Nr. 155 Regj.Themeltar                                           Tiranë, më 10.03.2020

SHPALLJE PËR EFEKT NJOFTIMI

Pranë Gjykatës së Lartë, është paraqitur për gjykim kërkesa për pezullimin e ekzekutimit të vendimit të Gjykatës së Apelit Korçë, nr.295 , datë 20.09.2019 që i përket:

KËRKUES: AVOKATURA E SHTETIT ZYRA VENDORE KORÇË.

OBJEKTI: Pezullimin e ekzekutimit të vendimit të Gjykatës Adminsitrative të Apelit Korçë, nr.295 , datë 20.09.2019.

BAZA LIGJORE: Neni 479 i K.Pr.Civile.

Gjykata ka vendosur që njoftimi i palës SOKOL DINELLARI të bëhet me anë të shpalljes.

Një kopje e shpalljes të afishohet pranë ambienteve të Gjykatës së Lartë, si dhe në Portalin Elektronik të Gjykatës së Lartë.

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte