Për konstatimin e shkeljes së afatit GJA

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte