Shpallje per vend te lire pune Specialiste per Protokoll - Arkiv

REPUBLIKA E SHQIPËRISË

GJYKATA E LARTË

SEKTORI I PERSONELIT DHE SHËRBIMEVE

SHPALLJE PËR LEVIZJE PARALELE DHE PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE (SPECIALIST/E)

Lloji i diplomës “Shkenca juridike”

Niveli minimal i diplomës “Master Profesional”

Në zbatim të nenit 22 dhe të nenit 25, të ligjit nr. 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të Kreut II, III, IV dhe VII, të Vendimit nr. 243, datë 18.03.2015, të Këshillit të Ministrave, Gjykata e Lartë shpall procedurat e lëvizjes paralele dhe të pranimit në shërbimin civil për kategorinë ekzekutive, për pozicionin:

· 1 (një) Specialist/e Protokoll - Arkive, në Sektorin e Administrimit Gjyqësor, me kategorinë III-b.

Pozicionet më sipër, u afrohen fillimisht nëpunësve civilë të së njëjtës kategori për procedurën lëvizjes paralele! Vetëm në rast se nga këto pozicione, në përfundim të procedurës së lëvizjes paralele, rezulton se ende ka pozicione vakante, ato janë të vlefshme për konkurrimin nëpërmjet procedurës së pranimit në shërbimin civil për kategorinë ekzekutive.

Për të dy procedurat (lëvizje paralele dhe pranim në shërbimin civil në kategorinë ekzekutive) aplikohet në të njëjtën kohë!

Afati për dorëzimin e dokumentave për LËVIZJE PARALELE

20 Tetor 2016

Afati për dorëzimin e dokumentave për PRANIM NË SHËRBIMIN CIVIL

25 Tetor 2016

Përshkrimi përgjithësues i punës për pozicionin si më sipër është:

1. Zbaton aktet ligjore e nënligjore që kanë të bëjnë me fondin arkivor dhe arkivat në Republikën e Shqipërisë.

2. Të lëshojë kopje të vendimeve të arkivit të Gjykatës së Lartë, të cilat njësohen nga Përgjegjësja e Sektorit të Administrimit Gjyqësor.

3. Zyra e arkivit, ruan fashikujt gjyqësor penal në rastet kur Gjykata e Lartë ushtron juridiksionin fillestar. Zyra e arkivës ruan dosjet e çështjeve me objekt rishikimi të vendimeve civile dhe penale. Kjo zyrë, drejton plotësimin, ruajtjen, përgatitjen e dhënien për shfrytëzim të dokumentave, ndjek zbatimin e dispozitave për punën me dokumentat, merr masat për evakuimin për raste fatkeqësish.

4. Dorëzon, sipas rregullave të Arkivit Qendror të Shtetit dokumentat me afat ruajtje të përhershëm.

5. Asgjëson dokumentat me afat ruajtje të përkohëshme, sipas afateve, me komision, sipas rregullave të caktuara.

6. Të mbajë protokollin e korrespondencën zyrtare, të zakonshme ose të klasifikuar, në përputhje me dispozitat përkatëse ligjore dhe normative në fuqi në fushën e informimit publik, informacionit të klasifikuar dhe arkivës.

7. Të mirëmbajë gjithë dokumentacionin dhe të kujdeset për sigurimin e kushteve për organizimin dhe mirëadministrimin e dokumentacionit që ndodhet në Zyrën e Protokollit dhe Arkivit.

8. Të dërgojë dosjet gjyqësore penale, civile dhe administrative të përfunduara, si dhe vendimet gjyqësore për çështjet e përfunduara, pranë gjykatave përkatëse.

9. Të kujdeset për hapjen, mbajtjen dhe ruajtjen e regjistrave, të cilat plotësohen me shkrim të qartë, të pastër dhe të lexueshëm ose në formatin elektronik.

10. Komunikimi me publikun sipas orarit dhe rregullave të përcaktuara (çdo ditë prej orës 13.00 deri në orën 15.00), në zbatim të standardeve të sjelljes etike, në shërbimet me publikun.

1 LËVIZJA PARALELE

Kanë të drejtë të aplikojnë për këtë procedurë vetëm nëpunësit civilë të së njëjtës kategori, në të gjitha institucionet pjesë e shërbimit civil.

1.1 KUSHTET PËR LËVIZJEN PARALELE DHE KRITERET E VEÇANTA

Kandidatët duhet të plotësojnë kushtet për lëvizjen paralele si vijon :

a- Të jetë nëpunës civil i konfirmuar, brenda së njëjtës kategori.

b- Të mos ketë masë disiplinore në fuqi.

c- Të ketë të paktën vlerësimin e fundit “mirë” apo “shumë mirë”.

Kandidatët duhet të plotësojnë kërkesat e posaçme si vijon:

d- Të zotërojë një diplomë “Mastër profesional” në studimet e larta universitare, në Fakultetin e Drejtësisë. Edhe diploma “Bachelor” duhet të jetë në të njëjtën fushë.

e- Të njohë gjuhën angleze ose të një gjuhe tjetër të BE-së.

f- Të ketë njohuri shumë të mira praktike në përdorimin e programeve të kompjuterit.

1.2 DOKUMENTACIONI, MËNYRA DHE AFATI I DORËZIMIT

Kandidatët duhet të plotësojnë pranë Sektorit të Personelit dhe Shërbimeve, të Gjykatës së Lartë, dokumentat si më poshtë:

a- Jetëshkrimi i plotësuar në përputhje me dokumentin tip që e gjeni në linkun:

http://dap.gov.al/vende -vakante/udhëzime-dokumenta/219-udhëzime-dokumenta.

b- Fotokopje e diplomës (përfshirë edhe diplomën Bachelor).

c- Fotokopje e librezës së punës (të gjitha faqet që vertetojnë eksperiencën në punë).

d- Fotokopje e letërnjoftimit (ID).

e- Vertetimin e gjendjes shëndetësore.

f- Vertetimin e gjendjes gjyqësore.

g- Vlerësimet e fundit nga eprori direkt.

h- Vërtetimin nga institucioni që nuk ka masë disiplinore në fuqi

i- Çdo dokumentacion tjetër që vërteton trajnimet, kualifikimet, arsimin shtesë, vlerësimet pozitive apo të tjera të përmendura në jetëshkrimin tuaj.

Dokumentat duhet të dorëzohen me postë apo drejtpërsëdrejti në zyrën e Protokollit, të Gjykatës së Lartë, brenda datës 20 Tetor 2016.

1.3 REZULTATET PËR FAZËN E VERIFIKIMIN PARAPRAK

Në datën 21 Tetor 2016, Sektori i Personelit dhe Shërbimeve, do të shpallë në portalin “Shërbimi Kombëtar i Punësimit”, në faqen zyrtare të internetit të Gjykatës së Lartë, si dhe në tendën e afishimeve të njoftimeve për publikun, listën e kandidatëve që plotësojnë kushtet e lëvizjes paralele dhe kriteret e veçanta, si dhe datën, vendin dhe orën e saktë ku do të zhvillohet intervista.

Në të njëjtën datë kandidatët që nuk plotësojnë kushtet e lëvizjes paralele dhe kriteret e veçanta do të njoftohen individualisht për shkaqet e moskualifikimit ( nëpërmjet adresës së e-mail).

1.4 FUSHAT E NJOHURIVE, AFTËSITË DHE CILËSITË MBI TË CILAT DO TË ZHVILLOHET INTERVISTA

Kandidatët do të vlerësohen në lidhje me:

a- Njohuritë për Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë;

b- Ligjin nr.8588, datë 15.03.2000, “Për organizimin e funksionimin e Gjykatës së Lartë të Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar;

c- Ligji nr. 9154, datë 06.11.2003 “Për Arkivat”.

d- Ligji nr.152/2013, “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar;

e- Ligji nr. 9131, datë 08.09.2003 “Për rregullat e etikës në administratën publike”.

f- Ligji nr. 119/2014 “Për të drejtën e informimit për dokumentet zyrtare”.

1.5 MËNYRA E VLERËSIMIT TË KANDIDATËVE

Kandidatët do të vlerësohen në lidhje me dokumentacionin e dorëzuar:

Kandidatët do të vlerësohen për përvojën, trajnimet apo kualifikimet e lidhura me fushën, si dhe çertifikimin pozitiv. Totali i pikëve për këtë vlerësim është 40 pikë.

Kandidatët gjatë intervistës së strukturuar me gojë do të vlerësohen në lidhje me:

a- Njohuritë, aftësitë, kompetencën në lidhje me përshkrimin e pozicionit të punës.

b- Eksperiencën e tyre të mëparshme.

c - Motivimin, aspiratat dhe pritshmëritë e tyre për karrierën.

Totali i pikëve për këtë vlerësim është 60 pikë.

Më shumë detaje në lidhje me vlerësimin me pikë, metodologjinë e shpërndarjes së pikëve, menyrën e llogaritjes së rezultatit përfundimtar i gjeni në Udhëzimin nr. 2, datë 27.03.2015, të Departamentit të Administratës Publike “ www.dap.gov.al ”.

http://dap.gov.al/2014-03-21-12-52-44/udhëzime/426-udhezim-nr-2-date-27-03-2015

1.6 DATA E DALJES SË REZULTATEVE TË KONKURIMIT DHE MËNYRA E KOMUNIKIMIT

Në përfundim të vlerësimit të kandidatëve, informacioni për fituesin do të shpallet në faqen zyrtare të internetit të Gjykatës së Lartë, në portalin “Shërbimi Kombëtar i Punësimit” dhe në tendën e afishimeve të njoftimëve për publikun.

2. PRANIMI NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE

Vetëm në rast se nga pozicionet e renditura në fillim të kësaj shpalljeje, në përfundim të procedurës së lëvizjes paralele, rezulton se ende ka pozicione vakante, këto pozicione janë të vlefshme për konkurrim nëpërmjet procedurës së pranimit në shërbimin civil për kategorinë ekzekutive. Këtë informacion do ta merrni në faqen e internetit të Gjykatës së Lartë, në portalin “Shërbimi Kombëtar i Punësimit” duke filluar nga data 03 Nëntor 2016.

2.1 KUSHTET QË DUHET TË PLOTËSOJË KANDIDATI NË PROCEDURËN E

PRANIMIT NË SHËRBIMIN CIVIL DHE KRITERET E VEÇANTA

Për këtë procedurë kanë të drejtë të aplikojnë të gjithë kandidatët jashtë sistemit të shërbimit civil, që plotësojnë kërkesat e përgjithshme sipas nenit 21, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar.

Kushtet që duhet të plotësojnë kandidati në procedurën e pranimit në shërbimin civil janë:

a- Të jetë shtetas shqiptar;

b- Të ketë zotësi të plotë për të vepruar;

c- Të zotërojë gjuhën shqipe, të shkruar dhe të folur;

d- Të jetë në kushte shëndetësore që e lejojnë të kryejë detyrën përkatëse;

e- Të mos jetë i dënuar me vendim të formës së prerë për kryerjen e një krimi apo për kryerjen e një kundërvajtjeje penale me dashje;

f- Ndaj tij të mos jetë marrë masë disiplinore e largimit nga shërbimi civil, që nuk është shuar sipas ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar.

Kandidatët duhet të plotësojnë kriteret e veçanta si vijon:

g- Të zotërojë një diplomë “Master profesional” në studimet e larta universitare, në Fakultetin e Drejtësisë. Edhe diploma “Bachelor” duhet të jetë në të njëjtën fushë. Diplomat, të cilat janë marrë jashtë vendit, duhet të jenë njohur paraprakisht pranë institucionit përgjegjës për njesimin e diplomave, sipas legjislacionit në fuqi.

h- Të ketë përvojë pune të paktën 1 (një) vit.

i- Të njohë gjuhën angleze ose të një gjuhe të BE. .

j- Të ketë njohuri shumë të mira praktike në përdorimin e kompjuterit.

2.2 DOKUMENTACIONI, MËNYRA DHE AFATI I DORËZIMIT

Kandidatët që aplikojnë duhet të dorëzojnë dokumentat si më poshtë:

a- Jetëshkrimi i plotësuar në përputhje me dokumentin tip që e gjeni në linkun:

http://dap.gov.al/vende -vakante/udhëzime-dokumenta/219-udhëzime-dokumenta.

b- Fotokopje e diplomës (përfshirë edhe diplomën Bachelor).

c- Fotokopje e librezës së punës (të gjitha faqet që vertetojnë eksperiencën në punë).

d- Fotokopje e letërnjoftimit (ID).

e- Vertetimin e gjendjes shëndetësore.

f- Vertetimin e gjendjes gjyqësore.

g- Çdo dokumentacion tjetër që vërteton trajnimet, kualifikimet, arsimin shtesë, vlerësimet pozitive apo të tjera të përmendura në jetëshkrimin tuaj.

h- Vertetimin nga institucioni i fundit ku ka punuar, që nuk ka masë disiplinore në fuqi.

Aplikimi dhe dorëzimi i dokumentave më sipër për procedurën e pranimit në kategorinë ekzekutive duhet të bëhet brenda datës 25 Tetor 2016.

2.3 REZULTATET PËR FAZËN E VERIFIKIMIT PARAPRAK

Në datën 03 Nëntor 2016, Sektori i Personelit dhe Shërbimeve, do të shpallë në faqen zyrtare të internetit të Gjykatës së Lartë, në portalin “Shërbimi Kombëtar i Punësimit”, në tendën e informimit për publikun, listën e kandidatëve që plotësojnë kushtet dhe kërkesat e posaçme e pranimit në kategorinë ekzekutive, si dhe datën, vendin dhe orën e saktë ku do të zhvillohet testimi me shkrim dhe intervista

Në të njëjtën datë kandidatët që nuk plotësojnë kushtet e pranimit në kategorinë ekzekutive dhe kriteret e veçanta do të njoftohen individualisht në mënyrë elektronike, për shkaqet e moskualifikimit (nëpërmjet adresës së e-mail ose me celular).

2.4 FUSHAT E NJOHURIVE, AFTËSITË DHE CILËSITË MBI TË CILAT DO TË

ZHVILLOHET TESTIMI ME SHKRIM DHE INTERVISTA

Kandidatët do të testohen me shkrim në lidhje me:

a- Njohuritë për Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë;

b- Ligjin Nr. 8588, datë 15.03.2000, “Për organizimin e funksionimin e Gjykatës së Lartë të Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar;

c- Ligjin Nr. 9154, datë 06.11.2003 “Për Arkivat”.

d- Ligjin Nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar;

e- Ligjin Nr. 9131, datë 08.09.2003 “Për rregullat e etikës në administratën publike”.

f- Ligjin Nr. 119/2014 “Për të drejtën e informimit për dokumentet zyrtare”.

Kandidatët gjatë intervistës së strukturuar me gojë do të vlerësohen në lidhje me:

a- Njohuritë, aftësitë, kompetencën në lidhje me përshkrimin e pozicionit të punës.

b- Eksperiencën e tyre të mëparshme.

c- Motivimin, aspiratat dhe pritshmëritë e tyre për karrierën.

2.5 MËNYRA E VLERËSIMIT TË KANDIDATËVE

Kandidatët do të vlerësohen në lidhje me:

a- Vlerësimin me shkrim, deri në 60 pikë;

b- Intervistën e strukturuar me gojë që konsiston në motivimin, aspiratat dhe pritshmëritë e tyre për karrierën, deri në 25 pikë;

c- Jetëshkrimin, që konsiston në vlerësimin e arsimimit, të përvojës e të trajnimeve, të lidhura me fushën, deri në 15 pikë;

Më shumë detaje në lidhje me vlerësimin me pikë, metodologjinë e shpërndarjes së pikëve, mënyrën e llogaritjes së rezultatit përfundimtar i gjeni në Udhëzimin nr. 2, datë 27.03.2015, të Departamentit të Administratës Publike “ www.dap.al”.

http://dap.gov.al/2014-03-21-12-52-44/udhëzime/426-udhëzim-nr-2-date-27-03-2015

2.6 DATA E DALJES SË REZULTATEVE TË KONKURIMIT DHE MËNYRA E KOMUNIKIMIT

Në përfundim të vlerësimit të kandidatëve, Sektori i Personelit dhe Shërbimeve, pranë Gjykatës së Lartë, do të shpallë fituesin në faqen zyrtare, në tendën e njoftimit për publikun, si dhe në portalin “Shërbimi Kombëtar i Punësimit”. Të gjithë kandidatët pjesëmarrës në këtë procedurë do të njoftohen individualisht në mënyrë elektronike për rezultatet (nëpërmjet adresës së e-mail).Të gjithë kandidatët që aplikojnë për procedurën e pranimit në shërbimin civil për kategorinë ekzekutive, do të marrin informacion në faqen zyrtare të Gjykatës së Lartë, në portalin “Shërbimi Kombëtar i Punësimit”, për fazat e mëtejshme të procedurave së pranimit në shërbimin civil të kategorisë ekzekutive:

- Për datën e daljes së rezultateve të verifikimit paraprak;

- Datën, vendin dhe orën ku do të zhvillohet konkurrimi;

Për të marrë këtë informacion, kandidatët duhet të vizitojnë në mënyrë të vazhdueshme faqen e internetit të Gjykatës së Lartë, si dhe në portalin “Shërbimi Kombëtar i Punësimit” duke filluar nga data 03 Nëntor 2016.

Për sqarime, mund të kontaktoni me numrin e telefonit 04 22 57 308 ose në adresën:

Gjykata e Lartë, Rruga: “Ibrahim Rrugova”,Tiranë.

Tiranë me 10.10.2016

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte