REPUBLIKA E SHQIPËRISË
GJYKATA E LARTË
ZYRA E SHTYPIT

Tiranë, 27.12.2017

NJOFTIM PËR MEDIAN

ÇËSHTJA ADMINISTRATIVE SIPAS LISTES SE MEPOSHTME E SHPALLUR PER TU SHQYRTUAR NE SEANCEN GJYQESORE TE DATES 26.12.2017, SHTYHET ME DATE 16.01.2018 ORA NE VARESI TE LISTES

LISTA E ÇËSHTJEVE ADMINISTRATIVE PËR GJYKIM

( NË SEANCË GJYQËSORE ME PRANI TË PALËVE )

KOLEGJI ADMINISTRATIV

DATË 26 DHJETOR 2017

NR.

RRETHI

NR. AKT

PALËT NDËRGJYQËSE

ORA

RELATORI

1

VLORË

01076/15

KADRI NUHU - KËSHILLI I QARKUT FIER

09.00

XH. ZAGANJORI

  SHPALLUR MË DATË 12.12.2017

 

 

Zyra e Shtypit
Tel/Fax:04227806
http://www.gjykataelarte.gov.al

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte