Nr. 170 Regj.Themeltar                                           Tiranë, më 25.03.2019

SHPALLJE PËR EFEKT NJOFTIMI

Pranë Gjykatës së Lartë, është paraqitur për gjykim kërkesa për pezullimin e ekzekutimit të vendimit të Gjykatës Administrative të Apelit, nr.3964, datë 08.11.2018 që i përket:

KËRKUES: BASHKIA KRUJË

OBJEKTI: Pezullimin e ekzekutimit të vendimit të Gjykatës Administrative të Apelit, nr. 3964, datë 08.11.2018.

BAZA LIGJORE: Neni 479 i K.Pr.Civile.

Gjykata ka vendosur që njoftimi i palës PASHKE KOLE NOKA të bëhet me anë të shpalljes.

Një kopje e shpalljes të afishohet pranë ambienteve të Gjykatës së Lartë, si dhe në Portalin Elektronik të Gjykatës së Lartë.

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte