Shpallje fituesi në pozicionin e lirë të vendit të punës "Specialist në Sektorin e Rregjistrimit"

REPUBLIKA E SHQIPERISE

GJYKATA E LARTE

SEKTORI I PERSONELIT DHE SHËRBIMEVE

 

Tiranë, më 18.06.2015

Në zbatim të nenit 22, të ligjit nr. 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të Kreut IV-të, të Vendimit nr. 243, datë 18.03.2015, të Këshillit të Ministrave “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, Gjykata e Lartë:

NJOFTON:

Në përfundim të procedurave të konkurrimit për pranim në shërbimin civil në kategorinë ekzekutive, në pozicionin e lirë të vendit të punës “Specialist/e në Sektorin e Regjistrimit”, të zhvilluar me datën 17.06.2015, u shpallën fituesit kandidatët e mëposhtëm:

Znj. Fabjola Muhameti, me 77, 6 pikë.

Znj. Stela Fama, me 71, 2 pikë.

NJËSIA PËRGJEGJËSE

SEKTORI I PERSONELIT DHE SHËRBIMEVE

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte