NJOFTIM

Çështjet e Kolegjit Penal, të shpallura si mëposhtë, për tu gjykuar në datën 23.05.2023, në dhomë këshillimi do të shtyhen për tu shqyrtuar në një datë tjetër.

LISTA E ÇËSHTJEVE PENALE

PËR SHQYRTIM NË DHOMË KËSHILLIMI

KOLEGJI PENAL

TRUPI GJYKUES

ILIR PANDA

SOKOL BINAJ

SANDËR SIMONI

DATË 23 MAJ 2023

NR

RRETHI

NR. AKT

PALËTNDËRGJYQËSE

BAZA LIGJORE

RELATORI

ORA

1.

TIRANË

71008-01290-00-2018

BARDHYL CAUSHI

LAVDIJE FRAKULLI

Neni 291 i K.Pr.Penale.

I.PANDA

09.00

2.

LEZHË

71008-01525-00-2018

PRENG PËRDODA

Neni 291 i K.Pr.Penale.

-//-

09.10

3.

DIBËR

71008-01287-00-2018

EDISON XHEMALI

Neni 290, 291/2 i K.Pr.Penale.

-//-

09.20

4.

TIRANË

71008-01531-00-2018

KONTROLLI I LARTË I SHTETIT

PALË E INTERESUAR:

FLORA DONA

ETLEVA KONDI

Neni 329 i K.Pr.Penale.

-//-

09.30

5.

KORÇË

52111-01428-00-2017

OREST MALUSHI JETON HIDA ROBERT HAMZAJ ANDREA MEMELLI FATMIR HOXHA

Nenet 84, 278/2, 301, 305/b te K.Penal.

-//-

12.30

6.

VLORË

71008-01059-00-2018

KLARA GJINI Person i interesuar ALEKSANDER CANI SERVET BEJKOLLARI

Neni 329 i K.Pr.Penale.

-//-

12.40

7.

ELBASAN

70004-00957-00-2018

BARDHYL IBRA

Neni 109, 112/3, 128/3, 129, 139, 143, 333, 383 te K.Pr.Penale.

-//-

12.50

8.

KAVAJË

57060-00615-00-2018

SONILA KURTI

Neni 305 i K.Penal.

-//-

13.00

LISTA E ÇËSHTJEVE PENALE

PËR SHQYRTIM NË DHOMË KËSHILLIMI

KOLEGJI PENAL

TRUPI GJYKUES

ILIR PANDA

SOKOL BINAJ

SANDËR SIMONI

DATË 23 MAJ 2023

NR

RRETHI

NR. AKT

PALËT NDËRGJYQËSE

BAZA LIGJORE

RELATORI

ORA

1.

SHKODËR

71008-00286-00-2018

DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQËRORE SHKODËR;

MARK LALA

Neni 329 i K.Pr.Penale

S.BINAJ

10:00

2.

GJKKO

71008-00338-00-2018

SHOQËRIA “WONDER” SHPK

Neni 291 pika 2 e K.Pr.Penale

-//-

10:10

3.

MAT

71008-00313-00-2018

LIMAN KADIU

Neni 291 i K.Pr.Penale

-//-

10:20

4.

VLORË

71008-01763-00-2018

MYZEJEN ZYRKAJ

Neni 291/2 i K.Pr.Penale

-//-

11:40

5.

VLORË

71008-01764-00-2018

SHOQERIA "OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE" SH.A

Neni 328/1, b, 329/a K.Pr.Penale

-//-

11:50

6.

VLORË

71008-01761-00-2018

SHOQERIA "OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE" SH.A

Neni 291/2 i K.Pr.Penale

-//-

12:00

7.

DURRËS

71008-01797-00-2018

ENVER CANO

Neni 292 i K.Pr.Penale.

-//-

12:10

8.

VLORË

71012-00678-00-2020

XHEVAIR JONUZI

Nenet 449, 450/dh, 450/e, 451, 452 dhe 454 te K.Pr.Penale

-//-

12:20

LISTA E ÇËSHTJEVE PENALE

PËR SHQYRTIM NË DHOMË KËSHILLIMI

KOLEGJI PENAL

TRUPI GJYKUES

ILIR PANDA

SOKOL BINAJ

SANDËR SIMONI

DATË 23 MAJ 2023

Nr.

RRETHI

NR. AKT

PALËT NDËRGJYQËSE

BAZA LIGJORE

RELATORI

ORA

1.

TIRANË


71008-01741-00-2018

SHOQËRIA “EURO INVESTMENT GRUP’’ SHPK

Neni 329 KPP

S.SIMONI

11:00

2.

SHKODËR

71008-01175-00-2018

FATMIR AGOVI

VALBONA HALILI

Neni 328/1 /d,329/A KPP

‘’

11:10

3.

SHKODËR

70007-01173-00-2018

HILMI ALIBALI

GEZIM ALIBALI

Neni 331,327,328, 329 KPP

‘’

11:20

4.

TIRANË

71008-01721-00-2018

QEMAL PEZA

Neni 287/1/a/b KP

‘’

11:30

5.

SHKODËR


71008-00288-00-2018

DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQËRORE SHKODËR

Palë e interesuar:

Zef Bukaqeja

Neni 329 KPP

11:40

6.

SHKODËR

71008-00287-00-2018

GJELINË PRECAJ

MARJAN PRECAJ

LAURETA PRECAJ (VRRINI)

Neni 58,329 KPP

‘’

11:50

7.

ELBASAN

71008-00346-00-2018

BARDHYL IBRA

Neni 58,283,2871 KPP

‘’

12:00

8.

VLORË

56380-01071-00-2017

NIKOLIN KODHIMAJ

Neni 287/1/a/b KP

‘’

12:10

9.

FIER

70022-00268-00-2023

JANI JANAQI

Neni 465, 470, 518 te K.Pr.Penale. Ligji nr. 8499, dt. 10.06.999.

13:10

 

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte