Nr.219 Regj.Themeltar                                            Tiranë, më 15.04.2019

SHPALLJE PËR EFEKT NJOFTIMI

Pranë Gjykatës së Lartë, është paraqitur për gjykim kërkesa për pezullimin e ekzekutimit të vendimit të Gjykatës Administrative të Apelit, nr.4706, datë 21.12.2018 që i përket:

KËRKUES: DREJTORIA E PËRGJITHSHME E SHËRBIMEVE TË TRANSPORTIT RRUGOR TIRANË, DREJTORIA RAJONALE E SHËRBIMEVE TË TRANSPORTIT RRUGOR TIRANË.

OBJEKTI: Pezullimin e ekzekutimit të vendimit të Gjykatës Administrative të Apelit, nr.4706, datë 21.12.2018

BAZA LIGJORE: Neni 479 i K.Pr.Civile.

Gjykata ka vendosur që njoftimi i palës VELI GLLAVA të bëhet me anë të shpalljes.

Një kopje e shpalljes të afishohet pranë ambienteve të Gjykatës së Lartë, si dhe në Portalin Elektronik të Gjykatës së Lartë.

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte