Shpallje fituesi në pozicionin e lirë të vendit të punës "Specialist në Sektorin e Administrimit Gjyqësor"

REPUBLIKA E SHQIPERISE

GJYKATA E LARTE

SEKTORI I PERSONELIT DHE SHËRBIMEVE

 

Tiranë, më 07.04.2015

Në zbatim të nenit 22, të ligjit nr. 152/2013 “Për nëpunësin civil”, si dhe të Kreut VI-të, të Vendimit nr. 143, datë 12.03.2014, të Këshillit të Ministrave “Për procedurat e rekrutimit, të përzgjedhjes, të periudhës së provës, të lëvizjes paralele e të ngritjes në detyrë për nëpunësit civilë të kategorisë ekzekutive, të ulët dhe të mesme drejtuese”, Gjykata e Lartë:

NJOFTON:

Në përfundim të procedurave të konkurrimit nga jashtë për shërbimin civil, në pozicionin e lirë të vendit të punës “Specialist në Sektorin e Administrimit Gjyqësor”, të zhvilluar me datën 03.04.2015, u shpall fitues kandidatja e mëposhtme:

Teuta Nuredin me 79,4 pikë.

Duke ju falenderuar për bashkëpunimin,

NJËSIA PËRGJEGJËSE

SEKTORI I PERSONELIT DHE SHËRBIMEVE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte