Shpallje e fituesit në pozicionin Specialist/e në Sektorin e Regjistrimit

REPUBLIKA E SHQIPERISE

GJYKATA E LARTE

SEKTORI I PERSONELIT DHE SHËRBIMEVE

 

Tiranë, më 06.07.2016

Në zbatim të nenit 22, të ligjit nr. 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i nryshuar, si dhe të Kreut të II-të dhe të VI-të, të Vendimit nr. 243, datë 18.03.2015, të Këshillit të Ministrave “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, Gjykata e Lartë:

NJOFTON:

- Në përfundim të procedurave të konkurrimit nga jashtë për shërbimin civil, në pozicionin e lirë të vendit të punës “Specialiste në Sektorin e Regjistrimit”, të zhvilluar me datën 04.07.2016, u shpall fitues kandidatja e mëposhtëme:

1. Erjola Pylli me 78,4 pikë.

NJËSIA PËRGJEGJËSE

SEKTORI I PERSONELIT DHE SHËRBIMEVE

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte