Për konstatimin e shkeljes së afatit GJL

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte