Nr. 266 Regj.Themeltar                                           Tiranë, më 15.05.2019

SHPALLJE PËR EFEKT NJOFTIMI

Pranë Gjykatës së Lartë, është paraqitur për gjykim kërkesa për pezullimin e ekzekutimit të vendimit të Gjykatës së Apelit Durrës, nr.534 , datë 12.07.2018 që i përket:

KËRKUES: GANI SHEHU.

OBJEKTI: Pezullimin e ekzekutimit të vendimit të Gjykatës së Apelit Durrës, nr.534 , datë 12.07.2018.

BAZA LIGJORE: Neni 479 i K.Pr.Civile.

Gjykata ka vendosur që njoftimi i palëve ARJAN XHIJA, ASTRIT XHIJA, ALFRED XHIJA, NADIRE XHIJA, XHEVDET GJOKA, IBRAHIM XHIJA të bëhet me anë të shpalljes.

Një kopje e shpalljes të afishohet pranë ambienteve të Gjykatës së Lartë, si dhe në Portalin Elektronik të Gjykatës së Lartë.

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte