Nr. 364/1 Regj.Themeltar                                        Tiranë, më 24.06.2019

SHPALLJE PËR EFEKT NJOFTIMI

Pranë Gjykatës së Lartë, është paraqitur për gjykim kërkesa për revokimin e pezullimit të ekzekutimit të vendimit, që i përket:

KËRKUES: ELI HYSA (SINJARI)

OBJEKTI: Revokimin e vendimit nr.364 datë 19.07.2017 të Gjykatës së Lartë.

BAZA LIGJORE: Neni 479/6 i K.Pr.Civile.

Gjykata ka vendosur që njoftimi i palëve NIKOLA KAÇELI, FATIME TELHAJ, NOVA TELHAJ, SHYQYRI TELHAJ, ENKELEDA SHAHOLLI, LIRI FETIU (KATI), FATMIR SHAHOLLI, ADRIANA SENKA, GILBERTA TELHAJ të bëhet me anë të shpalljes.

Një kopje e shpalljes të afishohet pranë ambienteve të Gjykatës së Lartë, si dhe në Portalin Elektronik të Gjykatës së Lartë.

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte