• 1
  gjykata e larte
 • 2
  Salle gjyqi
 • 3
  Salla e mbledhjeve te gjyqtareve
 • 4
  Salla e kolegjeve te bashkuara

NJOFTIM

ÇËSHTJET CIVILE TË SHPALLURA PËR TU SHQYRTUAR NË DHOMË KËSHILLIMI MË DATË 1 SHKURT 2023, SIPAS LISTËS SË MEPOSHTME SHTYHEN DHE DO TË SHQYRTOHEN MË DATË 2 SHKURT 2023.

LISTA E ÇËSHTJEVE CIVILE

PËR SHQYRTIM NË DHOMË KËSHILLIMI,

KOLEGJI CIVIL

TRUPI GJYKUES

ARTUR KALAJA

ERVIN PUPE

SOKOL NGRESI

DATË 1 SHKURT 2023

Nr.

RRETHI

NR. AKTI

PALËT NDËRGJYQËSE

OBJEKTI

RELATORI

ORA

1.

FIER

11242-01981-00-2016

VJOLLCA ABDURRAMANI - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE FIER

Njohjen si të vërtetë dokumentin zyrtar, libreze pune.

E.PUPE

10.00

KOLEGJI CIVIL

TRUPI GJYKUES

ERVIN PUPE

ALBANA BOKSI

DARJEL SINA

DATË 1 SHKURT 2023

Nr.

RRETHI

NR. AKTI

PALËT NDËRGJYQËSE

OBJEKTI

RELATORI

ORA

2.

TIRANË

11242-01749-00-2016

SHAQIR QARRI - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE, BASHKIA TIRANE, NJESIA ADMINISTRATIVE ISH-KOMUNA ZALL-HERR

Vërtetimin e faktit juridik të vjetërsisë në punë

E.PUPE

10.40

KOLEGJI CIVIL

TRUPI GJYKUES

ERVIN PUPE

SOKOL NGRESI

ENTON DHIMITRI

DATË 1 SHKURT 2023

Nr.

RRETHI

NR. AKTI

PALËT NDËRGJYQËSE

OBJEKTI

RELATORI

ORA

3.

TIRANË

11243-01112-00-2018

SANIJE DAJA - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE

Njohjen e vjetërsisë në punë

E.PUPE

10.40

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte