Nr. 301 Regj.Themeltar                                           Tiranë, më 28.05.2019

SHPALLJE PËR EFEKT NJOFTIMI

Pranë Gjykatës së Lartë, është paraqitur për gjykim kërkesa për pezullimin e ekzekutimit të vendimit të Gjykatës Administrative të Apelit, nr.988, datë 28.03.2019 që i përket:

KËRKUES: NDËRMARRJA “MEICO”

OBJEKTI: Pezullimin e ekzekutimit të vendimit të Gjykatës Administrative të Apelit nr.988, datë 28.03.2019.

BAZA LIGJORE: Neni 479 i K.Pr.Civile.

Gjykata ka vendosur që njoftimi i palës Shoqëria “ALBADEMIL” sh.p.k të bëhet me anë të shpalljes.

Një kopje e shpalljes të afishohet pranë ambienteve të Gjykatës së Lartë, si dhe në Portalin Elektronik të Gjykatës së Lartë.

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte