Njoftimi i vendimeve

Mosnjoftimi i vendimeve të Gjykatës ka qenë një problematikë që gjeti zgjidhje me ndryshimet e reja ligjore. Afati i njoftimit për vendimet civile dhe administrative është 3 ditë nga marrja e vendimit ose në rast se vendimi i arsyetuar shpallet më vonë, brenda tre ditëve pas shpalljes së vendimit të arsyetuar.

Vendimi për shfuqizimin e aktit nënligjor normativ, pas përfundimit të gjykimit në Gjykatën e Lartë, publikohet i plotë në të njëjtën mënyrë me atë të parashikuar nga legjislacioni në fuqi për botimin e aktit.

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte