Nr. 258 Regj.Themeltar                                           Tiranë, më 06.05.2019

SHPALLJE PËR EFEKT NJOFTIMI

Pranë Gjykatës së Lartë, është paraqitur për gjykim kërkesa për pezullimin e ekzekutimit të vendimit të Gjykatës së Apelit Vlorë, nr.127, datë 27.02.2019 që i përket:

KËRKUES: SHOQËRIA “SIMMONS EDECO LIMITED”, DEGA SHQIPËRI

OBJEKTI: Pezullimin e ekzekutimit të vendimit të Gjykatës së Apelit Vlorë, nr.127, datë 27.02.2019.

BAZA LIGJORE: Neni 479 i K.Pr.Civile.

Gjykata ka vendosur që njoftimi i palëve YZEIR AHMETAJ, SADIE AHMETAJ, DESIAN AHMETAJ, DORELA AHMETAJ të bëhet me anë të shpalljes.

Një kopje e shpalljes të afishohet pranë ambienteve të Gjykatës së Lartë, si dhe në Portalin Elektronik të Gjykatës së Lartë.

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte