Programi i Transparencës

Rreth autoritetit Kuadri ligjor rregullator Informacion mbi buxhetin dhe procedurat e prokurimit të Gjykatës së Lartë
Procedurat/mekanizmat për të dhënë mendime lidhur me procesin e hartimit të akteve ligjore/nënligjore, politikave publike apo në lidhje me ushtrimin e funksioneve të Gjykatës së Lartë Sistemi i mbrojtjes se informacionit, llojet dhe format e dokumentave Regjistri i Kërkesave dhe i përgjigjeve
Shërbimet që ofrohen nga Gjykata e Lartë Informacione/dokumente që kërkohen më shpesh Mekanizmat kontrollues dhe monitorues që veprojnë mbi Gjykatën e Lartë
E drejta për t'u informuar dhe për t'u ankuar

Si të komunikojmë me Gjykatën e Lartë

Gjykata e Lartë jep informacion për publikun nëpërmjet:

  1. Faqes sonë të internetit www.gjykataelarte.gov.al dhe numrave përkatës të telefonit;
  2. Administratës Gjyqësore, e cila nëpërmjet nëpunësve të sekretarisë gjyqësore dhe arkivit, informon personat e interesuar mbi statusin e dosjes gjyqësore.
  3. Afishimit të listave të gjyqeve në tabelën përkatëse vendosur në hyrjen e gjykatës.
  4. Sektorit të Marrëdhënieve me Publikut dhe Median. Media e shkruar dhe audiovizuale duhet të kontaktojë me këtë sektor për ushtrimin e veprimtarisë së saj në ambientet e Gjykatës së Lartë.

Personat e interesuar, për më tepër mund ti drejtohen Gjykatës së Lartë në:

Adresa: Rruga "Ibrahim Rugova" Tiranë

Webpage: www.gjykataelarte.gov.al
Tel: 04 2257302
E-mail:
ida.vodica@gjykataelarte.gov.al
Orar pritje: Çdo ditë nga ora 13:00-15:00

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte