gjykata e larte_new politics logo_presentation_017_copy_2
DREJTORIA E MARRËDHËNIEVE ME PUBLIKUN (MEDIAN) DHE ME JASHTË

Tiranë, 10.02.2023

NJOFTIM PËR MEDIAN

Gjykata e Lartë e Republikës së Shqipërisë, në 10 shkurt 2023, paraqiti raportin vjetor për veprimtarinë e saj gjatë 2022.

Fokusi kryesor i këtij raporti ishte pasqyrimi i ecurisë së vendimmarrjes gjatë një viti mjaft dinamik sa i takon plotësimit të përbërjes së kësaj Gjykate me 6 (gjashtë) gjyqtarë të rinj si edhe këshilltarë ligjorë e staf ndihmës. Sfida kryesore gjatë vitit 2022, e cila do të mbartet edhe në vitet në vijim, mbetet koordinimi i masave organizative dhe institucionale në funksion të rritjes së efektivitetit të vendimmarrjes së kësaj gjykate.

Masat organizative dhe administrative të ndërmarra nga Gjykata e Lartë më herët si edhe përgjatë vitit 2022, kanë prodhuar efekte pozitive në veprimtarinë e saj, duke sjellë përmirësimin e eficiencës së punës së strukturave dhe rritjen e cilësisë së shërbimeve gjyqësore që i ofrohen publikut.

Në vitin 2022 Gjykata e Lartë ka arritur të tejkalojë standardin e pranuar ndërkombëtar 100%, duke arritur një Normë të Likuidimit të Çështjeve prej 302%. Ky është një tregues mjaft i mirë i performancës së lartë të gjyqtarëve. Megjithatë, përtej sasisë së çështjeve që shqyrtohen, gjyqtarët janë të fokusuar veçanërisht tek cilësia e vendimmarrjes, sepse drejtësia materializohet tek vendimi, tek argumentimi dhe tek zbatimi me korrektësi i ligjit.  

Prej tre vjetësh, fokusi i opinionit publik ka qenë tek ulja e numrit tepër të lartë të çështjeve të prapambetura. Kjo ishte dhe vijon të mbetet një prej sfidave kryesore të trupës së gjyqtarëve. Nga 36.000 çështje që prisnin për tu gjykuar në mars të vitit 2020, sot numri i çështjeve të prapambetura (backlog) është ulur në 28,940, ndërkohë që numri i vendimeve të marra për këtë periudhë është 11.764.  Raporti ndërmjet çështjeve të regjistruara në Gjykatën e Lartë dhe vendimeve që dalin prej saj është në favor të këtyre të fundit, gjë e cila ka sjell edhe uljen e ndjeshme të çështjeve që presin për gjykim. Për vitin 2022 janë regjistruar rreth 2,082 çështje të reja. Janë dhënë 6,335 vendime gjyqësore, ose 440 vendime për gjyqtarë.

Gjykata e Lartë shpreh besimin dhe angazhimin për të shfrytëzuar maksimalisht çdo mekanizëm dhe metodë efektive me qëllim arritjen e një rezultati më të dukshëm në uljen e stokut të çështjeve që do të evadohen në vitet në vijim. Rikthimi i besimit tek drejtësia mbetet sfidë për të gjithë sistemin e drejtësisë, veçanërisht për Gjykatën e Lartë dhe për këtë arsye të gjithë gjyqtarët, këshilltarët ligjorë dhe stafi administrativ janë të angazhuar të kontribuojnë edhe në vijim.

Analiza vjetore e performances së Gjykatës së Lartë 2022

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Për kontakt: Ida Vodica Laska Drejtor i Marrëdhënieve me Publikun (Median) dhe me Jashtë Email: ida.vodica@gjykataelarte.gov.al www.gjykataelarte.gov.al

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte