Rreth autoritetit Kuadri ligjor Informacion mbi buxhetin e KED
Sistemi i mbrojtjes së informacionit, llojet dhe format e dokumenteve Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve Informacione/dokumente që kërkohen më shpesh
Koordinatori për të drejtën e informimit

Sistemi i mbrojtjes së informacionit, llojet dhe format e dokumenteve

Ruajtja e dokumentacionit në sistemin arkivor të institucionit bëhet në përputhje me kuadrin ligjor. Për më shumë, referojuni Ligjit nr 9154, për arkivat; si mëposhtë:

http://www.dap.gov.al/images/LegjislacioniAP/Ligj_Nr.9154_dat%C3%AB_6.11.2003_Per_arkivat.pdf

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte