Procedimet paragjykimore

Procedurat paragjykimore përfshijnë rastet kur gjatë shqyrtimit të çështjes kolegji ose Kolegjet e Bashkuara të Gjykatës së Lartë, në dhomë këshillimi ose në seancë gjyqësore, mund të vendosin t’i drejtohen GjEDNJ-së ose gjykatave të tjera ndërkombëtare sipas detyrimeve që rrjedhin nga marrëveshjet ndërkombëtare të rati­ kuara nga Republika e Shqipërisë.

§ Në këto raste, kolegji ose Kolegjet e Bashkuara vendosin pezullimin e shqyrtimit të çështjes. Vendimi i pezullimit zgjat deri në marrjen e vendimit nga gjykata ndërkombëtare.

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte