• 1
  gjykata e larte
 • 2
  Salle gjyqi
 • 3
  Salla e mbledhjeve te gjyqtareve
 • 4
  Salla e kolegjeve te bashkuara

Çeshtjet civile sipas listave si me poshte te shpallura per shqyrtim sot me date 08/02/2023 ne dhome keshillimi, shtyhen dhe do te shqyrtohen ne daten 15.02.2023 per arsye te mosformimit te trupit gjykues.

LISTA E ÇËSHTJEVE CIVILE

PËR SHQYRTIM NË DHOMË KËSHILLIMI

KOLEGJI CIVIL

TRUPI GJYKUES

 

MARGARITA BUHALI

DARJEL SINA

ENTON DHIMITRI

DATË 08 SHKURT 2023

Nr.

RRETHI

NR. AKTI

PALËT NDËRGJYQËSE

OBJEKTI

RELATORI

ORA

1.

TIRANE

11243-01694-00-2015

TAJO XHAFERI –

QEMAL HAKA

Detyrimin e pales se paditur te permbushe detyrimin ne baze te deklarates.

M.BUHALI

09:00

2.

TIRANE

11243-03671-00-2015

 

FATMIR ALUSHAJ – PAJTIM THACI

Ndërhyrës Kryesor

MERCEDES ALUSHAJ

Kthim sendi

M.BUHALI

09:10

3.

BERAT

11243-02642-00-2015

ADRIATIK MULE –

 

SHOQERIA ''COSSEDIL'' S.P.A;

 

SHOQERIA ''AVDULI'' SH.P.K

Detyrimin e paleve te paditura te permbushin detyrimin kontraktor.

09:20

4.

TIRANE

11216-03323-00-2015

ADMIR AXHAMI –

 

SHOQERIA "PROCREDIT BANK" SH.A

Detyrimi i palës së paditur të shpërblejë dëmin e shkaktuar si pasojë e zgjidhjes së kontratës së qirasë Nr. 3405 Rep, Nr. 1607 Kol, datë 28.05.2007 në masën 57.000 Euro si dhe në shumën 8.116.084 lekë.

09:30

5.

TIRANE

11243-03758-00-2016

 

AVOKATURA E SHTETIT TIRANE –

ATP (ISH -AGJENSIA E KTHIMIT DHE KOMPENSIMIT TE PRONAVE);

ALUSH SULOTI;

PERSON I TRETE:

ASHK, DREJTORIA VENDORE VLORE (ISH ZVRPP VLORE)

Ndërhyrës Kryesor:

FIQIRI SULOTI

Anullimin e pjesshëm të vendimit Nr.834, datë 24.05.2013, të AKKP Tiranë dhe tjetërsimin me kundërshpërblim vetëm sipërfaqen 150 m2.

09:40

U SHPALL SOT MË DATË 23/01/2023

Nr

RRETHI

NR. AKT

PALËT NDËRGJYQËSE

RELATORI

BAZA LIGJORE

U VENDOS

1.

TIRANË

11243-01721-00-2015

IKE TRIFONI- AGJENCIA E TRAJTIMIT TË PRONAVE (ISH-AGJENSIA E KTHIMIT KOMPESIMIT TË PRONAVE), me pjesëmarrjen AVOKATURA E SHTETIT

M.BUHALI

Ndryshim akti administrativ

Shtyhet per daten 08.02.2023

LISTA E ÇËSHTJEVE CIVILE

PËR SHQYRTIM NË DHOMË KËSHILLIMI

 

KOLEGJI CIVIL

TRUPI GJYKUES

ENTON DHIMITRI

DARJEL SINA

MARGARITA BUHALI

 

DATË 08 SHKURT 2023

Nr.

RRETHI

  NR. AKTI

PALËT NDËRGJYQËSE

OBJEKTI

RELATORI

ORA

1.

DIBËR

21004-00123-00-2018

AVNI MENGA - ELSA MENGA, ZYRA E GJENDJES CIVILE NJËSIA ADMINISTRATIVE TOMIN.

Kundërshtim atësie

E.DHIMITRI

11.00

2.

VLORË

23000-00288-00-2018

MARINELA PASHAJ - IZABELA PASHAJ

Lëshim urdhëri mbrojtje

‘’

11.10

3.

KRUJË

11243-03799-00-2016

MYFTAR KODHELI - MEREME SELA,

AGJENSIA SHTETËRORE E KADASTRËS DREJTORIA VENDORE KRUJË

(ISH- ZYRA E RREGJISTRIMIT TË PASURIVE TË PALUAJTËSHME KRUJË)

Pushim cënim pronësie

‘’

11.20

KOLEGJI CIVIL

TRUPI GJYKUES

ENTON DHIMITRI

DARJEL SINA

ERVIN PUPE

  DATË 08 SHKURT 2023

Nr.

RRETHI

  NR. AKTI

PALËT NDËRGJYQËSE

OBJEKTI

RELATORI

ORA

4.

FIER

11241-00126-00-2015

MUHAMET LIKA - ALBPETROL SH.A, PATOS FIER

Dëmshpërblim pagim page

E.DHIMITRI

11.30

KOLEGJI CIVIL

TRUPI GJYKUES

 

ARTUR KALAJA

ENTON DHIMITRI

DARJEL SINA

  DATË 08 SHKURT 2023

Nr.

RRETHI

  NR. AKTI

PALËT NDËRGJYQËSE

OBJEKTI

RELATORI

ORA

5.

VLORË

11241-03706-00-2015

ALBA CAUSHAJ - PORTI DETAR SH.A. VLORE

Dëmshpërblim page

E.DHIMITRI

11.40

U SHPALL SOT MË DATË 23.01.2023

 

LISTA E ÇËSHTJEVE CIVILE

PËR SHQYRTIM NË DHOMË KËSHILLIMI

 

KOLEGJI CIVIL

TRUPI GJYKUES

DARJEL SINA

MARGARITA BUHALI

ENTON DHIMITRI

 

DATË 08 SHKURT 2023

NR

RRETHI

NR. AKT

PALËT NDËRGJYQËSE

OBJEKTI

RELATORI

ORA

1.

TIRANË

11243-00017-2014

ARTUR MAGLLARA-JANI MAGLLARA, FAJKA MAGLLARA, SHOQËRIA PËRMBARIMORE “POWER&JUSTICE”, RAIFFEISEN BANK SH.A, SHOQËRIA “ALFA LETËR-A.E.T.E”, ASHK (ISH-ZRPP), ARMAND MAGLLARA, ANTONIN MAGLLARA

Kons.pavlef.vep.juridik

D. SINA

13.00

 

U SHPALL SOT MË DATË 02.02.2023

LISTA E ÇËSHTJEVE CIVILE

PËR SHQYRTIM NË DHOMË KËSHILLIMI

 

KOLEGJI CIVIL

TRUPI GJYKUES

DARJEL SINA

MARGARITA BUHALI

ENTON DHIMITRI

 

DATË 08 SHKURT 2023

NR

RRETHI

NR. AKT

PALËT NDËRGJYQËSE

OBJEKTI

RELATORI

ORA

1.

TIRANË

23000-00207-2018

MELSI VUKA-DRILONA HOXHAJ

Lëshim urdhër mbrojtje

D. SINA

11.50

2.

SHKODËR

21001-00062-2018

ADRIANA PLLUMBAJ-ADRIJAN PLLUMBAJ

Zgjidhje martese

-//

12.00

3.

TIRANË

90600-00084-2018

JOLANDA KACOLLJA(TARJA)-BAJRAM TARJA

Lëshim urdhër mbrojtje

-//-

12.10

4.

VLORË

11243-00128-2015

SHOQËRIA “77 ELEKTRONIK CASONO” -OSHEE (ISH CEZ SHPËRNDARJE SH.A)

Pavlef.titulli ekzekutiv

-//-

12.20

5.

TIRANË

11243-00049-2015

AV.SHTETIT-ATP (ISH AKKP TIRANË), NEIM NUMANI, OSMEN NUMANI, SABIHE BRATI, FATI RUKAJ, ASHK (ISH ZVRPP)

Anullim vendimi

-//-

12.30

U SHPALL SOT MË DATË 24.01.2023

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte