Nr. 294 Regj.Themeltar                                           Tiranë, më 24.05.2019

SHPALLJE PËR EFEKT NJOFTIMI

Pranë Gjykatës së Lartë, është paraqitur për gjykim kërkesa për pezullimin e ekzekutimit të vendimit të Gjykatës Administrative të Apelit, nr.30, datë 14.02.2019 që i përket:

KËRKUES: AGJENCIA E TRAJTIMIT TË PRONAVE

OBJEKTI: Pezullimin e ekzekutimit të vendimit të Gjykatës Administrative të Apelit, nr.30, datë 14.02.2019.

BAZA LIGJORE: Neni 479 i K.Pr.Civile.

Gjykata ka vendosur që njoftimi i palëve PAVLLO CIKA, ELI LEFTERI, STEFAN LEFTERI të bëhet me anë të shpalljes.

Një kopje e shpalljes të afishohet pranë ambienteve të Gjykatës së Lartë, si dhe në Portalin Elektronik të Gjykatës së Lartë.

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte