Struktura dhe Klasifikimi

Nr. Funksioni / Pozicioni Numri Klasa Kategoria
I. KRYETARI I GJYKATËS 1 Ligj
II. Zv/KRYETARI I GJYKATËS 1 Ligj
III. Kabineti i Kryetarit 4
Drejtor 1 I I-1
Këshilltar 2 I I-3
Sekretare 1 VKM nr. 325/2023
IV. TRUPA GJYQËSORE 17 Ligj
V. KANCELARI 1 I I-4
VI. NJËSIA SHËRBIMIT LIGJOR 34
VII. QENDRA E DOKUMENTACIONIT 9
Drejtor 1 II II-2
1 Sektori i Publikimit dhe i Statistikave 4
Pergjegjes sektori 1 III III-1
Specialist 3 IV IV-1
2 Sektori i kerkimit ligjor dhe biblioteka 4
Specialist 4 IV IV-1
VIII. DREJTORIA E ADMINISTRIMIT GJYQESOR 26
Kryesekretar 1 III III-1
1 Sekretaria e regjistrimit te ceshtjeve 25
Pergjegjes sektori 1 III III-1
Sekretare gjyqësore 21 IV IV-1
Sekretare gjyqësore 1 IV IV-2
Specialist protokolli 1 IV IV-1
Specialist arkive 1 IV IV-1
IX. DREJTORIA E MARRËDHËNIEVE ME PUBLIKUN DHE ME JASHTE 6
Drejtor 1 II II-2
1 Sektori i Marrëdhënieve me Publikun dhe Median 2
Specialist 2 IV IV-1
2 Sektori i Marredhenieve me Jashte 3
Përgjegjës sektori 1 III III-1
Specialist 2 IV IV-1
X . DREJTORIA BURIMEVE NJEREZORE, FINANCIARE DHE SHERBIMEVE 35
Drejtor 1 II II-2
1 Sektori i burimeve njerëzore dhe shërbimeve 31
Specialist personeli 1 IV IV-1
Specialist shërbimesh 1 IV IV-1
Specialist protokolli 1 IV IV-1
Magazinier 1 VI+6000 lekë
Shofer për Kryetarin 2 VI + 13500 lekë
Shoferë për Gjyqtarët 18 V + 9500 lekë
Shofer administrate 1 IV + 6000 lekë
Shofer korrier 1 V + 6000 lekë
Punonjës mirëmbajtje 1 VI + 11500 lekë
Punonjës pastrimi 4 II + 6000 lekë
2 Sektori i financës dhe buxhetit 3
Përgjegjës sektori 1 III III-1
Specialist finance 2 IV IV-1
XIV. DREJTORIA E TEKNOLOGJISE SE INFORMACIONIT DHE SIGURISE 11
Drejtor 1 II II-2
1 Sektori IT 3
Specialist IT 3 IV IV-1
2 Sektori i sigurise 7
Përgjegjës sektori 1 III III-1
Specialist sigurie 4 IV IV-1
Punonjes rendi 2 VII + 6000 lekë
TOTAL 145

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte