Nr.175 Regj.Themeltar                                            Tiranë, më 14.02.2020

SHPALLJE PËR EFEKT NJOFTIMI

Pranë Gjykatës së Lartë, është paraqitur për gjykim kërkesa për pezullimin e ekzekutimit të vendimit të Gjykatës Administrative të Apelit, nr.2471, datë 17.10.2019 që i përket:

KËRKUES: BASHKIA E TIRANËS

OBJEKTI: Pezullimin e ekzekutimit të vendimit të Gjykatës Administrative të Apelit, nr.2471, datë 17.10.2019.

BAZA LIGJORE : Neni 479 i K.Pr.Civile.

Gjykata ka vendosur që njoftimi i palës SAJMIR ZYLFO të bëhet me anë të shpalljes.

Një kopje e shpalljes të afishohet pranë ambienteve të Gjykatës së Lartë, si dhe në Portalin Elektronik të Gjykatës së Lartë.

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte