Nr. 190 Regj.Themeltar                                           Tiranë, më 03.04.2019

SHPALLJE PËR EFEKT NJOFTIMI

Pranë Gjykatës së Lartë, është paraqitur për gjykim kërkesa për pezullimin e ekzekutimit të vendimit të Gjykatës së Apelit Durrës, nr.(46) 7 , datë 15.01.2019 që i përket:

KËRKUES: HIDAJETE HAXHI,MEHMET MERLIKA ETJ .

OBJEKTI: Pezullimin e ekzekutimit të vendimit të Gjykatës së Apelit Durrës, nr.(46) 7 , datë 15.01.2019

BAZA LIGJORE: Neni 479 i K.Pr.Civile.

Gjykata ka vendosur që njoftimi i palëve ARJAN MYSHKETA, HYSNI MYSHKETA, SHUAIP BUZO, LULJETA ALUSHI, të bëhet me anë të shpalljes.

Një kopje e shpalljes të afishohet pranë ambienteve të Gjykatës së Lartë, si dhe në Portalin Elektronik të Gjykatës së Lartë.

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte