NJOFTIM

Çështjet e Kolegjit Administrativ, të shpallura si më poshtë, për t’u shqyrtuar sot në datën 27.07.2023, në dhomë këshillimi, do të shtyhen për t’u shqyrtuar në një datë tjetër.

LISTA E ÇËSHTJEVE ADMINISTRATIVE

PËR SHQYRTIM NË DHOMË KËSHILLIMI

KOLEGJI ADMINISTRATIV

TRUPI GJYKUES

ASIM VOKSHI

ARBENA AHMETI

GENTIAN MEDJA

DATË 27 KORRIK 2023

Nr.

RRETHI

NR. AKTI

PALËT NDËRGJYQËSE

OBJEKTI

RELATORI

ORA

4.

TIRANË

31003-02824-00-2018 (prishje, pushim)

ENIO HAXHIMIHALI Kundër. AVOKATURA E PERGJITHSHME E SHTETIT

Sigurimin e objektit te padise duke mos u shpallur si vend vakant pozicioni i Avokatit te Shtetit ne Avokaturen e Pergjithshme te shtetit sipas nenit 328 te K.Pr.Civile. Shpalljen e pavlefshme te konkursit te avokateve te shtetit ne detyre te zhvilluar ne dt.16/01/2009. Shfuqizimin e aktit administrativ, urdheri i avokatit te Pergjithshem nr.10, dt.23/01/2009 sipas nenit 324/a te K.Pr.Civile etj.

A.VOKSHI

09.00

DURRËS

31003-01038-00-2020 (prishje, kthim per rigykim)

DARINKA DEMIRI IRENA OROLLOGA, LAURA KONDA, ROBERTA TIRANA, ANA ALEKSI, NIRVANA NASI, ERMIRA SHUNDI, DIANA KACULINI, NIKOLLA ROCI, NINA GURRA, NIK TIRANA, ALMA MIÇAÇO, EVANTHI MUNGULI, ILEANA MUZINA, LIRIA KOLA, MIHAL KOJA Kundër. ASHK DREJTORIA VENDORE (ISH. ZYRA VENDORE E REGJISTRIMIT TE PASURIVE TE PALUAJTSHME) ELBASAN / SKENDER KOSTURI, KRISTO KOSTURI, SKENDER PIRO KOSTURI, GRIGOR NOSI, VASIL NOSI, RUDOLF NOSI

Detyrimin e pales se paditur ZVRPP ELbasan per te korrigjuar kartelat e pasurise trashegimore te trashegimlenesit Ligor (Grigor) dhe Vasil Nosi sipas pjeseve takuese ne paurine e njohur me vendimin e KKKP Elbasan nr.36, dt.27/05/1995 dhe vendimit nr.14, dt.01/02/2008 te AKKP Qarku elbasan, vendimit nr.141, dt.25/06/2008 te AKKP Qarku Elbasan etj.

09.05

KOLEGJI ADMINISTRATIV

TRUPI GJYKUES

ASIM VOKSHI

SOKOL NGRESI

GENTIAN MEDJA

DATË 27 KORRIK 2023

Nr.

RRETHI

NR. AKTI

PALËT NDËRGJYQËSE

OBJEKTI

RELATORI

ORA

4.

TIRANE

31003-02234-00-2016

ALEKS ZOLLUMI Kundër. MINISTRIA E MJEDISIT dhe DREJTORIA RAJONALE E MJEDISIT, QARKU DIBER

Demshperblim page per shkak te zgjidhjes se kontratës se punes.

A.VOKSHI

09.10

KOLEGJI ADMINISTRATIV

TRUPI GJYKUES

ASIM VOKSHI

SOKOL NGRESI

ARBENA AHMETI

DATË 27 KORRIK 2023

Nr.

RRETHI

NR. AKTI

PALËT NDËRGJYQËSE

OBJEKTI

RELATORI

ORA

4.

TIRANE

31003-01147-00-2016

SHOQERIA "KLAME" SH.P.K. Kundër. QENDRA EKONOMIKE E ZHVILLIMIT DHE E EDUKIMIT TE FEMIJEVE TIRANE

Detyrimi i pales se paditur ti paguaje vleren e papaguar mallrave sipas faturave perkatese konform kontrates ne masen 447.138 leke dhe kamatat kontraktore perkatese si pasoje e pageses se vonuar.

A.VOKSHI

09.20

KOLEGJI ADMINISTRATIV

TRUPI GJYKUES

ASIM VOKSHI

ARBENA AHMETI

GENTIAN MEDJA

DATË 27 KORRIK 2023

Nr.

RRETHI

NR. AKTI

PALËT NDËRGJYQËSE

OBJEKTI

RELATORI

ORA

4.

TIRANE

31003-01792-00-2017

“Heqje dore nga rekursi”

KLESTA SHEHI Kundër. MINISTRIA E KULTURES

Dëmshpërblim page.

A.VOKSHI

09.25

TIRANE

31001-01221-00-2016

ARTJAN BEJO Kundër. PRESIDENTI I REPUBLIKES SE SHQIPERISE dhe PROKURORIA E PERGJITHSHME

Shfuqizim dekreti nr. 9211, dt. 24.08.2015 te Presidentit te RSH ne detyre. Pagimin e pages.

‘’

09.30

TIRANE

31003-01316-00-2016

ERISEJDA CELA(KOCIU) Kundër. AGJENSIA E TRAJTIMIT TE PRONAVE ish AGJENSIA E KTHIMIT DHE KOMPESIMIT TE PRONAVE

Dëmshpërblimin me 12 paga mujore per zgjidhjen e marrëdhënieve te punës ne mënyre te menjehershme dhe pashkaqe te justifikuara, me 2 paga mujore per mosrespektim te afatit te njoftimit, me 2 paga mujore per mosrespektim te procedures se zgjidhjes se marredhenieve te punes, me 1.5 paga mujore per vjetërsi ne pune, me 1 page mujore per pushimet vjetore.

‘’

09.35

KOLEGJI ADMINISTRATIV

TRUPI GJYKUES

ASIM VOKSHI

ARBENA AHMETI

ENKELEJDA METALIAJ (SOFTA)

DATË 27 KORRIK 2023

Nr.

RRETHI

NR. AKTI

PALËT NDËRGJYQËSE

OBJEKTI

RELATORI

ORA

4.

TIRANE

31003-01622-00-2016

SAIMIR HAXHIJA Kundër. DREJTORIA E PERGJITSHME E TATIMEVE, TIRANE

Detyrimin e pales se paditur per dhenien e pages per nje vit si demshperblim per zgjidhjen e menjehershme e te pajustifikuar te kontrates se punes, dhenien e demshperblimit per mosrespektim te procedurave per zgjidhjen e njeanshme te kontrates se punes, si dhe pagen deri ne perfundim te procedurave te konkurimit.

A.VOKSHI

09.45

TIRANE

31003-01678-00-2016

OSMAN PICARI Kundër. INSTITUTI I SIGURIMEVE SHOQERORE dhe DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE

Shfuqizimin e vendimit nr.3, date 14.02.2014 te DRSSH Tirane dhe vendimin nr. 381, date 25.04.2014 te ISSH, Komisioni Qendror i Ankimit. percaktimin e pensionit per efekt pagese qe nga viti 2008, moment qe eshte paraqitur per here te pare kerkesa ne lidhje me pensionin dhe jo data 23.05.2011 moment ne te cilin kerkesa eshte riparaqitur per plotesim te dokumentacionit perkates.

‘’

09.50

DURRES

31003-01453-00-2016

SHAHE HAKA Kundër. NDERMARRJA E FURNIZIMIT INDUSTRI MINIERA NFIM

Demshperblim page.

‘’

09.55

TIRANE

31003-00527-00-2016

SHOQERIA "KOCA IMP-EXP" SH.P.K Kundër. SHOQERIA "FTELEA IMP-EXP" SH.P.K dhe MINISTRIA E BUJQESISE, ZHVILLIMIT RURAL DHE ADMINISTRIMIT TE UJRAVE AVOKATURA E SHTETIT

Anullim i pjesshem i aktit adiminstrativ vendimi nr. 5194, date 10/07/2013 i Komisjonit te Vleresimit te Kerkesave. Zgjidhje e pasojave. Anullim kontrate nr. 877 Prot, date 22/08/2013 lidhur midis Ministrise se Mjedisit . Marrjen e mases.

‘’

10.00

TIRANE

31003-01440-00-2016

DONIKA VASILI Kundër. BASHKIA KUCOVE

Detyrimin e te paditurit per te kthyer ne pune paditesen Donika Vasili. Demshperblimin e pages.

‘’

10.05

TIRANE

31003-01019-00-2016

BANKA "CREDINS" SH.A. Kundër. DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE (DREJTORIA E APELIMIT TATIMOR) dhe DREJTORIA RAJONALE TATIMORE E TATIMPAGUESVE TE MEDHENJ

Shfuqizmin e aktit administrativ "Njoftim vleresimi tatimor" nxjerre nga DRTTM, shfuqizimin e aktit administrativ, vendimi Drejtorise se Apelimit Tatimor njoftuar pales paditese me dt.15/06/2015 dhe si pasoje anullimin e te gjitha detyrimeve, gjobave dhe interesave te vendosura ndaj pales paditese Bankes "Credins" nepermjet akteve te mesiperme

‘’

10.10

TIRANE

31001-01617-00-2016

DEA SHLLAKU Kundër. MINISTRIA E TRANSPORTIT DHE INFRASTRUKTURES

Shfuqizim vendimi nr.542/1 date 25/02/2014. Pagese dhe rikthim ne pune.

‘’

10.15

KOLEGJI ADMINISTRATIV

TRUPI GJYKUES

ASIM VOKSHI

ARBENA AHMETI

ENKELEJDA METALIAJ (SOFTA)

DATË 27 KORRIK 2023

Nr.

RRETHI

NR. AKTI

PALËT NDËRGJYQËSE

OBJEKTI

RELATORI

ORA

4.

TIRANE

31003-01723-00-2016

FATOS DEDA Kundër. INSTITUCIONI I EKZEKUTIMIT TE VENDIMEVE PENALE "JORDAN MISJA", TIRANE dhe DREJTORIA E PERGJITHSHME E BURGJEVE

Konstatimin e zgjidhjes se kontrates/marredhenies se punes me efekt te menjehershem pa shkaqe te justifikuara. Demshperblimin e pages.

A.VOKSHI

10.20

TIRANE

31003-01592-00-2016

IRMA OZUNI Kundër. DREJTORIA E PERGJITHSHME E DOGANAVE TIRANE

Konstatimin se zgjidhja e marrëdhënies se punës eshte zgjidhje e menjëhershme dhe pa shkaqe te justifikuara per kete arsye detyrohet pala e paditur te dëmshpërbleje paditësen me 12 paga mujore, per mosrespektim te afateve te njoftimit dëmshpërblimin e paditëses me dy paga mujore etj.

‘’

10.25

TIRANE

77105-00094-00-2023

Kerkese per konstatim shkelje afati te arsyeshem

YLLI DYLGJERI

Kerkese per konstatim shkelje afati te arsyeshëm dhe përshpejtimin e procedurave ne gjykimin e çështjes administrative pranë Gjykatës Administrative te Apelit Tirane per gjykimin e vendimit nr. 1615, date 08.05.2019, te Gjykates Administrative te Shkalles se Pare Tirane

‘’

10.30

TIRANE

31003-01296-00-2016

(Revokim i vendimit te kalimit në seancës gjyqësore)

ARBEN SULO Kundër. MINISTRIA E MBROJTJES DEPARTAMENTI I ADMINISTRATES PUBLIKE

Kundërshtimi i vendimit te Sekretarit te Përgjithshëm te Ministrisë se Mbrojtjes per dhënien mase disiplinore "Largim nga shërbimi civil" dhe detyrimin e te paditurit te paguaje pagen nga momenti i ndërprerjes se marrëdhënieve financiare deri ne rikthimin ne pune

‘’

10.35

TIRANE

31003-01514-00-2016

(Revokim i vendimit te kalimit në seancës gjyqësore)

ARTAN CENAJ Kundër. DREJTORIA RAJONALE E SHERBIMEVE TE TRANSPORTIT RRUGOR

Demshperblimin e pages.

‘’

10.40

KOLEGJI ADMINISTRATIV

TRUPI GJYKUES

ASIM VOKSHI

GENTIAN MEDJA

ENKELEJDA METALIAJ (SOFTA)

DATË 27 KORRIK 2023

Nr.

RRETHI

NR. AKTI

PALËT NDËRGJYQËSE

OBJEKTI

RELATORI

ORA

TIRANE

31003-01277-00-2016

(Revokim i vendimit te kalimit në seancës gjyqësore)

BEHAR XHOXHA Kundër. DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE

Anullim akti nr. 524, date 25/02/2014. Rikthim ne pune dhe pagim page.

‘’

10.45

KOLEGJI ADMINISTRATIV

TRUPI GJYKUES

ASIM VOKSH

ARBENA AHMETI

ENKELEJDA METALIAJ (SOFTA)

DATË 27 KORRIK 2023

Nr.

RRETHI

NR. AKTI

PALËT NDËRGJYQËSE

OBJEKTI

RELATORI

ORA

4.

TIRANE

31003-00513-00-2020

(Heqje dore nga rekursi)

MUSTAFA XHEMALAJ Kundër. AKADEMIA E FORCAVE TE ARMATOSURA

(Ish KOMANDA E DOKTRINES DHE STERVITJES) MINISTRIA E MBROJTJES,

Detyrimin e pales se paditur per te paguar masen e shperblimit per botimin e librit "Terrorizmi Sfide e Kohes"paditesit Mustafa Xhemalaj, etj.

A.VOKSHI

10.45

KOLEGJI ADMINISTRATIV

TRUPI GJYKUES

ASIM VOKSHI

ARBENA AHMETI

ENKELEJDA METALIAJ (SOFTA)

DATË 27 KORRIK 2023

Nr.

RRETHI

NR. AKTI

PALËT NDËRGJYQËSE

OBJEKTI

RELATORI

ORA

4.

KORÇE

31003-02137-00-2016

ARLIND CARCANI Kundër. DREJTORIA E SHENDETIT PUBLIK KOLONJE

Detyrimi i pales se paditur per te paguar pagen e nje viti demshperblim per zgjidhje te menjehershme e te pajustifikuar te kontrates se punes, detyrimi i pales se paditur per te paguar pagen e nje muaji demshperblim per mosrespektim te afatit te njoftimit etj.

A.VOKSHI

10.45

TIRANE

31003-02435-00-2016

SHOQERIA "JUNIK" SH.P.K Kundër. BASHKIA TIRANE

Konstatimin e shkeljes se kushteve te kontratës nr. 27/6 prot, date13.05.2013 te lidhur midis paleve. Detyrimin e pales se paditur te paguaje ne favor te shoqerise shumen 6849902 leke. Detyrimin e pales se paditur te dëmshpërbleje shoqërinë per demin e shkaktuar si rezultat i pengesave te krijuara gjate zbatimit te kontrates per shumën 3830000 leke. Sigurimin e padise.

‘’

10.50

TIRANE

31003-02248-00-2016

ANDI HILA dhe ADELINA HILA, NAIM HILA, Kundër. AVOKATURA E SHTETIT DHE ASHK ( ISH AGJENCIA E LEGALIZIMIT, URBANIZIMIT DHE INTEGRIMIT TE ZONAVE/NDERTIMEVE INFORMALE)

Detyrimi i Aluiznit te nënshkruaje me paditësit kontratën e shitblerjes se parceles ndërtimore. Detyrimi i Aluiznit te pajise paditesit me leje legalizimi dhe kartele regjistimi te pasurise se paluajtshme. Detyrimi i pales paditëse te paguaje shpenzimet gjyqesore

‘’

10.55

TIRANE

31001-01131-00-2016

ALDA ZANI dhe BESA VOKA, EGLANTINA SINAMATI, END XHELILAJ, ERMAL SIMAKU, ERISELDA DHORI, LULJETA JAUPAJ, RUBIN TOPI Kundër. UNIVERSITETI I MJEKESISE TIRANE dheFAKULTETI I MJEKSDISE

Shfuqizimin e aktet administrativ te Fakultetit te Mjekesise dates 24.04.2015; Detyrimin e pales se paditur qe te percaktoje nje date tjeter per kryerjen e provimit duke perjashtuar nga Komisioni Provimit Pergjegjesin e Departamentk te ORL - Okulistike per shkak te konfliktit te interesit. Perzgjedhjen e pyetjeve te rovimit nga Fondi Pyetjeve.Pagimin e pages deri ne realizimin e provimit.

‘’

11.00

VLORE

31003-02285-00-2016

ARTAN LUTAJ Kundër. ASHK VLORE (ISH ZYRA VENDORE E REGJISTRIMIT TE PASURIVE TE PALUAJTSHME VLORE)

Detyrimin e te paditurit te kryeje regjistrimin e prones, ndertese dhe truall me siperfaqe 113 m2 duke u pajisur me certifikate pronesie, shperblimin e demit ne 130 000 leke te ardhur nga keto veprime te paligjshme te paditurit etj.

‘’

11.05

KOLEGJI ADMINISTRATIV

TRUPI GJYKUES

ASIM VOKSHI

ARBENA AHMETI

ENKELEJDA METALIAJ

DATË 27 KORRIK 2023

NR

RRETHI

NR. AKT

PALËT NDËRGJYQËSE

OBJEKTI

RELATORI

ORA

SHKODËR

31001-00089-00-2016

HASAN GJATOJA Kundër. INSPEKTORIATI I MBROJTJES SE TERRTORIT SHKODER (ISH INSPEKTORIATI NDERTIMOR URBANISTIK VENDOR, BASHKIA SHKODER, ND. DYTESORE- ISAK LAHI,

ASHK SHKODER ISH DREJTORIA RAJONALE E ALUIZNI-T, QARKU SHKODER)

Shfuqizimin e vendimit per prishje nr. 83, date 5.08.2013 per nxjerre nga pala e paditur.

A. VOKSHI

10.50

NJOFTIM

Shënim : Të gjitha çështjet administrative të shpallura për shqyrtim në Dhomë Këshillimi, sot më datë 27.07.2023, me relatore gjyqtaren Arbena Ahmeti, do të shtyhen për t’u zhvilluar në një datë tjetër.

LISTA E ÇËSHTJEVE ADMINISTRATIVE

PËR SHQYRTIM NË DHOMË KËSHILLIMI,

KOLEGJI ADMINISTRATIV


TRUPI GJYKUES:

ARBENA AHMETI

ASIM VOKSHI

GENTIAN MEDJA

DATË 27 KORRIK 2023

NR

RRETHI

NR.

AKT

PALËT NDËRGJYQËSE

OBJEKTI

RELATOR

ORA

1.

SHKODËR

31003-00152-00-2017

MAJLINDA DIBRA

Kundër

ASHK TIRANË (ISH-ZYRA QENDRORE E REGJISTRIMIT TE PASURIVE TE PALUAJTSHME TIRANË),

ASHK DREJTORIA VENDORE SHKODËR (ISH-ZYRA VENDORE E REGJISTRIMIT TE PASURIVE TE PALUAJTSHME SHKODËR).

Anullimin e urdherit te Kryeregjistruesit dhe rikthimin ne punen e meparshme. Detyrimin e pales se paditur te paguaje demshperblimin ne masen e pages se 12 muajve per shkak te zgjidhjes se paarsyeshme te kontrates se punes etj.

A.AHMETI

12.40

2.

LUSHNJË

31003-00165-00-2018

AGIM KOJKU

Kundër

ASHK TIRANË (ISH-ZYRA QËNDRORE E REGJISTRIMIT TE PASURIVE TE PALUAJTSHME TIRANË), ASHK DREJTORIA VENDORE LUSHNJË (ISH-ZYRA VENDORE E REGJISTRIMIT TE PASURIVE TE PALUAJTSHME LUSHNJË).

Demshperblim per zgjidhjen e kontrates se punes ne menyre te menjehershme, te pajustifikuar ne vleren e 12 pagave mujore, per shkelje procedurale ne vleren e 2 pagave mujore, mosrespektimin e afateve te njoftimit ne vleren e 3 pagave mujore dhe pagimin e lejes se pjesshme te papaguar te vitit 2009 ne vlerne 1 page mujore pra ne total 23 paga mujore bruto. Te drejten e rikthimit ne pune

12.50

3.

TIRANË

31003-00119-00-2018

SHOQËRIA "Y.Y ALBANIA CONSTRUCTION DEVELOPMENT" LTD Kundër

BASHKIA TIRANË, SHOQËRIA "ALBA CONSTRUCTION" SHPK, AVOKATURA E SHTETIT.

Shfuqizimi i pjesshem i vendimit nr.141, dt.07.06.2008, pjeserisht vetem persa i perket pikave 1, 2 dhe 3 te tij

13.00

4.

TIRANË

31003-00976-00-2016

GJET KOLA

Kundër
KËSHILLI I MINISTRAVE TË REPUBLIKES SË SHQIPËRISË,

AVOKATURA E SHTETIT, ZYRA VENDORE TIRANË.

Detyrimi i te paditurit qe te nxjerre aktin qe percakton cmimin e shperblimit per sherbimin e kryer pasi kemi realizuar "Studimin e fizibilitetit te rruges Durres-Morine dhe projekt idese se pergjithshme te rruges Durres-Orosh (Reps)-Kukes- Morine".

13.10

5.

SHKODËR

31003-02968-00-2017

GJERGJ LIQEJZA,

MAURIZIO ZANNIER

Kundër

ASHK DREJTORIA VENDORE SHKODËR (ISH-ZYRA VENDORE E REGJISTRIMIT TE PASURIVE TE PALUAJTSHME SHKODËR), DREJTORIA E DREJTIMIT TË PRONËS PUBLIKE PRANË MINISTRISË SË FINANCAVE DHE EKONOMISË, AVOKATURA E SHTETIT.

Anullimin e aktit administrativ, shkrese nr. 1535 prot, date 16.06.2009 e ZVRPP Shkoder. Detyrim per rregjistrim te titullit te pronesise se regjistrat perkates te ndodhur ne ZVRPP Shkder.

13.20

6.

VLORË

31003-02280-00-2016

ANTONETA BUSHI

Kundër

BASHKIA KUÇOVË,

NDËRMARRJA

KOMUNALE BASHKIA KUÇOVË.

Demshperblim page per nderprerje te menjehershme hde te pajustifikuar te marrëdhënies së punës.

A.AHMETI

13.30

7.

VLORË

31003-02295-00-2016

JETNOR SHEHAJ

Kundër

DREJTORIA ARSIMORE RAJONALE VLORË, SHKOLLA 9-VJEÇARE

"AVNI RUSTEMI" TREVLLAZER, KOMUNA NOVOSELË.

Shfuqizimin e pjesshem te urdherit Nr.39, dt.27/12/2013 te Drejtorise Arsimore Rajonale Vlore. Detyrimin e pales se paditur te rimarre ne pune paditesin si mesues i arsimit parauniversitar. Detyrimin e pales se paditur ti shperbleje demin e shkaktuar nga nderprerja e marredhenieve te punesimit.

13.40

8.

TIRANË

31003-02363-00-2019

SHOQËRIA "SCHLUMBERGER OVERSEAS SA - DEGA NË SHQIPËRI"

Kundër

AGJENCIA KOMBETARE E BURIMEVE NATYRORE (AKBN).

Shfuqizimi i vendimeve te leshuara nga Agjencia Kombetare e Burimeve Natyrore me nr. protokolli 4094/1, date 30.05.2017, 4578/1, nr. 4635/1 prot, date 0706.2017, nr. 4094/3 prot, date 03.08.2017 dhe shfuqizimi i pjesshem i vendimeve nr. 4636/1 prot, date 08.06.2017, nr. 5119/1, nr. 5120/1, nr. 5121/1, date 03.07.2017, etj.

(Prishje-Kthim)

A.AHMETI

13.50

9.

TIRANË

31003-02016-00-2016

SHKËLQIM HYSA

Kundër

DREJTORIA E SHËRBIMEVE QEVERITARE TIRANË.

Detyrimi i pales se paditur te me demshperbleje per largimin tim nga puna pa shkaqe te arsyeshme dhe ne kundershtim te plote me ligjin material e procedurial: Me pagen e nje viti pune per zgjidhjen e menjehershme dhe te pajustifikuar te kontrates se punes. Me tre paga mujore per mosrespektim te afatit te njoftimit. Me dy paga mujore per mosrespektimin e procedurave te afatit te njoftimit. Me nje page mujore per lejen e zakonshme te papaguar per 2013.

(Ka vendim për “Revokim të Vendimit të kalimit në seancë gjyqësore”)

14.00

10.

TIRANË

31001-01314-00-2016

MARSIDA KARRIQI

Kundër

DEPARTAMENTI I ADMINISTRATES PUBLIKE, MINISTRIA E FINANCAVE DHE EKONOMISË.

Shfuqizimin e aktit administrativ nr. 16966 prot, date 08.11.2013 "Njoftim per kalim ne liste pritje", aktin administrativ, nr. 16966/2, date 09.12.2013 "Njoftim per vendimin e miratimit te kalimit ne listen e pritjes" dhe aktit administrativ nr. 16966/1 date 09.12.2013 "Njoftim per miratimin e kalimit ne liste pritje", te Ministrise se Financave si akte te pabazuara ne ligj. Rikthim ne detyren e meparshme, etj.

(Ka vendim për “Revokim të Vendimit të kalimit në seancë gjyqësore”)

14.10

11.

TIRANË

31001-00993-00-2016

SAIMIRA ÇOLLAKU

Kundër

AGJENCIA E SIGURIMIT

TË CILËSISË SË ARSIMIT PARAUNIVERSITAR,

DEPARTAMENTI I ADMINISTRATES PUBLIKE PRANE MINISTRISE SE BRENDSHME TIRANË.

Shfuqizim urdheri nr. 18, date 27/02/2014 te Drejtorise se Institutit te Zhvillimit te Arsimit Tirane. Demshperblim page.

A.AHMETI

14.30


TRUPI GJYKUES:

ARBENA AHMETI

ASIM VOKSHI

ENKELEJDA METALIAJ

DATË 27 KORRIK 2023

NR

RRETHI

NR.

AKT

PALËT NDËRGJYQËSE

OBJEKTI

RELATOR

ORA

12.

TIRANË

31003-01595-00-2016

ASTRIT KODRA

Kundër

AGJENCIA SHTETËRORE E KADASTRËS TIRANË (ISH- ZYRA QËNDRORE E REGJISTRIMIT TË PASURIVE TË PALUAJTSHME TIRANË).

Demshperblim page.

A.AHMETI

14.20

13.

TIRANË

31003-01569-00-2016

IRENA HORESHKA

Kundër

DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQËRORE DIBËR.

Demshperblim page.

A.AHMETI

14.30

14.

TIRANË

31003-01519-00-2016

SHKËLQIM ÇELA

Kundër

MINISTRIA E FINANCAVE DHE EKONOMISË.

Zgjidhja e menjehershme pa shkaqe te justifikuara te marredhenies se punes ndermjet pales paditese dhe pales se paditur.

14.40

15.

TIRANË

31003-01533-00-2016

ELJONA GJOKA

(ROGTINA)

Kundër

AGJENCIA SHTETËRORE E KADASTRËS TIRANË, (ISH-ZYRA QËNDRORE E RREGJISTRIMIT TË PASURIVE TË PALUAJTSHME TIRANË).

Konstatimin e kontrates se punes si te zgjidhur ne menyre te menjehershme dhe pa shkaqe te justifikuara. Demshperblimin e pages.

14.50

TIRANË MË DATË 27.07.2023

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte