Vendimet dhe botimi i tyre

Vendimet e Gjykatës së Lartë shpallen të arsyetuara jo me vonë se 30 ditë nga përfundimi i shqyrtimit gjyqësor. Këto vendime, së bashku me mendimet e pakicës, janë të disponueshme për palët e interesuara nëpërmjet:

  • Paraqitjes në Sekretarinë Gjyqësore të Gjykatës së Lartë, në oraret e caktuar dhe kundrejt pagesës së tarifës përkatëse.
  • Konsultimit të faqes zyrtare të Gjykatës së Lartë www.gjykataelarte.gov.al
  • Buletineve Periodike të Gjykatës së Lartë.
  • Konsultimit, krahas burimeve të tjera të mësipërme, të Fletores Zyrtare, për vendimet e Kolegjeve të Bashkuara, që kanë njësuar ose ndryshuar praktikën gjyqësore.
Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte