti paguaj paditeses nje demshperblim prej 12 pagash mujore per zgjidhje te menjehershme dhe te pa justifikuar te kontrates se punes.

Mospranimin e rekursit për shkak të heqjes dorë.

TIRANE

31003-01813-00-2019

MIMOZA DEDJA Kundër. FONDI I SIGURIMEVE TE DETYRUESHME TE KUJDESIT SHENDETESOR

Detyrimin e pales se paditur te me shperbleje demin e shkaktuar nga zgjidhja e pajustifikuar e kontrates se punes. Detyrimin e pales se paditur te me demshperbleje per mosrespektim te afatit te njoftimit dhe per vjetersine ne pune

Mospranimin e rekursit për shkak të heqjes dorë.

TIRANE

31003-00509-00-2020

ELTON JANINA Kundër. AGJENSIA SHTETERORE E KADASTRES (ISH-ZYRA QENDRORE E RREGJISTRIMIT TE PASURIVE TE PALUAJTSHME), TIRANE

Detyrimin e pales se paditur te paguaje demshperblim pagen e 12 muajve per zgjidhjen e menjeherrshme dhe te pajustifikuar te kontrates se punes, pagen e dy muajve , per mosrespektim te procedurese zgjidhjes se kontrates se punes.

Mospranimin e rekursit për shkak të heqjes dorë.

TIRANE

31003-00515-00-2021

ALFRED DUKA, RAM MATOSHI - AGJENCIA SHTETERORE E KADASTRES, DREJTORIA VENDORE TIRANA JUG – AVOKATURA E SHTETIT

Detyrimin e pales se paditur Agjencia Shteterore e Kadastres, Drejtoria vendore Tirane Veri qe te marre ne shqyrtim dhe te disponoje me vendim per kerkesen per legalizimin e objektit me karakteristikat qe vijon: Siperfaqja e bazes 153.3 m2, siperfaqja e pergjithshme e ndertimit 338.3 m2, numri i kateve mbi toke 2, numri i kateve nentoke 0, lartesia e pergjithshme 6 m, i ndodhur ne ZK 8170, me nr. pasurie 3/544, i ndodhur ne Tirane, ne Rrugen "Aleksander Moisiu".

Mospranimin e rekursit për shkak të heqjes dorë.

TIRANE

31003-00367-00-2019

PELLUMB SADO Kundër. AGJENSIA SHTETERORE E KADASTRES (ISH ZQRPP – ZVRPP) – FATJON VRAPI, JENI VRAPI, XHEMAL VRAPI

Konstatimin e pavlefshmerise abssolute te regjistrimit te pronesise me Nr.827415, dt.10/04/2014 dhe korrigjimin e regjistrimit ne kartelen e pasurive te paluajtshme duke i regjistruar ato sipas titullit te pronesise. Konstatimin e pavlefsh.absolute te regjistrimit te pronesise me nr.1019857, dt.26/05/2015 dhe korrigjimin e regjistrimit ne kartelen e pasurive te paluajtshme duke i regjistruar sipas titullit te pronesise

Mospranimin e rekursit për shkak të heqjes dorë.

DURRES

31003-01756-00-2017

ELSA ZOTO Kundër. MINISTRIA E FINANCAVE , DEGA E THESARIT DURRES – ZYRA VENDORE E AVOKATISE SE SHTETIT DURRES – PROKURORIA E RRETHIT GJYQESOR DURRES

Detyrimi i pales se paditur per te kompesuar burgimin e padrejte per periudhen nga data 06.05.2013 - 09.05.2013 gjithsej 4 dite ne shumen prej 3000 leke ne dite dhe kompesim per masen "arrest shtepie" te padrejte per periudhen nga data 09.05.2013 - 30.12.2013 gjithsej 235 dite ne shumen prej 1000 leke ne dite. Detyrrnin e te paditurave te paguajne shumen 3.000.000 leke te reja, demshperblim per pasojat e renda qe ka shkaktuar kjo ceshtje.

Mospranimin e rekursit për shkak të heqjes dorë.

SHKODER

31003-01374-00-2019

GJYSTE PALUCA Kundër. INSTITUTI I SIGURIMEVE SHOQERORE, DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE SHKODER

Anullimin e aktit administrativ, vendim nr.692, dt.27/11/2014 te "Deges se Perfitimeve te DRSSH SHkoder. Detyrimin e DRSSH SHkoder ti lidhe paditeses penzion pleqerie si nene me shume femije me te drejte pagese nga data e lindjes se te drejtes per pension pleqerie. Anullimin e mases debitore ne shumen 374,659 leke si dhe kthimin e gjithe shumave te mbajtura per shkak te shpalljes debitore

Mospranimin e rekursit për shkak të heqjes dorë.

SHKODER

31001-02578-00-2018

LIZA NEKAJ Kundër. DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE, LEZHE, INSTITUTI I SIGURIMEVE SHOQERORE

Shfuqizimin e plote te aktit administrativ date 18.09.2013 te Deges se Perfitimeve prane Drejtorise Rajonale te Sigurimeve Shoqerore Lezhe, lene ne fuqi nga Komisioni Rajonal i Ankimit me Vendimin Nr. 1025, date 02.12.2013 dhe Komisioni Qendrore i Ankimit me Vendimin Nr. 1103, dt17.01.2014. Detyrimin e te paditurit per te njohur per efekt pensioni periudhen e punes 1972 - 1991 prane ish-kooperatives bujqesore Zejmen fshati Spiten (Rregjistri nr.2, fq nr. 158).

Mospranimin e rekursit për shkak të heqjes dorë.

TIRANE

31003-00782-00-2020

ZYHDI GJONI Kundër. DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE ELBASAN

Detyrimin e pales se paditur te vazhdoje dhenien e pensionit te parakohshem per vjetersi sherbimi ne baze te statusit te ushtarakut

Mospranimin e rekursit për shkak të heqjes dorë.

TIRANE

31003-02454-00-2017

GJERGJI LEKA Kundër. FONDI I SIGURIMIT TE DETYRUESHEM TE KUJDESIT SHENDETESOR

Kerkimi i demshperblimit per dy muaj per mosrespektim te afatit te njoftimit per nderprerjen e punes, 14 muaj page per shperblim per vjetersi ne pune si dhe demshperblim per nje vit page per zgjidhjen e menjehershme e te pajustifikuar te kontrates se punes

Mospranimin e rekursit për shkak të heqjes dorë.

TIRANE

31003-00331-00-2018

VALENTINA LICI Kundër. INSTITUTI I SIGURIMEVE TE KUJDESIT SHENDETESOR

Konstatimin e pavlefshmerise absolute te Urdherit te Drejtorise se Pergjithshme te ISKSH nr. 106, date 22.05.2013. Per zgjidhjen e menjehershme te kontrates individuale te punes, pa shkaqe te arsyeshme nga pala e paditur, kerkohet ti jepet punemarreses demshperblim i barabarte me pagen e nje viti pune, shperblimin per vjetersi ne pune 6 paga, etj.

Mospranimin e rekursit për shkak të heqjes dorë.

PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE ADMINISTRATIVE PËR SHQYRTIM

NE DHOME KESHILLIMI

KOLEGJI ADMINISTRATIV

TRUPI GJYKUES:

ARBENA AHMETI

ASIM VOKSHI

GENTIAN MEDJA

DATË 24 NËNTOR 2022

Rrethi

Nr.Aktit

Palët Ndërgjyqëse

Objekti

Relatori


Dispozitivi

1.

GJIROKASTËR

31003-02396-00-2016

MATILDA QURKU Kundër

DREJTORIA E PERGJITHSHME E BURGJEVE, I.E.V.P-SARANDË

Shfuqizim urdheri nr. 5396, date 19/05/2014, urdherit te brendshem nr. 857 Prot, date 10/06/2014 i pales se paditur si i disponuar ne kundershtim me ligjin, lidhur me transferimin nga I.E.V.P Sarande ne I.E.V.P Lushnje.

A. AHMETI

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur Drejtoria e Pergjithshme e Burgjeve, Institucioni i Ekzekutimit të Vendimeve Penale Sarandë, kundër vendimit nr.3148, datë 10.10.2016 të Gjykatës Administrative të Apelit.

2.

KORÇË

31003-02109-00-2016

KLITON MANOKU Kundër

INSTITUCIONI I EKZEKUTIMIT TE VENDIMEVE PENALE, DRENOVE – KORÇË, DREJTORIA E PERGJITHSHME E BURGJEVE

Kerkohet anullimi i aktit administrartiv me nr. 9208, dt. 18.09.2014 i drejtorit te Pergjithshem te Burgjeve z.Artur Zoto dhe Urdherit nr. 4504 prot, dt. 22.09.2014 I Drejtorit te I.E.V.P - se Korce. Kerkohet Kthimi ne pune i paditesit dhe demshperblim page.

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur Institucioni i Ekzekutimit të Vendimeve Penale Korçë, kundër vendimit nr.2123, datë 07.07.2016 të Gjykatës Administrative të Apelit.

3.

TIRANË

31003-02371-00-2016

BUJAR MAHMUTI Kundër

DREJTORIA ARSIMORE RAJONALE DIBER

Pavlefshmeri e aktit administrativ te leshuar nga pala e paditur per largimin nga detyra dhe nderprerjen e marredhenieve te punes. Detyrimin e pales se paditur te paguaje paditesin me 12 paga mujore ne baze te pages mujore ne momentin e nderprerjes se marredhenieve te punes, detyrimin e pales se paditur te me demshperbleje me 10 paga mujore si shperblim per vjetersine ne pune etj.

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur Drejtoria Arsimore Rajonale Diber, kundër vendimit nr.2945, datë 30.09.2016 të Gjykatës Administrative të Apelit.

4.

TIRANË

31003-01300-00-2016

ARBEN PASHA Kundër DREJTORIA E POLICISE SE QARKUT DIBER

Anullimin e aktit (urdher nr. 533 te dates 24.02.2015) te Drejtorit te Policise se Qarkut Diber me te cilin eshte urdheruar "lirimi nga policia e shtetit te nje punonjesi policie si akt i nxjerre ne kundershtim me ligjin. Detyrimin e pales se paditur Drejtoria Policise se Qarkut Diber te demshperbleje paditesin.

(HEQJE DORË NGA REKURSI)

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit, kundër vendimit nr.560, datë 17.03.2016 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë.

5.

SHKODËR

31003-00403-00-2016

NAZIM MUSAJA Kundër

INSTITUTI I SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE, DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE SHKODER

Shfuqizimin teresisht te akteve administrative te vendimeve te Deges se Perfitimeve Shkoder, detyrimin e DRSSH Shkoder te perfshije ne llogaritjen e pergjithshme te vjetersise ne pune per efekt pensioni pleqerie te paditesit.

(HEQJE DORË NGA REKURSI)

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqerore Shkoder, kundër vendimit nr.2515, datë 26.11.2015 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë.

6.

KORÇË

31003-00778-00-2018

ARDITA KAPO (TARE)

Kundër

FONDI I SIGURIMIT TE DETYRUESHEM TE KUJDESIT SHENDETESOR, DREJTORIA RAJONALE KORÇË.

Detyrimin e pales se paditur ti paguaje paditesit nje demshperblim ne masen e pages se nje viti pune per zgjidhjen e menjehershme dhe te pajustifikuar te kontrates se punes; Detyrimin e pales se paditur ti paguaje paditeses 3 muaj page per mosrespektim te afatit te njoftimit, 2 muaj page per mosrespektim te procedures etj.

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur Fondi i Sigurimit Te Detyrueshem Te Kujdesit Shendetesor, Drejtoria Rajonale Korçë, kundër vendimit nr.4800 (86-2017-5105), datë 15.11.2017 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë.

7.

DURRËS

31003-00248-00-2017

QENDRA NDËRINSTITUCIONALE OPERACIONALE DETARE

Kundër
ARTEMIS DOMNORI

Rivendosje ne afat te ankimit ndaj vendimit nr. 1453, date 29.12.2015, te Gjykates Administrative te Shkalles se Pare Durres.

Mospranimin e rekursit

të paraqitur nga pala kërkuese Qendra Ndërinstitucionale Operacionale Detare, kundër

vendimit nr.170

(86-2016-665) datë 10.10.2016 të

Gjykatës

Administrative të

Apelit Tiranë.

8.

TIRANË

31003-00146-00-2018

AGJENCIA KOMBËTARE E BARNAVE DHE PAJISJEVE MJEKËSORE

Kerkese per leshimin e dublikates se urdherit te ekzekutimit per titullin ekzekutiv "Proces verbal inspektimi" nr.serie 0000059, dt.13/07/2015 dhe kamates perkatese

(LËSHIMIN E URDHËRIT TË EKZEKUTIMIT)

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala kërkuese Agjencia Kombëtare e Barnave dhe Pajisjeve Mjekësore, kundër vendimit nr.318 (80-2017-4373), datë 04.10.2017 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë.

9.

KORÇË

31003-01247-00-2016

SHPRESA CANE Kundër

FONDI I SIGURIMIT TE DETYRUESHEM TE KUJDESIT SHENDETESOR TIRANË, DREJTORIA RAJONALE KORÇË E FONDIT TË SIGURIMIT TË DETYRUESHEM TË KUJDESIT SHËNDETESOR.

Demshperblim page.

Shtyrë për një datë tjetër.

10.

VLORË

31003-03100-00-2017

KRISTIAN BALLIU

Kundër

DEGA E BUXHETIT VLORË, MINISTRIA E FINANCAVE, PROKURORIA PRANË GJYKATËS SË SHKALLËS PARË VLORË.

Kompensim per burgim te padrejte per nje periudhe kohe prej 547 dite ne vleren 1.094.000 leke.

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur Ministria e Financave dhe Ekonomisë, kundër vendimit nr.2374, datë 25.05.2017 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë.

11.

VLORË

31003-02287-00-2017

VEZIR GJIKOKAJ Kundër

DEGA E THESARIT VLORË, MINISTRIA E FINANCAVE, AVOKATURA E SHTETIT, ZYRA VENDORE VLORË, PROKURORIA E RRETHIT GJYQËSOR VLORË.

Detyrimin e te paditurit te me kompensoje per burgim te padrejte te vuajtur per periudhen kohore 30.10.2013 - 17.06.2015 te cilat shkojne 595 dite burgim x 3000 leke dita= 1.785.000 leke.

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur Ministria e Financave dhe Ekonomisë, kundër vendimit nr.423 (86-2017-374), datë 08.02.2017 të Gjykatës Administrative të Apelit.

12.

TIRANË

31003-00858-00-2018

VERA MENERI Kundër

AGJENCIA E TRAJTIMIT TË PRONAVE, AVOKATURA E SHTETIT

Ndryshimin e vendimit te ATP nr. 150, dt. 30.06.1995 publikuar ne Gazeten Shqiptare date 11.05.2017 per ne trahegimtaret e te ndjeres Aishe Vaqari, Hatlie Karapici, etj, vetem per vleren e kompensimit dhe rivleresimin e kesaj pasurie.

(Kjo çështje i përket kategorisë së çështjeve me përparësi në gjykim për shkak të juridiksionit fillestar në Gjykatën e Apelit Administrativ).

Shtyrë për një datë tjetër.

13.

TIRANË

31003-00196-00-2018

NAZIF KAPLLANI Kundër

AGJENCIA E TRAJTIMIT TË PRONAVE TIRANË

Kundershtim dhe shfuqizimi i aktit administrativ vendimit nr.530, dt.25/04/2017 te ATP Tirane per siperfaqen prej 4551.80 m2 tok)e, pjese e pasurise 57, ZK.2174 ndodhur ne fshatin Koder, qyteti Gjirokaster, caktuar ne baze te ketij vendimi trashegimtareve ligjore te subjektit te shpronesuar Fatime Kapllani dhe kompensimin financiar per kete siperfaqe etj.

(Kjo çështje i përket kategorisë së çështjeve me përparësi në gjykim për shkak të juridiksionit fillestar në Gjykatën e Apelit Administrativ).

Shtyrë për një datë tjetër.

14.

TIRANË

31003-03518-00-2017

DURIM ROQI, MARJETA ZENELI

Kundër

AGJENCIA E TRAJTIMIT TE PRONAVE (A.T.P)

Kundershtimi mbi kompensimin sipas vendimit nr. 112, date 15.08.1995 dhe vendimin nr. 137, date 18.11.1994, depozituar ne dosjen gjyqesore nr. 07 viti 1994, te KKKP Fier. Detyrimin e pales se paditur te kompensoje sipas vleres se vertete te pasurise, etj.

(Ankim i Veçantë)

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditëse Durim Roqi, Marjeta Zeneli, kundër vendimit nr.49 datë 13.07.2017 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë.

15.

VLORË

31003-02902-00-2017

VLADIMIR XHAFERRAJ

Kundër

DEGA E THESARIT FIER, MINISTRIA E FINANCAVE TIRANË, AVOKATURA E SHTETIT, ZYRA RAJONALE VLORË, PROKURORIA E RRETHIT GJYQËSOR FIER.

Kompensim per burgim te padrejte si demshperblim

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur Ministria e Financave dhe Ekonomisë, kundër vendimit nr.3127, datë 04.07.2017 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë.

16.

TIRANË

31003-02160-00-2018

ENKELEDA RUSTEMAJ

Kundër

DREJTORIA E PËRGJITHSHME E POLICISË SË SHTETIT, DREJTORIA VENDORE E POLICISË TIRANË.

Ndryshimin e aktit administrativ vendim nr.6408 per shqyrtimin e kundervajtjes dt.26/05/2016 i Drejtorise Vendore te Policise Tirane sa i perket pikes 2 te vendimit duke vendosur nje denim me te vogel per pezullimin e lejedrejtimit te paditeses.

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur Drejtoria e Përgjithshme e Policisë Së Shtetit, kundër vendimit nr.2489 datë 20.06.2018 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë.

17.

DURRËS

31003-02042-00-2016

SERMIJE ÇELA Kundër

DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQËRORE ELBASAN.

Konstatimin e pavlefshmerise se zgjidhjes se marredhenies se punes. Demshperblimin e pages.

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqërore Elbasan, kundër vendimit nr.2734 datë 21.09.2016, të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë.

18.

SHKODËR

31003-01013-00-2016

REFIK DUSHI

Kundër

SPITALI RAJONAL SHKODËR

Zgjidhjen e pasojave si rezultat i nderprerjes se menjehershme te marredhenies se punes si akt i kundraligjshem, detyrimin e pales se paditur ti paguaje paditesit pagen e 12 muajve pune per shkak te zgjidhjes se menjehershme dhe te pajustifikuar te kontrates se punes etj.

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur Spitali Rajonal Shkodër, kundër vendimit nr.295 (80) datë 18.02.2016 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë.

19.

SHKODËR

31003-02889-00-2018

DAVË LEKA

Kundër

DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE LEZHE, INSTITUTI I SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANË.

Kundershtimi i akteve Administrative: Te Deges se perfitimeve te DRSSH Lezhe, Date 25.11.2014, te vdndimit nr. 283, date 15.12.2014, te Komisionit Rajonal te Ankimit prane D.R.S.SH.Lezhe, te vendimit nr. 2, date 05.02.2015 te Komisionit Qendror te Ankimit prane ISSH Tirane.

Mospranimin e rekursit të palës së paditur Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqerore Lezhe, kundër vendimit nr.1823 (86-2018-2057) datë 03.05.2018, të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë.

20.

SHKODËR

31001-01992-00-2017

MARTIN MOLLA

Kundër

DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE SHKODËR, INSTITUTI I SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANË.

Shfuqizimin e akteve administrative vendimit nr. 294, date 10.12.2010 te Deges se Perfitimeve prane DRSSH Shkoder, vendimit nr. 16, date 08.02.2011 te KRA prane DRSSH Shkoder dhe te vendimit nr. 175, date 25.04.2011 te KQA prane ISSH Tirane. Detyrimin e pales se paditur te perfshije ne llogaritjen e vjetersise ne pune per efekt pensioni periudhen 01.06.1981 - 30.10.1991, etj.

Shtyhet për në datë 22.12.2022.

21.

TIRANË

31003-01431-00-2018

MYRVET KUTI

Kundër

DREJTORIA E POLICISE SE SHTETIT (D.P.P.SH), DREJTORIA VENDORE E POLICISE TIRANË.

Shfuqizimin e aktit administrativ te vendimit nr.236/B, dt.29/01/2015 te Drejtorise se Policise se Qarkut Tirane si dhe vendimit nr.79, dt.19/03/2015 te Drejtorise se Pergjithshme te Policise se Shtetit, Komisionit te Apelimit

Mospranimin e rekursit të palës së paditur Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit, kundër vendimit nr.2451 (2558) datë 31.05.2017, të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë.

22.

TIRANË

31003-02864-00-2018

BESNIK GAXHA

Kundër

DEGA E THESARIT TIRANE, MINISTRIA E FINANCAVE, PROKURORIA E RRETHIT GJYQËSOR, TIRANË.

Demshperblim ne leke te paditesit si rrjedhoje e kompensimit per burgim te padrejte te tij

Mospranimin e rekursit të palës së paditur Ministria e Financave dhe Ekonomisë, kundër vendimit nr.3555 (86-2017-3692), datë 18.07.2017, të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë.

23.

SHKODËR

31001-00864-00-2018

FATE LALA

Kundër

DREJTORIA RAJONALE E SHENDETESISE KUKES.

Shfuqizimin e urdherit nr. 6/3, dt 28.2.2014 te DRSH Qarku Kukes. Deklarimin e zgjidhjes se kontrates se punes me efekt te menjehershem. Detyrimin e pales se paditur te demshperbleje paditesen per zgjidhje te menjehershme te pajustifikuar te kontrates se punes.

Mospranimin e rekursit të palës së paditur Njësia Vendore e Kujdesit Shëndetësor Kukës, kundër vendimit nr.4732 datë 14.11.2017, të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë.

24.

TIRANË

31003-02450-00-2017

MIMOZA METALLARI Kundër

INSTITUTI I SIGURIMEVE SHOQERORE, TIRANE

Anullimin e urdherit nr. 3110 prot, date 16.05.2014 dhe te urdherit nr. 3273 prot, date 22.05.2014 te Drejtorit te Pergjithshem te ISSH Tirane si nje akt nuk dhe rikthimin ne vendin e meparshem te punes. Demshperblimin e pages.

Mospranimin e rekursit të palës së paditur Instituti i Sigurimeve Shoqerore, kundër vendimit nr.1870, datë 03.05.2017, të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë.

25.

GJIROKASTËR

31003-00311-00-2022

FLAMUR GOLEMI, KRYETAR I BASHKISË GJIROKASTËR

Kundër

PËRMBARUESI GJYQËSOR PRIVAT ERJON P. BEJKO

Kundershtim i veprimit te permbaruesit gjyqesor privat Erjon P. Bejko, vendim nr. 77/5, date 16.06.2022 "Vendosjen e mases se sekuestros ekzekutive" ne llogarite bankare te debitorit Flamur Sejdi Golemi, ne shumen 75.000 leke ose cdo monedhe tjeter, te urdheruar me urdherin nr. 84, date 07.06.2022.

(Kompetencë)

1.Rregullimin e kompetencës lëndore të gjykatave në mosmarrëveshje, duke përcaktuar si gjykatë kompetente ,Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Gjirokastër.

2.Prishjen e vendimit nr.291/21-2022-993, datë 29.06.2022, të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Gjirokastër dhe dërgimin e çështjes për vazhdimin e gjykimit në atë gjykatë dhe me të njëjtin trup gjykues.

26.

DURRËS

31003-00464-00-2016

ELVIRA ÇIKALLESHI

(SHTRAZA)

Kundër

DREJTORIA E BUJQËSISË DURRËS

Dëmshpërblim page për shkak të zgjidhjes së kontratës së punës.

Mospranimin e rekursit të palës së paditur Drejtoria e Bujqësisë Durrës, kundër vendimit nr.275, datë 17.02.2016 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë.

27.

TIRANË

31001-01651-00-2015

ROZA CAKO

Kundër ADMINISTRATORËT E SHOQËRISË "VEFA" SH.P.K NË ADMINISTRIM, AVOKATURA E SHTETIT

Kundërshtimin e vendimit të administratorëve të Shoqërisë "Vefa" sh.p.k në administrim.

Prishjen e vendimit  nr. 13, datë 14.04.2015, të Gjykatës Administrative të Apelit, Tiranë, dhe kthimin e çeshtjes per rigjykim ne po ate gjykate me tjeter trup gjykues

28.

TIRANË

31001-00799-00-2015

ALI BUSHI RAMAZAN BUSHI, PERPARIM BUSHI, NAFIJE BUSHI (MARKU), BUKURIE BUSHI (MARKU)

Kundër

AGJENSIA E KTHIMIT DHE E KOMPESIMIT TË PRONAVE, AVOKATURA E SHTETIT

Konstatimin e pavlefshmërisë absolute të vendimit nr.1081, datë 02.08.2013 te AKKP Tiranë me object mosnjohje pronar të subjektit të shpronësuar Riza Bushi për pronën tokë.

Kalimin e çështjes me nr. 31001-00799-00-2015, datë 28.04.2015 regjistrimi, për gjykim në Kolegjin Civil të Gjykatës së Lartë.

29.

TIRANË

31003-01621-00-2015

SHOQËRIA ''PHILIP MORRIS ALBANIA'' SH.P.K

Kundër

DEGA E DOGANËS TIRANË, DREJTORIA E PËRGJITHSHME E DOGANAVE, AVOKATURA E SHTETIT

Konstatim i pavlefshmërisë së vendimit nr. 265, datë 13.07.2007 të Degës së Doganës Tiranë në lidhje me deklaratat doganore. Shpallje e pavlefshmërisë së rivlerësimeve doganore në lidhje me deklaratat doganore.

Lënien në fuqi të vendimit nr.1005, datë 14.05.2015 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë.

30.

DURRËS

31003-01758-00-2016

IBRAHIM CENE

Kundër

DREJTORIA E PËRGJITHSHME E POLICISË SË SHTETIT, DREJTORIA E POLICISË SË QARKUT ELBASAN.

Fshirja e mases disiplinore "Perjashtim nga Policia e Shtetit", nga dosja personale e paditesit, nenpunes publik prane Drejtorise se Pergjithshme te Policise se Shtetit. Konstatimin e pavlefshmerise absolute te urdherit te Drejtorot te Pergjithshem te Policise se Shtetit nr. 1684/1 prot, date 15.10.2007 dhe vendimit nr. 66, date 15.01.2008 te Komisionit te Disiplines.

Mospranimin e rekursit të palës paditëse Ibrahim Cene, kundër vendimit nr.957, datë 28.04.2016 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë.

ARBENA AHMETI

ASIM VOKSHI

SOKOL NGRESI

DATË 24 NËNTOR 2022

Rrethi

Nr.Aktit

Palët Ndërgjyqëse

Objekti

Relatori


Dispozitivi

31.

TIRANË

31003-03560-00-2017

BEKIM BEBJA

Kundër

DREJTORIA E PERGJITHSHME E BURGJEVE.

Kerkohet deklarimi i pavlefshem i urdherit Nr.11645/7, dt.12/12/2014 i Drejtorit te Pergjithshem teBurgjeve dhe rikthimin ne detyre. Kerkohet detyrimi i pales se paditur ti paguaje paditesit demshperblim prej dy muajsh page per mosrespektim te procedurave, demshperblim per vjetersine ne pune etj.

A. AHMETI

Mospranimin e rekursit të palës së paditur Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve, kundër vendimit nr.4055 (4240), datë 28.09.2017, të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë.

PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE ADMINISTRATIVE PËR SHQYRTIM

“HEQJE DORE NGA REKURSI”

NË DHOMË KËSHILLIMI

KOLEGJI ADMINISTRATIV

TRUPI GJYKUES

ASIM VOKSHI

ARBENA AHMETI

GENTIAN MEDJA

DATË 24 NENTOR 2022

NR

RRETHI

NR. AKT

PALËT NDËRGJYQËSE

OBJEKTI

RELATORI

PERFUNDIMI

VLORE

31003-02226-00-2017

GENTI HEMA Kundër. PREFEKTI I QARKUT FIER

Dëmshpërblimin me 3 muaj page per moszbatim te afatit te njoftimit, me 2 muaj page për moszbatim te procedurës, me 1 vit page për zgjidhje te pajustifikuar te kontratës se punës, etj.

A. VOKSHI

Mospranim per shkak te heqjes dore

VLORE

31003-03269-00-2017

PASHO KOCIAJ Kundër. MINISTRIA E FINANCAVE dhe PROKURORIA E RRETHIT GJYQESOR VLORE , DEGA E THESARIT VLORE

Kompensim per burgim te padrejte ne shumën 705.000 leke.

‘’

Mospranim për shkak te heqjes dore

TIRANE

31003-02682-00-2018

SHOQERIA "ARBANA SH.A" SH.P.K Kundër. SPITALI UNIVERSITAR I TRAUMES

Përmbushja e detyrimit qe rrjedh nga kontrata e sherbimit nga pala e paditur per periudhën 23.05.2014 - 22.06.2016.

‘’

Mospranim për shkak te heqjes dore

VLORE

31003-02275-00-2019

FITIM ZAIMI Kundër. AGJENCIA SHTETERORE E KADASTRES, A.SH.K., DREJTORIA VENDORE BERAT (ZYRA QENDRORE E REGJISTRIMIT TE PASURIVE TE PALUAJTSHME TIRANE dhe ZYRA VENDORE E REGJISTRIMIT TE PASURIVE TE PALUAJTSHME BERAT )

Anullimin e aktit administrativ "Urdhe Kufizimi nr.19, dt.26/06/2013 te Regjistruesit te PP Berat per kufizimin e pasurise ne emer te paditesit Fitim Zaimi me nr.16/86, vol.9, fq.162, ZK 8502, te llojit Godine 2 kate, kati i pare njesi", me sip.76 m2, nga kjo 76 m2 truall dhe 76 m2 ndertese, me vendndodhje ne lagjen 30 vjetori Berta si nje akt i pavlefshem etj.

‘’

Mospranim për shkak te heqjes dore

TIRANE

31003-00879-00-2017

BRIZIDA NINA Kundër. MINISTRIA E PUNEVE TE JASHTME

Detyrimin e te paditurit te paguaje pagen mujore me te gjitha ndryshimet e pesuara te saj qe nga koha e nderprerjes se marredhenies financiare deri ne daten e kthimit ne pune per shkak te pavlefshmerise se aktit administrative nr. 234, date 01.03.2006 te Ministrise se Puneve te Jashtme.

‘’

Mospranim për shkak te heqjes dore

DURRES

31003-00225-00-2017

MARSEL AGOLLI Kundër. DREJTORIA E SHENDETIT PUBLIK GRAMSH

Konstatimin e zgjidhjes se marredhenies se punes ne menyre te pajustifikuar dhe te menjehershme me shkresen nr. 508, date 26.05.2014 "Per zgjidhjen e kontrates se punes" drejtuar Z. Marse Agolli me detyre psikolog prane Drejtorise se Shendetit Publik Gramsh. Zgjidhjen e marredhenies se punes ndermjet paditesit dhe pales se paditur duke e detyruar palen e paditur te demshperbleje pagen e nje viit per shkak te zgjidhjes se menjehershme te kontrates se punes pa shkaqe te arsyeshme, etj.

‘’

Mospranim për shkak te heqjes dore

DURRES

31003-02510-00-2017

FERIT KUSHTA Kundër. DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE ELBASAN

Konstatimin e zgjidhjes se menjehershme dhe pa shkaqe te arsyeshme nga puna qe rrjedh qe rrjedh nga vendimi i DRSSH Elbasan, zgjidhjen e mosmarreveshjes se punes ndermjet paditesit dhe pales se paditur duke detyruar palen e paditur te demshperbleje paditesin me pagat e nje viti per shkak te zgjidhjes se menjehershme te kontrates pa shkaqe te arsyeshme etj.

‘’

Mospranim per shkak te heqjes dore

DURRES

31003-00620-00-2020

PELLUMB TOPUZI Kundër. DREJTORIA E PERGJITHSHME E BURGJEVE TIRANE dhe INSTITUCIONI I EKZEKUTIMIT TE VENDIMEVE PENALE, RROGOZHINE

Anullimin dhe shfuqizimin e aktit administrativ , Urdhrit me nr.185/1, dt.09.01.2015 te Drejtorise se Pergjithshme te Burgjeve Tirane, etj.

‘’

Mospranim per shkak te heqjes dore

TIRANE

31003-01248-00-2019

ELJON ZGURI Kundër. DREJTORIA E PERGJITHSHME E BURGJEVE dhe INSTITUCIONI I EKZEKUTIMIT TE VENDIMEVE PENALE "ALI DEMI"

Konstatimin e marrëdhënies se punes qe i perket punonjësit Eljon Zguri te zgjidhur nga pala e paditur Drejtoria e Pergjithshme e Burgjeve nepermjet urdherit nr.243/3, dt.18.01.2014 "per lirimin nga detyra te nje punonjesi civil" ne mënyre te menjehershme pa shkaqe te justifikuara. Detyrimin e pales se paditur te demshperbleje paditesin me 2 paga mujore per mosrespektim te afateve te njoftimit per zgjidhjen e marredhenies se punes me kohezgjatje te pacaktuar.

‘’

Mospranim per shkak te heqjes dore

VLORE

31001-00023-00-2019

XHEVDET HABAZAJ Kundër. DREJTORIA E POLICISE SE SHTETIT dhe DREJTORIA E PERGJITHSHME E POLICISE SHTETIT, DREJTORIA VENDORE VLORE

Shfuqizimin e urdherit nr. 3538, dt. 29.03.2016 te Drejtorit te Policise se Shtetit si nje akt i marr ne kundërshtim me ligjin dhe provat. Detyrimin e palës se paditur te riktheje ne pune paditësin, ne funksionin policor qe kishte, te paguaj nga moment i largimit deri ne momentin e rikthimit ne detyre, ose si alternative detyrimin te dëmshpërbleje me 12 paga mujor për shkak te ndërprerjes se marrëdhënieve te punës ne mënyre te njëanshme dhe pa shkaqe te justifikuara.

‘’

Mospranim per shkak te heqjes dore

TIRANE

31003-03558-00-2017

YLLI XHALIA Kundër. INSTITUCIONI I EKZEKUTIMIT TE VENDIMEVE PENALE "ALI DEMI" dhe DREJTORIA E PERGJITHSHME E BURGJEVE

Dëmshpërblim per zgjidhjen e menjëhershme dhe te pajustifikuar te kontratës se punës nga punedhenesi, dëmshpërblim për shkelje te procedurës, dëmshpërblim për shkeljen e afateve te njoftimit dhe shpërblim për vjetersi ne pune, detyrimin per shpërblimin me pagen e nje viti pune per zgjidhje te menjëhershme dhe te pajustifikuar te kontratës se punës etj.

‘’

Mospranim per shkak te heqjes dore

TIRANE

31003-01038-00-2016

PERPARIM MATA Kundër. DREJTORIA VENDORE E POLICISE TIRANE dhe DREJTORIA E PERGJITHSHME E POLICISE SHTETIT, DREJTORIA VENDORE T IRANE

Shfuqizim i urdhrit te Drejtorit te Përgjithshëm te Policisë se Shtetit, rikthimin ne detyre dhe pagimin e pagës nga momenti i largimit deri ne kthim, detyrimin e palës se paditur te dëmshpërbleje paditesin me 12 paga mujore per zgjidhjen e kontratës se punes ne mënyre te menjëhershme pa shkaqe ligjore te justifikuara, me 3 paga mujore për mosrespektim te afatit te njoftimit etj.

‘’

Mospranim per shkak te heqjes dore

DURRES

31003-00216-00-2018

FESTIM STAFA Kundër. INSTITUCIONI I EKZEKUTIMIT TE VENDIMEVE PENALE DURRES dhe DREJTORIA E PERGJITHSHME E BURGJEVE,

Konstatimi i zgjidhjes se kontratës me efekt te menjëhershëm pa shkaqe te justifikuara. Detyrimi i palës se paditur te me dëmshpërbleje me pagën e 1 viti pune per ndërprerjen me efekt te menjëhershëm dhe te pajustifikuar te kontratës se punës, me pagën e 3 muajve per mosrespektim te afatit te njoftimit etj.

‘’

Mospranim per shkak te heqjes dore

SHKODER

31003-01971-00-2019

PJETER SIMONI Kundër. DREJTORIA E PERGJITHSHME E BURGJEVE dhe IEVP SHENKOLLE LEZHE

Detyrimin e pales se paditur te me demshperbleje me pagen e 12 muajve per zgjidhjen e menjehershme per shkaqe te justifikuara te kontrates se punes, pagen e 2 muajve per mosrespektimin e afatit te njoftimit, pagesen e nje 15 diteshi per cdo vit pune te kryer, si dhe kthimin e menjehershem ne vendin e meparshem te punes. Shpenzimet gjyqesore ne ngarkim te pales se paditur.

‘’

Mospranim per shkak te heqjes dore

DURRES

31003-01075-00-2020

TEODOR SILA Kundër. ASHK, ASHK DREJTORIA VENDORE DURRES (ISH ZYRA VENDORE E REGJISTRIMIT TE PASURIVE TE PALUAJTSHME DURRES dhe

ZQRPP TIRANE)

Shpalljen e pavlefshem te urdherit nr.781 prot., dt.25/01/2016, nr.44 te Kryeregjistruesit te ZQRPP Tirane administruar ne ZVRPP Durrës me nr.783 prot., dt.27/01/2016 per shkak te zgjidhjes se kontratës se punës pa shkaqe te justifikuara. Detyrimin e te paditurit per te dëmshpërblyer paditësin per shkelje te dispozitave te Kodit te Punes etj.

‘’

Mospranim per shkak te heqjes dore

TIRANE

31003-00740-00-2020

MIHAL KALLUCI Kundër. QENDRA E PERSONELIT REKRUTIMIT PRANE SHTABIT TE PERGJTIHSHEM TE FORCAVE TE ARMATOSURA TIRANE dhe DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE, MINISTRIA E MBROJTJES

Ndryshimin pjeserisht te aktit administrativ "Modelar 2/1", nr.4061 prot., dt.15/06/2007 "vertetim per pagen referuese per efekt te përfitimeve nga sigurimet suplementare", per pjesen qe ka disponuar ne kundërshtim me VKM nr.579, dt.08/12/1999, kreu II, paragrafi b, pika 1, pika 2, kreu IV, pika 1/b dhe konkretisht kolona 4 e modelarit 2/1, paga referuese e llogaritur për funksionin organik qe kam patur

‘’

Mospranim për shkak te heqjes dore

SHKODER

31003-00499-00-2019

MYZEJENE DUSHAJ Kundër. SPITALI RAJONAL SHKODER

Zgjidhja e mosmarreveshjeve ne fushen e marredhenieve te punes, deklarimi i zgjidhjes se kontrates se punes me afat te pacaktuar nga punedhenesi me vendimin nr.671, dt.06/04/2016 "Nderprerje e marredhenieve te punes" ne menyre te menjehershme ne kundershtim me ligjin etj. Detyrimin e te paditurit per demshperblim financiar prej 2 musj per mosrespektim te procedures etj.

‘’

Mospranim per shkak te heqjes dore

DURRES

31003-03236-00-2017

JULIANA TAFA Kundër. DREJTORIA E SHENDETIT PUBLIK GRAMSH

Detyrimin e te paditurit te me demshperbleje ne masen e 14 pagave mujore bruto

‘’

Mospranim per shkak te heqjes dore

SHKODER

31003-01164-00-2018

MARASH STERKAJ Kundër. DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE SHKODER

Shfuqizimin teresisht te akteve administrative, vendimin nr.148, dt.08/07/2011 te DRSSH Shkoder, vendimin nr.174, dt.31/08/2011 te KRA Shkoder dhe vendimin nr.688, dt.14/11/2011 te KQA Tirane. Detyrimin e pales se paditur per te me paguar diferencat e pensionit te pleqerise nga data e lindjes te se drejtes 03/04/2006 deri ne 01/03/2011

‘’

Mospranim per shkak te heqjes dore

KORÇE

31003-00665-00-2018

PALI SHKEMBI Kundër. MINISTRIA E FINANCAVE dhe PROKURORIA E RRETHIT GJYQESOR KORÇE , DEGA E THESARIT KORÇE

Kompensim per burgim te padrejte.

‘’

Mospranim per shkak te heqjes dore

TIRANE

31003-00103-00-2020

SKENDER KADIU Kundër. KOMANDA E DOKTRINES DHE STERVITJES dhe MINISTRIA E MBROJTJES,

Detyrimi i pales se paditur per te paguar masen e shperblimit prej 266.760 leke per botimin e librave "Operacionet Psikologjike" dhe "Sistemi i vleresimit dhe i Planifikimit te Karrieres se Ushtarakut ne FA" autor i te cileve une jam.

‘’

Mospranim per shkak te heqjes dore

TIRANE

31003-00602-00-2018

LIN COKAJ Kundër. MINISTRIA E FINANCAVE TIRANE dhe PROKURORIA PRANE GJYKATES SE RRETHIT GJYQESOR TIRANE , DEGA E THESARIT TIRANE

Kompensim per burgim te padrejte sipas neneve 268, 269 te K.pr.Penale dhe ligjit nr. 9381, date 28.04.2005.

‘’

Mospranim per shkak te heqjes dore

SHKODER

31001-01616-00-2018

MARKO VOCI Kundër. INSTITUTI I SIGURIMEVE SHOQERORE, DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE LEZHE

Shfuqizimin e Vendimit Nr. 1411, date 16.10.2014 te DRSSH Lezhe dhe te Vendimit Nr. 111, date 20.03.2015 te Komisionit Qendror te Ankimit,Tirane. Detyrimin e paleve te paditura qe ti njohin paditesit si vjetersi ne pune per efekt pensioni, vitet e punes qe ka punuar ne "NPD Fushe Arrez" nga data 14.11.1965 - 01.05.1967 si dhe vitet e punes qe ka punuar ne "SMT Tropoje nga data 30.05.1971 - 02.02.1977.

‘’

Mospranim per shkak te heqjes dore

VLORE

31001-02117-00-2019

ENTELA DANO Kundër. DREJTORIA RAJONALE E SHENDETESISE FIER

Per shfuqizimin e aktit administrative nr.453/2 prot, dt.26.05.2016 te zgjidhjes se menjehershme te kontrates se punes per shkaqe te justifikuara i cili ka shkelur interesat e e paditeses per punesim, kthimin ne vendin e punes, ose Kerkese per: Detyrimin e pales se paditur per demshperblim ne masen e 12 x 40140 leke (paga mujore bruto) si demshperblim per zgjidhje te menjehershme dhe te pajustifikuar te kontrates se punes.

‘’

Mospranim per shkak te heqjes dore

VLORE

31003-00266-00-2019

DIONIS DULAJ Kundër. DREJTORIA VENDORE E POLICISE VLORE

Konstatimin si absolutisht te pavlefshem te aktit administrativ nr.12/89, dt.13/07/2015 "Per dhenie mase disiplinore nje punonjesi te sherbimeve mebeshtetese"

‘’

Mospranim per shkak te heqjes dore

DURRES

31003-00643-00-2020

ARDIAN MYZYRI Kundër. DREJTORIA E PERGJITHSHME E BURGJEVE dhe INSTITUCIONI I EKZEKUTIMIT TE VENDIMEVE

Detyrimin e te paditurve te paguanin demin e shkaktuar si pasoje e largimit te paligjshëm nga puna, etj

A. VOKSHI

Mospranim per shkak te heqjes dore

TIRANE

31003-00577-00-2020

ILIR KREKA Kundër. DREJTORIA E PERGJITHSHME E BURGJEVE

Shfuqizimin e urdhrit nr.788, dt.09/09/2015, Drejtorit te Përgjithshëm te Burgjeve "Per largimin nga puna e nje punonjësi te rolit baze ", etj.

‘’

Mospranim per shkak te heqjes dore

TIRANE

31003-00775-00-2019

GAZMIR DERVISHAJ Kundër. MINISTRIA E FINANCAVE TIRANE dhe DEGA E THESARIT TIRANE - AVOKATURA E SHTETIT

Detyrimin e te paditurit te me kompensoje per burgim te padrejte te vuajtur ne periudhën kohore nga date 31.05.2014 deri me date 24.06.2015, ne shumen 1 167 000 leke.

‘’

Mospranim per shkak te heqjes dore

DURRES

31003-00789-00-2019

BESNIK VILA Kundër. DEGA E THESARIT, MINISTRIA E FINANCAVE PROKURORIA PRANE GJYKATES SE RRETHIT GJYQESOR TIRANE

Detyrimi i palës se paditur te kompensoje paditësin për paraburgim te padrejte për periudhën nga dt.11/02/2011 deri ne dt. 30/03/2012, gjithsej 412 dite.

‘’

Mospranim per shkak te heqjes dore

TIRANE

31003-00692-00-2020

NEZIR MESI Kundër. MINISTRIA E FINANCAVE DEGA E THESARIT TIRANE, PROKURORIA E RRETHIT GJYQESOR KRUJE

Detyrimin e palës se paditur për te kompensuar paditësin për burgim te padrejte

‘’

Mospranim per shkak te heqjes dore.

LEZHE

31003-00817-00-2020

BESNIK MARKU Kundër. MINISTRIA E FINANCAVE dhe PROKURORIA E RRETHIT GJYQESOR LEZHE , DEGA E THESARIT LEZHE

Kompensim për burgim te padrejte.

‘’

Mospranim per shkak te heqjes dore

VLORE

31003-02945-00-2017

RUDIN BIRCAJ Kundër. PREFEKTI I QARKUT FIER

Detyrimi i pales se paditur te me paguaje demshperblim ne masen e nje viti page per zgjidhje te kontrates se punes pa shkaqe te arsyeshme, te me paguaje demshperblim ne masen e 2 pagave mujore per mosrespektim te procedurës, me pagen e 3 muajve per mosrespektim te afateve te njoftimit, me pagen e nje viti per zgjidhje te menjehershme e te pajustifikuar te kontrates se punes etj.

‘’

Mospranim per shkak te heqjes dore

DURRES

31003-00016-00-2021

SELMAN NEXHA Kundër. DREJTORIA E PERGJITHSHME E BURGJEVE dhe INSTITUCIONI I EKZEKUTIMIT TE VENDIMEVE PENALE, RROGOZHINE

Detyrimin e palëve te paditura qe te demshperblejne paditësin per zgjidhje te menjehershme e te pajustifikuar te kontratës se punës me 12 paga mujore.Detyrimin e paleve te paditura te demshperblejne paditesin per mosrespektimin e afatit te njoftimit me 3 paga mujore. Detyrimin e paleve te paditura te demshperblejne paditësin per shkelje te procedurës se zgjidhjes se kontratës me 2 paga mujore. Dëmshpërblimin me nje muaj page për mos marrjen e lejes se zakonshme.

‘’

Mospranim për shkak te heqjes dore

KORÇE

31003-00781-00-2018

AUREL DERVISHI Kundër. DEGA E THESARIT KORCE dhe PROKURORIA PRANE GJYKATES SE SHKALLES SE PARE KORCE, MINISTRIA E FINANCAVE

Kompensim per burgim te padrejte shumen 1.548.000 leke

A. VOKSHI

Mospranim per shkak te heqjes dore

KORÇE

31001-00585-00-2017

ALTIN AGOLLI Kundër. DREJTORIA E PERGJITHSHME E POLICISE SE SHTETIT

Shfuqizimi/anullimi i vendimit te Drejtorit te Pergjitshem te Policise se Shtetit dhe vendimit te Komisionit te Apelimit. Detyrimin e pales se paditur te demshperbleje paditesin me 12 paga mujore.

‘’

Mospranim per shkak te heqjes dore

SHKODER

31001-01038-00-2017

GJOVALIN DEDA Kundër. INSTITUTI I SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE dhe DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE SHKODER

Shfuqizimin e aktit administrativ vendimit nr. 995, date 18/12/2013 i KQA Tirane i cili ka lene ne fuqi shkresen e deges se perfitimeve me nr. 303, date 15.05.2013 dhe vendimin nr. 379, date 24.10.2013 te KRA Shkoder. Detyrimin e pales se paditur te me perfshije ne llogaritjen e pergjithshme per efekt pensioni pleqerie per periudhen e punes nga data 15.12.1971 - 18.01.1974 prane Ndermarrjes Ruga Ura Elbasan, nga data e lindjes se te drejtes.

‘’

Mospranim per shkak te heqjes dore

KORÇE

31003-02914-00-2017

ANARDI FERO Kundër. DREJTORIA E POLICISE SE QARKUT KORCE dhe DREJTORIA E PERGJITHSHME E POLICISE SE SHTETIT

Shfuqizimin e aktit administrativ urdherit nr.1900, dt.11/04/2014 "Per lirimin nga policia e shtetit tenje punonjesi policie" te Drejtorit te Policise qarku Korce i cili ka sjelle dhe nderprerje te menjehershme te marredhenies se punes per shkaqe te pajustifikuara etj.

‘’

Mospranim per shkak te heqjes dore

KORÇE

31003-02887-00-2017

OLI MILE Kundër. SHERBIMI SOCIAL SHTETEROR

Detyrimin e pales se paditur te paguaje 2 paga mujore per mosrespektim te procedures se zgjidhjes se kontrates. Detyrimin e pales se paditur te paguaje 2 muaj page per mosrespektim te afatit te njoftimit. Detyrimi per pagimin e 12 muajve page per zgjidhjen e kontrates pa shkaqe te justifikuara. Detyrimin e pales se paditur te paguaje 2 paga mujore si shperblim per vjetersine ne pune, 28 dite kalendarike per pushimet vjetore te vitit 2013 te pakryera.

‘’

Mospranim per shkak te heqjes dore

TIRANE

31003-00475-00-2019

ARNOLD KUKA Kundër. DEGA E THESARIT TIRANE dhe MINISTRIA E FINANCAVE, PROKURORIA E RRETHIT GJYQESOR TIRANE

Detyrimin e pales se paditur te kompensoje paditësin per burgim te padrejte per periudhen 107 ditesh te kaluar ne paraburgim nga dt.04/04/2013 deri ne dt.23/07/2013 ne masen 321.000 leke

‘’

Mospranim per shkak te heqjes dore

KORÇE

31001-01386-00-2019

KRENAR MYRTE Kundër. DREJTORIA E POLICISE SE SHTETIT TIRANE

Shfuqizim i urdherit nr. 3529, date 29.03.2016 te Drejtorit te Policise se Shtetit "Per lirim te punonjesit te policise se shtetit " kundershtim me ligjin. Rregullimi i pasojave juridike te kesaj gjendje paligjshmerie duke rikthyer paditesin ne vendin e meparshem te punes si dhe pagimin e pagave per te qe nga momenti i nderprerjes deri ne momentin e rikthimit.

‘’

Mospranim per shkak te heqjes dore

DURRES

31003-00315-00-2020

REXHEP SHARRA Kundër. DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE ELBASAN

Detyrimi i te paditurit te rillogarise masen e pensionit te parakohshem per efekt te vjetersise se sherbimit per te paditurin nga data kur i ka lindur e drejta 18.02.2006 e ne vazhdim,sipas indeksimeve dhe rritjeve te percaktuara me VKM perkatese. Detyrimin e te paditurit te paguaje diferencen e pensionit te parakohshem e llogaritur te bashku me indeksimet dhe rritjet e bera ne baze te VKMper cdo vit e ketij pensioni te parakohshem.

‘’

Mospranim per shkak te heqjes dore

VLORE

31003-00665-00-2019

ADRIAN MARKU Kundër. MINISTRIA E FINANCAVE dhe

PROKURORIA E RRETHIT GJYQESOR FIER , DEGA E THESARIT FIER, AVOKATURA E SHTETIT

Kompensim per burgim te padrejte.

‘’

Mospranim per shkak te heqjes dore

TIRANE

31001-01511-00-2017

BUJAR ALLA Kundër. DREJTORIA E PERGJITHSHME E POLICISE SE SHTETIT

Shfuqizim Akti Administrativ Urdher nr. 1928/2, si nje akt i nxjerre ne kundershtim me ligjin. Detyrimin e pales se paditur Drejtorise se Pergjitheshme te Policise se Shtetit ti paguaj paditesit pagen nga momenti i nderprerjes se pas deri ne momentin e rikthimit ne pune. Pagimin ne favor te paditesit te te gjitha shpenzimeve gjyqesore te lindura per shkak te ketoj procesi gjyqesor.

‘’

Mospranim per shkak te heqjes dore

TIRANE

31001-00710-00-2019

ARBEN HYSENI Kundër. DREJTORIA E PERGJITHSHME E POLICISE SE SHTETIT

Konstatim pavlefshmerie absolute akti administrativ. Shfuqizim i aktit administrativ, "Vendim nr. 114, date 24.02.2015", te Drejtorit te Policise se Shtetit, Per dhenie mase disiplinore nje punonjesi policie "Perjashtim nga Vendimi" nr. 149, date 28.04.2015 te Komisionit te Apelimit, Urdher nr. 651/1, date 30.04.2015 te Drejtorit te Policise se Shtetit "Per perjashtim nga Policia e Shtetit". Rregullimin e pasojave.

‘’

Mospranim per shkak te heqjes dore

TIRANE

31003-00792-00-2019

EDUART ISLAMI Kundër. DREJTORIA VENDORE E POLICISE QARKU DIBER dhe DREJTORIA E POLICISE SE SHTETIT

Shfuqizimin e urdhrit nr.3640, dt.31/03/2016 "Për lirimin nga Policia e Shtetit te nje punonjësi policie" te Drejtorit te Policise se Shtetit Z.Haki Cako e për pasoje rikthim ne strukturat e policisë se shtetit. Shfuqizimin e shkresës nr.835/1, dt.31/03/2016 "Per lirimin nga policia e shtetit te një punonjësi policie", te Drejtorit Edmond Takaj etj.

‘’

Mospranim për shkak te heqjes dore

TIRANE

31003-00237-00-2019

RASIM BORISHI Kundër. DREJTORIA E POLICISE SE SHTETIT

Detyrimin e pales se paditur per te me trajtuar me pagese kalimtare prej 2 pagash shperblim te menjehershem dhe pagese kalimtare te llogaritur ne masen 50 % te pages neto referuese per 22 muaj

‘’

Mospranim per shkak te heqjes dore

VLORE

31003-00632-00-2019

XHENSILD RUSTO Kundër. MINISTRIA E FINANCAVE TIRANE dhe PROKURORIA PRANE GJYKATES SE PARE TE RRETHIT GJYQESOR FIER DEGA E THESARIT FIER

Kompensimim per burgim te padrejte ne masen e (56 dite paraburgim x 3000 leke- 168.000 leke. Kompesimi per demin moral qe i eshte shkaktuar paditesit. Caktimin e nje kompensimim ne formen e fitimit te munguar ne masen prej 60.000 leke (vlera e pages qe do te kishte marre paditesi gjate periudhes qe ka qendruar ne paraburgim). Kompensim per shpenzimet gjyqesore dhe ato te mbrojtjes me avokat ne shumen prej 48.000 leke me T.V.SH.

‘’

Mospranim per shkak te heqjes dore

TIRANE

31003-00899-00-2020

ERNELA CUBERI Kundër. MINISTRIA E DREJTESISE

Anullimi/shfuqizimi i aktit administrativ "Urdher i Ministrit te Drejtesise nr.404, dt.02/08/2019 "Per heqjen e licenses se ushtrimit te profesionit noteres Ernela Cuberi" si nje akt i paligjshem i marre ne kundershtim me parashikimet ligjore. Ngarkimin e shpenzimee gjyqesore pales se paditur

‘’

Mospranim per shkak te heqjes dore

PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE ADMINISTRATIVE PËR SHQYRTIM

NË DHOMË KËSHILLIMI

KOLEGJI ADMINISTRATIV

TRUPI GJYKUES

ASIM VOKSHI

ARBENA AHMETI

GENTIAN MEDJA

DATË 24 NENTOR 2022

NR

RRETHI

NR. AKT

PALËT NDËRGJYQËSE

OBJEKTI

RELATORI

PERFUNDIMI

TIRANE

31003-02087-00-2015

BLERTA HOXHA Kundër. DREJTORIA E PERGJITHSHME E SHERBIMIT TE TRANSPORTIT RRUGOR TIRANE DREJTORIA RAJONALE E SHERBIMIT TE TRANSPORTIT RRUGOR BERAT

Shpërblim demi per shkak te zgjidhjes se kontratës se punës ne mënyre te menjëhershme e te pajustifikuar.

A. VOKSHI

Mospranimin e rekursit te paraqitur nga pala e paditur ndaj vendimit nr. 831 date 22.04.2015 te Gjykatës Administrative te Apelit Tirane

VLORE

31001-02088-00-2015

NEIM KAJA Kundër. NENPREFEKTURA E RRETHIT LUSHNJE

Shfuqizim mase disiplinore verejtje nr. 26 date 06.11.2013 me nr. 555 prot, dhe nr. 37 date 06.12.2013, nr. 644 prot dhe shfuqizimin e urdherit nr. 57, date 11.12.2013 te Nenprefektit te Lushnjes. Demshperblim page per shkak te zgjidhjes se kontrates se punes ne menyre te menjëhershme e te pajustifikuar.

‘’

Prishjen e vendimit te Gjykates Administrative te Apelit dhe dergimin e ceshtjes per rishqyrtim ne po ate gjykate por me tjetër trup gjykues

TROPOJE

31003-02519-00-2015

PERPARIM ARIFAJ Kundër. DREJTORIA E POLICISE, QARKU KUKES

Anulimin e urdherit te Drejtorit te Policise se Qarkut Kukes me nr.497, dt.31/08/2007. Rikthim ne vendin e meparshem te punes me te drejte page per kohen e qendrimit pa pune deri ne fillim te marredhenies se punes. Detyrimin e pales se paditur qe te paguaje nje vit page per zgjidhje te menjehershme dhe te pajustifikuar te kontrates se punes etj.

‘’

Mospranimin e rekursit te paraqitur nga pala e paditur ndaj vendimit nr. 2215 date 22.10.2015 te Gjykatës Administrative te Apelit Tirane

TIRANE

31001-00741-00-2015

TERNA S.A-DEGA NE SHQIPERI Kundër. DREJTORIA E APELIMIT TATIMOR dhe D.R.T.T.P.MDHENJ

Anullimin e aktit administrative: Vendim nr.19737/1 prot., date 09.11.2012, te D.A.Tatimor

‘’

Kalimin e çështjes ne seance gjyqësore ne prani te palëve

TIRANE

31003-02026-00-2015

SHOQERIA "DIAMAND" SH.P.K Kundër. AGJENSIA E PROKURIMIT PUBLIK TIRANE, AVOKATURA E SHTETIT

Anullim vendimi nr.73329/2 date 11.11.2011 te Agjensise se Prokurimit Publik.

‘’

Mospranimin e rekursit te paraqitur nga pala paditëse Diamand shpk ndaj vendimit nr. 1382 date 10.06.2015 te Gjykatës Administrative te Apelit Tirane

PËRFUNDIMI i ÇËSHTJEVE ADMINISTRATIVE

“KOMPETENCE”

PËR SHQYRTIM NË DHOMË KËSHILLIMI

KOLEGJI ADMINISTRATIV

TRUPI GJYKUES

ASIM VOKSHI

ARBENA AHMETI

GENTIAN MEDJA

DATË 24 NENTOR 2022

NR

RRETHI

NR. AKT

PALËT NDËRGJYQËSE

OBJEKTI

RELATORI

PERFUNDIMI

TIRANE

31003-00317-00-2022

MARJAN RROKU- INSTITUCIONI I VUAJTJES SE DENIMEVE PENALE - PROKURORIA PRANE GJYKATES SE RRETHIT GJYQESOR MAT

Rivendosjen e te drejtave te burgosurit.

A. VOKSHI

Rregullimin e kompetencës lendore te gjykatave ne mosmarrëveshje, duke përcaktuar Gjykatën e Rrethit Gjyqësore Mat, si gjykate kompetente.

Prishjen e vendimit nr. 39 date 28.06.2022 te Gjykatës se Rrethit Gjyqësore Mat dhe dergimin e çështjes po asaj gjykate për vazhdimin gjykimit

PERFUNDIMI I ÇËSHTJEVE ADMINISTRATIVE

PËR SHQYRTIM NË DHOMË KËSHILLIMI

KOLEGJI ADMINISTRATIV

TRUPI GJYKUES

ASIM VOKSHI

ARBENA AHMETI

GENTIAN MEDJA

DATË 24 NENTOR 2022

NR

RRETHI

NR. AKT

PALËT NDËRGJYQËSE

OBJEKTI

RELATORI

PERFUNDIMI

GJYKATA KUSHTETUESE

31003-02407-00-2016

(revokim vendimi te kalimit ne s. gjyqësore)

SHOQËRIA “KARL GEGA KONSTRUKSION” SH.P.K (PADITËS) – BASHKIA TIRANË (E PADITUR)

Shfuqizimi si te papajtueshëm me Kushtetutën i vendimit nr. 00-2014-2304 (282), date 10.04.2014 te Kolegjit Administrativ te Gjykatës se Larte (Dhome këshillimi).

A. VOKSHI

Lenien ne fuqi te vendimit nr. 1921 date 21.10.2010 te Gjykatës se Apelit Tirane

GJYKATA KUSHTETUESE

31003-00004-00-2017

GJERGJ VLADI-, MINISTRIA E MBROJTJES. PRESIDENTI I REPUBLIKËS

Pagim shume

‘’

Shtyhet per ne nje date tjeter

TIRANE

31001-02065-00-2015

NDRICIM STOJKU Kundër. DREJTORIA E PERGJITHSHME E DOGANAVE

Shfuqizimin e vendimit nr .27136/3, dt 11.12.2014 "per pezullimin nga sherbimi civil" dhe vendimit nr 2 7136/6, dt 16.12.2014 te Komisionit Disiplinor ne Drejtorine e Përgjithshme te Doganave ''Per largimin nga shërbimi civil''. Kthimin ne pozicionin e mëparshëm te punes.

A. VOKSHI

Mospranimin e rekursit te paraqitur nga pala paditëse Diamand shpk ndaj vendimit nr. 1327 date 08.06.2015 te Gjykatës Administrative te Apelit Tirane

TIRANE

31001-00849-00-2015

"COMPAGNIE GERVAIS DANONE S.A Kundër. SHOQERIA "DUKAT D.D." dhe DREJETORIA E PERGJITHSHME E PATENTAVE DHE MARKAVE

Shfuqizimin e markës se shoqërisë "Dukat" nga DPP dhe Markave.

‘’

Shtyhet per ne nje date tjeter

PERFUNDIMI I ÇËSHTJEVE ADMINISTRATIVE

PËR SHQYRTIM NË DHOMË KËSHILLIMI

KOLEGJI ADMINISTRATIV

TRUPI GJYKUES

SOKOL SADUSHI

ASIM VOKSHI

ARBENA AHMETI

DATË 24 NENTOR 2022

NR

RRETHI

NR. AKT

PALËT NDËRGJYQËSE

OBJEKTI

RELATORI

PERFUNDIMI

TIRANE

31003-01338-00-2016

(Pranuar kërkesa për përshpejtim nga relatori i çështjes)

ORNELA MANSAKU Kundër. KESHILLI I MINISTRAVE dhe MINISTRIA E KULTURES , DREJTORIA RAJONALE E KULTURES DURRES

Ndryshimin e aktit administrativ vendimi i Këshillit te Ministrave nr. 727, dt 2.11.2014 "për shpronësimin për interes publik te pronareve te pasurive te paluajtshme, prone private qe preken nga moszbatimi i projektit" ndërhyrje e përkohshme dhe rehabilituese ne sheshin Nene Tereza" ne lidhje me vlerën e pronës se paditëses qe shpronësohet.

A. VOKSHI

Prishjen e vendimit nr. 1738 date 20.06.2016 te Gjykatës Administrative te Apelit dhe lënien ne fuqi te vendimit nr. 2151 date 22.04.2015 te Gjykatës Administrative te Shkalles se Pare Tirane

PERFUNDIMI I ÇËSHTJEVE ADMINISTRATIVE

PËR SHQYRTIM NË DHOMË KËSHILLIMI

KOLEGJI ADMINISTRATIV

TRUPI GJYKUES

ASIM VOKSHI

ARBENA AHMETI

SOKOL NGRESI

DATË 24 NENTOR 2022

NR

RRETHI

NR. AKT

PALËT NDËRGJYQËSE

OBJEKTI

RELATORI

PERFUNDIMI

SHKODER

31003-02378-00-2018

(Prishje –kthim)

PJETER CUNGELI, Kundër. (Trashëgimtaret e te ndjerit Tish Cungeli) JOLANDA KOLE CUNGELI, ELVIS TISH CUNGELI, ELISABETA TISH SHYTANI (CUNGELI) AVOKATURA E SHTETIT dhe ASHK SHKODER (ISH ZVRPP SHKODER )

Fshirjen e regjistrimit te pasurise Nr.5/630 e ndodhur ne ZK 8563 e regjistruar ne emer te Tish Cungeli me dt.02/08/2013 si regjistrim i kundraligjshem

A VOKSHI

Prishjen e vendimit nr.2157 date 28.05.2018 te Gjykatës Administrative te Apelit dhe kthimin e çështjes për rishqyrtim ne po ate gjykate por me tjetër trup gjykues

PËRFUNDIM I ÇËSHTJEVE ADMINISTRATIVE

“REVOKIME”

PËR SHQYRTIM NË DHOMË KËSHILLIMI

KOLEGJI ADMINISTRATIV

TRUPI GJYKUES

ASIM VOKSHI

ARBENA AHMETI

GENTIAN MEDJA

DATË 24 NENTOR 2022

NR

RRETHI

NR. AKT

PALËT NDËRGJYQËSE

OBJEKTI

RELATORI

PERFUNDIMI

1

TIRANE

31001-00390-00-2015

MALIQ MALIQI Kundër. KOMITETI SHQIPTAR I BIRESIMIT

Shfuqizim urdhri te Komiteti Shqiptar te Birësimeve dhe vendimit te Shërbimit Civil.

A. VOKSHI

Mospranimin e rekursit te paraqitur nga pala e paditur Komiteti Shqiptar i Birësimit ndaj vendimit nr. 3641date 02.10.2014 te Gjykatës Administrative te Apelit Tirane

PËRFUNDIM I ÇËSHTJEVE ADMINISTRATIVE

PËR SHQYRTIM NË DHOMË KËSHILLIMI

KOLEGJI ADMINISTRATIV

TRUPI GJYKUES

ASIM VOKSHI

ARBENA AHMETI

GENTIAN MEDJA

DATË 24 NENTOR 2022

NR

RRETHI

NR. AKT

PALËT NDËRGJYQËSE

OBJEKTI

RELATORI

PERFUNDIMI

TIRANE

31003-01938-00-2018

SHPETIM CIBAKU Kundër. INSPEKTORIATI I MBROJTJES SE TERRITORIT, BASHKISE TIRANE

Anullimi i vendimit nr. 223, date 26.01.2017, me nr. serie 000223 i IMT Bashkia Tirane. Sigurimin e padisë përmes pezullimit te ekzekutimit vendimit deri ne përfundim te gjykimit. Dhënien e vendimit me ekzekutim te përkohshëm për te eliminuar çdo dem nga vonesat ne ekzekutim.

A. VOKSHI

Prishjen e vendimit nr. 92 date 17.05.2018 te Gjykatës Administrative te Apelit dhe lenie nen fuqi te vendimit date 14.02.2022

TIRANE

31001-02680-00-2018

SHOQERIA "VARAKU - E" SH.P.K dhe SHOQERIA "CAUSHI" SH.P.K Kundër. AUTORITETI RRUGOR SHQIPTAR, KONTROLLI I LARTE I SHTETIT

Shfuqizimin e akteve administrative shkresës nr. 1649/9, date 09.03.2016 dhe shkresës nr. 1649, date 09.03.2016 "Lajmërim për shpërblim demi". Sigurimin e padisë.

‘’

Mospranimin e rekursit te paraqitur nga pala paditëse ndaj vendimit nr. 115 date 29.06.2018 te Gjykatës Administrative te Apelit Tirane

VLORE

31003-00037-00-2018

BESMIRA OSMANI Kundër. ZYRA ARSIMORE SKRAPAR

Konstatimin e pavlefshmerise se aktit administrativ, vendim nr.77, dt./02/09/2013 "Per ndërprerje te marrëdhënies se punës" si dhe zgjidhje e kontratës se punës kryer ne kohe te papërshtatshme. Detyrimi i pales se paditur te paguaje pagën per periudhën nga data e ndërprerjes se pagesave Korrik 2013 deri ne datën e rikthimit ne punën e mëparshme etj.

‘’

Mospranimin e rekursit te paraqitur nga pala paditëse Besmira Osmani ndaj vendimit nr. 298 date 01.02.2017 te Gjykatës Administrative te Apelit Tirane

KORÇE

31003-00364-00-2018

ASHK (ISH INSTITUCIONI I PREFEKTIT TE QARKUT KORÇE) Kundër. JULIAN KALEMI, AVOKATURA E SHTETIT

Konstatimin si absolutisht te pavlefshëm te aktit te marrjes se tokës ne pronësi me nr.89, dt. 27/09/2000, lëshuar ne emër te Z. Avdyl Kalemi për parcelat me nr.pasurie 9/67, 9/79, 9/81, 8/123 me siperfaqe totale 12.000 m2, kalimin e sipërfaqes ne pronësi te shtetit

‘’

Mospranimin e rekursit te paraqitur nga Avokatura e Shtetit ndaj vendimit nr. 4415 date 25.10.2017 te Gjykatës Administrative te Apelit Tirane

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte