Struktura dhe Klasifikimi

Nr.

Funksioni / Pozicioni

Numri

Klasa

Kategoria

I.

KRYETARI I GJYKATËS

1

Ligj

II.

Zv/KRYETARI I GJYKATËS

1

Ligj

III.

Kabineti i Kryetarit

4

Drejtor

1

I

I-a

Këshilltar

2

I

I-b

Sekretare

1

VKM nr. 187 dt.08.03.2017

IV.

TRUPA GJYQËSORE

17

Ligj

V.

KANCELARI

1

II

II-a

VI.

NJËSIA SHËRBIMIT LIGJOR

34

VII.

QENDRA E DOKUMENTACIONIT

9

Ligj

Drejtor

1

II

II-b

1.

Sektori i Publikimit dhe i Statistikave

4

Pergjegjes sektori

1

III

III-a

Specialist

3

III

III-b

2.

Sektori i kerkimit ligjor dhe biblioteka

4

Specialist

4

III

III-b

VIII.

DREJTORIA E ADMINISTRIMIT GJYQESOR

26

Kryesekretar

1

III

III-a

1.

Sekretaria gjyqësore dhe rregjistrimit të çështjeve

25

Pergjegjes sektori

1

III

III-a

Sekretare gjyqësore

21

III

III-b

Sekretare gjyqësore

1

IV

IV-a

Specialist protokolli

1

III

III-b

Specialist arkive

1

III

III-b

IX.

DREJTORIA E MARRËDHËNIEVE ME PUBLIKUN DHE ME JASHTE

6

Drejtor

1

II

II-b

1.

Sektori i Marrëdhënieve me Publikun dhe Median

2

Specialist

2

III

III-b

2.

Sektori i Marredhenieve me Jashte

3

Përgjegjës sektori

1

III

III-a

Specialist

2

III

III-b

X.

DREJTORIA BURIMEVE NJEREZORE, FINANCIARE DHE SHERBIMEVE

35

Drejtor

1

II

II-b

1.

Sektori i burimeve njerëzore dhe shërbimeve

31

Specialist personeli

1

III

III-b

Specialist shërbimesh

1

III

III-b

Specialist protokolli

1

III

III-b

Magazinier

1

VII+ 5340 lekë

Shofer për Kryetarin

2

VII + 13500 lekë

Shoferë për Gjyqtarët

18

VI+ 9500 lekë

Shofer administrate

1

V

Shofer korrier

1

VI

Teknik mirëmbajtje

1

VII + 5340 vështirësi

Punonjës pastrimi

4

III+ 5340 vështirësi

2.

Sektori i financës dhe buxhetit

3

Përgjegjës sektori

1

III

III-a

Specialist finance

2

III

III-b

XIV.

DREJTORIA E TEKNOLOGJISE SE INFORMACIONIT DHE SIGURISE

11

Drejtor

1

II

II-b

1.

Sektori IT

3

Specialist IT

3

III

III-b

2.

Sektori i sigurise

7

Përgjegjës sektori

1

III

III-a

Specialist sigurie

3

III

III-b

Punonjës rendi

3

VIII+5340 lekë veshtiresi

TOTAL

145

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte