• 1
  Sallë gjyqi
 • 2
  Salla e Mbledhjeve te gjyqtareve
 • 3
  Gjykata e Lartë
 • 4
  SALLA E KOLEGJEVE TE BASHKUARA

SHËNIM : Çeshtja e shpallur si me poshtë, për tu zhvilluar ne datë 22.09.2023, do të shtyhet për një datë tjetër.

ÇËSHTJE ADMINISTRATIVE

PËR SHQYRTIM NË SEANCË GJYQËSORE

NË PRANI TË PALËVE

KOLEGJI ADMINISTRATIV

TRUPI GJYKUES:

SOKOL SADUSHI

ASIM VOKSHI

SOKOL NGRESI

ARBENA AHMETI

GENTIAN MEDJA

DATË 22 SHTATOR 2023

NR

RRETHI

NR.AKT

PALËT NDËRGJYQËSE

OBJEKTI

RELATOR

ORA

TIRANE

31003-00556-00-2020

SHOQERIA "ARBERIA" SH.P.K , SHOQERIA "AGBES CONSTRUKSION" SH.P.K Kundër. SHOQERIA "COBIAL" SH.A, AUTORITETI RRUGOR SHQIPTAR, KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK

Kundershtimi i akteve administrative: Vendim nr. 118/2016, date 04.03.2016 dhe nr. 423/2016, date 07.06.2016 te Komisionit te Prokurimit Publik. Vendim date 22.04.2016 dhe vendim date 11.07.2016 te Komsionit te Vleresimit te Ofertave te ARRSh, si akte administrative te dala ne kundershtim me ligjin, etj.

S.SADUSHI

10.00

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte