Nr. 233/1 Regj.Themeltar                                       Tiranë, më 08/07/2019

SHPALLJE PËR EFEKT NJOFTIMI

Pranë Gjykatës së Lartë, është paraqitur për gjykim kërkesa për revokimin e pezullimit të ekzekutimit të vendimit, që i përket:

KËRKUES: ARIF VRENOZI

OBJEKTI: Revokimin e vendimit nr.233 datë 23.04.2019 të Gjykatës së Lartë.

BAZA LIGJORE: Neni 479/6 i K.Pr.Civile.

Gjykata ka vendosur që njoftimi i palëve FATIME HIDRI, ARMANDO HIDRI, XHESIANA HIDRI, EGLANTINA HIDRI të bëhet me anë të shpalljes.

Një kopje e shpalljes të afishohet pranë ambienteve të Gjykatës së Lartë, si dhe në Portalin Elektronik të Gjykatës së Lartë.

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte