Nr. 529 Regj.Themeltar                                           Tiranë, më 13.01.2020

SHPALLJE PËR EFEKT NJOFTIMI

Pranë Gjykatës së Lartë, është paraqitur për gjykim kërkesa për pezullimin e ekzekutimit të vendimit të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë, nr.2590 datë 02.10.2019 që i përket:

KËRKUES: SPITALI UNIVERSITAR OBSTETRIK GJINEKOLOGJIK “MBRETËRESHA GERALDINË”.

OBJEKTI: Pezullimin e ekzekutimit të vendimit të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë, nr.2590 datë 02.10.2019.

BAZA LIGJORE: Neni 479 i K.Pr.Civile.

Gjykata ka vendosur që njoftimi i palëve ALEKSANDROS KITO, ARISTOTEL KITO, JULIANA MEMAJ, VASIL KITO të bëhet me anë të shpalljes.

Një kopje e shpalljes të afishohet pranë ambienteve të Gjykatës së Lartë, si dhe në Portalin Elektronik të Gjykatës së Lartë.

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte