NJOFTIM

Çështja penale me nr. 60003-00490-00-2023, e shpallur për shqyrtim në dhomë këshillimi me datë 14.09.2023, referuar proceverbalit te dates 13.09.2023, do të shqyrtohet nga i njëjti trup gjykues i cili ka gjykuar çeshtjen penale nr. 60003-00292-00-2023

Trupi gjykues është:

Ilir PANDA – Kryesues

Medi BICI – Anëtar

Sandër SIMONI - Anëtar

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte