Njoftimi për shqyrtimin

Data, ora, si dhe përbërja e trupit gjykues që shqyrton rekursin bëhet me njoftim individual, kur palët ose përfaqësuesit e tyre kane lënë të dhënat e tyre elektronike të kontaktit në shkallët e tjera të gjykimit, si dhe me shpallje në mjediset dhe faqen e zyrtare të internetit të Gjykatës së Lartë. Një tjetër parashikim i ri ligjor është edhe rrethana kur Gjykata e Lartë vë në themel të vendimit çështje ligjore, të cilat merren në shqyrtim kryesisht dhe palët nuk i kanë debatuar më parë.

Në këto raste:

§ urdhërohet njoftimi i palëve, i cili kryhet sipas rregullave te përgjithshme;

§ u caktohet palëve një afat për depozitimin në sekretari të parashtresave mbi atë çështje të së drejtës;

§ vetëm më pas procedohet me shqyrtimin e çështjes.

Heqja dorë nga rekursi

Pala mund të heqë dorë nga rekursi derisa kolegji përkatës apo Kolegjet e Bashkuara të Gjykatës së Lartë nuk janë tërhequr për vendim. Heqja dorë bëhet me shkrim, e nënshkruar nga vetë pala ose avokati i saj, i pajisur me prokurë për këtë qëllim.

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte