NJOFTIM

Shënim : Çështjet e Kolegjit Penal, të shpallura si më poshtë, për tu gjykuar në datën 12.09.2023, në dhomë këshillimi do të shtyhen për tu shqyrtuar në datë 19.09.2023.

LISTA E ÇËSHTJEVE PENALE

PËR SHQYRTIM NË DHOMË KËSHILLIMI

KOLEGJI PENAL

TRUPI GJYKUES

ILIR PANDA

SOKOL BINAJ

SANDËR SIMONI

DATË 12 SHTATOR 2023

Nr.

RRETHI

NR. AKT

PALËT NDËRGJYQËSE

BAZA LIGJORE

RELATORI

ORA

1.

DURRËS

53801-01165-00-2018

ASHIM ZOGU

FERID DOMI

BARDHYL LICO

Neni 186/3-25 KP

S.SIMONI

11:00

2.

SHKODËR

56200-01223-00-2018

ESIDOR MARKU

Neni 279 KP

‘’

11:10

3.

SHKODËR

55321-01200-00-2018

AMELA BUSHATI

Neni 248 KP

‘’

11:20

4.

TIRANË

53201-01184-00-2018

SHPËTIM BILBILI

EMANUELA GJECI

Neni 143/2 KP

‘’

11:30

5.

KORÇË

56430-01151-00-2018

VASIL NUNKA

VEIS KODRA

Neni 290/3,291 KP

‘’

11:40

6.

TIRANË

70007-01299-00-2018

KAPLLAN GOGA

Neni 68 KP, neni 480 KPP

‘’

11:50

7.

DURRËS

70011-00261-00-2022

ARTUR VAQO alias ARTUR DEMAL

Nenet 512-516 KPP

‘’

12:00

8.

ELBASAN

70011-00270-00-2022

FERDINAND DEDJA

Neni 512 KPP

‘’

12:10

9.

VLORË

56250-00033-00-2018

MUSA BEDINAJ

SELAMAN BITAJ

AGIM TOZAJ

AEDIAN BRAKA

SALUSHE HOXHA

Neni 283/2 KP

‘’

12:20

Çështjet e Kolegjit Penal, të shpallura si më poshtë, për t’u gjykuar sot, në datë 12.09.2023, në dhomë këshillimi, do të shtyhen për t’u shqyrtuar në datë 19.09.2023.

LISTA E ÇËSHTJEVE PENALE

PËR SHQYRTIM NË DHOMË KËSHILLIMI

KOLEGJI PENAL

TRUPI GJYKUES

ILIR PANDA

SOKOL BINAJ

SANDËR SIMONI

DATË 12 SHTATOR 2023

NR

RRETHI

NR. AKT

PALËT NDËRGJYQËSE

BAZA LIGJORE

RELATORI

ORA

1.

TIRANË

53805-01439-00-2018

ESTREF DEDJA

Neni 190 pg II i K.Penal.

I.PANDA

09:00

2.

SHKODËR

56250-01391-00-2018

FLORJAN HYSA

Nenet 283/1, 278/2 e K.Penal.

-//-

09:10

3.

KUKËS

60003-00473-00-2023

DËFRIM MATMUJA

Nenet 228, 229, 230, 238, 259 dhe 246, 248 te K.Pr.Penale.

-//-

09:40

4.

KURBIN

55321-00562-00-2018

ZAN KASMI

Neni 248 e 25 i K.Penal.

S.BINAJ

10:00

5.

SARANDË

56180-00226-00-2020

RENALD LLESHI

ARTUR QARRI

BESMIR XHAFA

FISNIK MUSA

Nenet 278/1, 283/1, 300 e K.Penal.

-//-

10:10

6.

LEZHË

87000-01088-00-2018ANTONIN MICI

Neni 478 i K.Pr.Penale

-//-

10:20

7.

VLORË

57020-00554-00-2018

ERJON VESHO

Neni 301 i K.Penal

-//-

10:30

8.

VLORË

56250-00533-00-2018

EDLIR BROKAJ

ARTENIL NAKAJ

Neni 283/2 i K.Penal

-//-

10:40

9.

LEZHË

71008-00006-00-2018

GEG PEPKOLAJ


PASHK KOLAJ (LETI)

Neni 329/1 i K.Pr.Penale

-//-

12:00

10.

TIRANË

70007-00025-00-2018

SAIMIR MALI

Neni 68/b i K.Penal, nenet 470-480 të K.Pr.Penale, etj.

-//-

12:10

11.

VLORË

59403-01155-00-2018FREDI HOXHAJ

Neni 512 e vijues i K.Pr.Penale, Ligji 10193, date 03.12.2009, etj.

-//-

12:20

12.

ELBASAN

71008-01380-00-2018

DIANA XHELO

ANILA PAPA


OLTION GJONI

Neni 329 i K.Pr.Penale

-//-

12:30

13.

LUSHNJË

70011-00110-00-2022

ALEKSANDER RAKIPAJ

(ALIAS GENTI RAKIPAJ)

Konventa Europiane “Për transferimin e personave të dënuar", nenet 512 e vijues të K.Pr.Penale, ligji nr.10193, datë 03/12/2009

-//-

12:40

14.

GJKKO

61006-00462-00-2023

LEFTER ALLA,RUBIN KOLA,ARSEN GJOKA, KUJTIM ZOGU,RASIM DACI,AQIF KONESHADALI GAZIDEDJAENKELEDA LLESHIERION ISAKUANA NISHKU

Nenet 228, 229, 230, 232, 237, 238, 244 dhe 248 te K.Pr.Penale.

-//-

12:50

15.

TIRANË

86000-00507-00-2023

XHONI DIDO (LEKA)

INSTITUCIONI I EKZEKUTIMIT TË VENDIMEVE PENALE FUSHË - KRUJË

Neni 64 i K.Penal dhe neni 447 i K.Pr.Penale.

-//-

13:00

16.

KORÇË

61004-00479-00-2023

KRISTI PINA

Nenet 244, 258 te K.Pr.Penale.

-//-

13:10

17.

IRANË

61008-00495-00-2023

FLORENC XHOKOLA

Nenet 260, 263/6/b, 237, te K.Pr.Penale. Vendimi nr. 7, datë 10.10.2011, i Kolegjeve të Bashkuara të Gjykatës së Larte. Vendimi Njehsues (Unifikues), i Gjykatës së Larte, dt.01.11.2021.

-//-

13:20

18.

BERAT

70003-00498-00-2023

EDISON BEGA (PRIFTI)

Nenet 494 e vijues të K.Pr.Penale.

-//-

13:30

19.

TIRANË

61009-00508-00-2023

EDISON BEGA

Neni 493 paragrafi i 4 dhe 237 te K.Pr.Penale, Konventa Europiane mbi Ekstradimin e 13 Dhjetorit 1957 e ratifikuar me ligjin nr. 8322, date 02.04.1998 "Për ratifikimin e Konventës së Këshillit të Europës për ekstradimin dhe te dy protokolleve" dhe Marrëveshja midis Republikës se Shqipërisë dhe asaj Italiane si Shtese e Konventës Europiane mbi ekstradimin e 13 Dhjetorit 1957 dhe Konventës Europiane për Ndihmën Juridike ne Cështjet penale te 20 Prillit 1959 e ratifikuar me Ligjin nr. 9871, date 11.02.2008 (hyre ne fuqi me date 01.08.2011) Ligjin nr. 10193, date 03.12.2009 “Për marrëdhëniet juridiksionale me autoritetet e huaja ne çështjet penale".

-//-

13:40

LISTA E ÇËSHTJEVE PENALE

PËR SHQYRTIM NË DHOMË KËSHILLIMI

KOLEGJI PENAL

TRUPI GJYKUES

ILIR PANDA

SOKOL BINAJ

MEDI BICI

DATË 12 SHTATOR 2023

NR

RRETHI

NR. AKT

PALËT NDËRGJYQËSE

BAZA LIGJORE

RELATORI

ORA

1.

GJ.K.K.O

56260-01719-00-2017

ARTUR GJERGJI

Neni 283/a/1 e 22 K.Penal.

I.PANDA

09:20

LISTA E ÇËSHTJEVE PENALE

PËR SHQYRTIM NË DHOMË KËSHILLIMI

KOLEGJI PENAL

TRUPI GJYKUES

ILIR PANDA

MEDI BICI

SANDËR SIMONI

DATË 12 SHTATOR 2023

NR

RRETHI

NR. AKT

PALËT NDËRGJYQËSE

BAZA LIGJORE

RELATORI

ORA

1.

GJ.K.K.O

57210-00976-00-2017

IBRAHIM HOXHA, DRITAN JAZEXHIU, NOVRUZ GAJDA, LEDJON HOXHA, ALTIN MALAJ, GERALD HOXHA

Neni 319 i K.Penal.

I.PANDA

09:30

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte