• 1
  Sallë gjyqi
 • 2
  Salla e Mbledhjeve te gjyqtareve
 • 3
  Gjykata e Lartë
 • 4
  SALLA E KOLEGJEVE TE BASHKUARA

Vendimet dhe botimi i tyre

Vendimet e Gjykatës së Lartë shpallen të arsyetuara jo me vonë se 30 ditë nga përfundimi i shqyrtimit gjyqësor. Këto vendime, së bashku me mendimet e pakicës, janë të disponueshme për palët e interesuara nëpërmjet:

 • Paraqitjes në Sekretarinë Gjyqësore të Gjykatës së Lartë, në oraret e caktuar dhe kundrejt pagesës së tarifës përkatëse.
 • Konsultimit të faqes zyrtare të Gjykatës së Lartë www.gjykataelarte.gov.al
 • Buletineve Periodike të Gjykatës së Lartë.
 • Konsultimit, krahas burimeve të tjera të mësipërme, të Fletores Zyrtare, për vendimet e Kolegjeve të Bashkuara, që kanë njësuar ose ndryshuar praktikën gjyqësore.
Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte